75 Works

Recenzja książki: Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała (red.). (2014). Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 262

Bogdan Koszel
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 2 (2014)

Recenzja książki: Erhard Cziomer (2013). Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 r. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM. ss. 267.

Iwona Ladysz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 2 (2014)

Recenzja książki: Jarosław Gryz (red.). (2013). Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 424.

Jerzy Deren
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 2 (2014)

Bezpieczeństwo międzynarodowe w badaniach polskich think tanks

Tomasz Pawluszko
Analiza poświęcona jest ocenie ilościowej potencjału polskich ośrodków eksperckich (think tanks) w obszarze badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym. Ocenie poddano 5 pozarządowych instytucji. Zwrócono uwagę na tło ich rozwoju oraz główne priorytety działalności w okresie 2008–2013. Analizę zamykają zebrane wnioski.

Odkrycia surowcowe w Kenii. Szanse i zagrożenia

Anna Cichecka
W artykule przedstawiono ogólne szanse rozwoju oraz zagrożenia związane z odkryciami surowcowymi w Kenii dokonanymi w ostatnich latach. Wskazano, iz stały wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych towarzyszący informacjom o odkryciach, dowodzi istnienia znacznego potencjału i możliwosci handlowych. Jednocześnie zauważono, że jeśli Kenia poważnie myśli o wykorzystaniu szans, będzie to wymagało podjęcia wspólnych wysiłków ze strony rządu i sektora prywatnego na rzecz stworzenia stabilnego otoczenia biznesowego. Podstawowy wniosek, jaki wynika z rozważań zawartych w tekście, to fakt,...

Fundamentalizm religijny muzułmańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia w Europie

Barbara Kobzarska-Bar
Fundamentalizm muzułmański jest jednym z nurtów myśli społeczno-politycznej islamu, a terroryzm islamski to metoda działania wybierana przez zradykalizowanych zwolenników wojującego ekstremizmu. Te dwa pojęcia, które odnoszą się do różnych zjawisk społecznych, są ze sobą mylone. Celem autorki jest uporządkowanie wiedzy na temat fundamentalizmu i dżihadyzmu, a także wskazanie, że zróżnicowanego wewnętrznie islamu nie należy postrzegać jedynie przez pryzmat tych dwóch pojęć. Polska stoi przed wyzwaniem nowej polityki etnicznej, opartej na dobrze przemyślanej strategii integracyjnej. W...

Współpraca służb ratowniczych państw regionu Arktyki po II wojnie światowej - wybrane zagadnienia

Małgorzata Lizut
Artykuł opisuje wybrane operacje ratownicze, do jakich doszło w rejonach arktycznych w okresie zimnej wojny i po jej zakończeniu. Autorka skupia się na międzynarodowym aspekcie akcji poszukiwawczo-ratunkowych. Analizuje ewolucję form i procedur współdziałania rozmaitych podmiotów oraz przeszkody, na jakie napotyka współpraca służb ratowniczych w newralgicznym regionie świata. Podejmuje również próbę określenia perspektyw rysujacych się przed ratownictwem arktycznym na początku XXI wieku.

Strategia użycia norweskiej marynarki wojennej a wyzwania Dalekiej Północy

Grzegorz Rdzanek
Zmiany geostrategiczne w regionie Dalekiej Północnej wymusiły na Norwegii rozbudowę potencjału morskiego, umożliwiającego ochronę norweskich interesów w tej części świata. Rozwój norweskiej marynarki wojennej prowadzony jest od początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku w sposób przemyślany, systematyczny i konsekwentny zarazem. Składa się na niego nie tylko pozyskanie nowych rodzajów systemów walki morskiej, ale przede wszystkim głęboka redefinicja norweskiej doktryny morskiej w odniesieniu do obszarów arktycznych. W efekcie prowadzonych działań Norwegia posiada dziś jedne z najbardziej skutecznych...

Militarny aspekt rosyjskiej obecności w Arktyce w kontekście regionalnego bezpieczeństwa do 2018 r.

Daniel Kasprzycki
Arktyka przez wiele lat nie znajdowała się w centrum uwagi społeczności międzynarodowej. Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać, zwłaszcza w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci, na co wpływ miały zarówno rozwój technologii umożliwiający tańsze, sprawniejsze i efektywniejsze badanie i eksploatację dna morskiego oraz zmiany klimatyczne na Ziemi. W związku z powyższym, potencjalne zyski z wykorzystania zasobów regionu zaczynają obecnie przewyższać ewentualne nakłady. Prowadzi to do wzrostu zainteresowania tym obszarem wielu państw – m. in. USA, Rosji, Kanady,...

Recenzja książki: Paweł A. Leszczyński. (2018). Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji pokojowej. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ss. 116.

Grzegorz Mathea
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 13 Nr 1 (2019)

Impact of the 2008-2009 financial crisis on democratisation processes in the European Union

Magdalena Tomala & Rafal Zajecki
The aim of the article is to research an influence decrease of economic growth to democracy index in the European Union. The author applies the Economist Intelligence Unit methodology which examines the Democracy Index from 2006 to 2017. It is based on five categories: electoral process and pluralism; civil liberties; government functioning; political participation; and political culture. Based on the results of a number of indicators, each country is then itself classified as one of...

Globalized Terrorism as a Threat of International Safety

Larysa Savosh & Olena Baula
The article examines the evolution of the term "terrorism," analyzes the features of the modern stage of terrorism and assesses the profits of modern terrorist organizations. Authors studied the process of terrorism like the one that is becoming a lever of world politics at the present stage of human development. The publication substantiates the complexity of the influence of the functioning of international terrorist organizations on the social, political and economic situation of individual countries...

Kształt i problemy polityki cyberbezpieczeństwa ASEAN

Pawel Soja
Postępująca cyfryzacja życia w Azji Południowo-Wschodniej niesie ze sobą nowe wyzwania dla lokalnych procesów integracyjnych skupionych głównie wokół organizacji ASEAN. Państwa wspólnoty stoją obecnie przed szeregiem problemów związanych z wypracowaniem spójnego podejścia wobec problematyki zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni oraz eliminacji negatywnych skutków występowania pomiędzy nimi przepaści cyfrowej (digital gap). Cyberprzestrzeń tradycyjnie postrzegana jest przez liderów ASEAN przez pryzmat jej znaczenia dla rozwoju wspólnej gospodarki, dlatego większość działań inicjowanych na szczeblu wspólnotowym służy ochronie tego newralgicznego...

Demographic Safety in Dolnośląskie Voievodeship in the Years 2010-2018

Iwona Ladysz
Demographic phenomena have a major impact on the socio-economic development of Dolnośląskie Voivodeship. The number and structure of the population and the level of the actual increase are of special importance. The objective of this article was to show population changes affecting the level of demographic safety in a given unit against the changes taking place in Poland in the years 2010–2018. The demographic typology by Webb and Osanna triangle was used to capture the...

Albania w czasie drugiej wojny światowej i początkowych latach komunistycznej dyktatury (część II: Od kapitulacji Włoch do operacji Valuable i Friend)

Arkadiusz Karbowiak
W marcu 1943r. podpisano pakt o neutralności Këlcyra-Dalmazzo. Jednocześnie w podziemiu trwały rozmowy na temat zjednoczenia wszystkich odłamów ruchu oporu. W sierpniu 1943 r. w Mukje zawarto porozumienie, ale zostało ono zerwane przez komunistów. Ich działania doprowadziły do wybuchu wojny domowej. Partyzanci spod znaku czerwonej gwiazdy postanowili fizycznie wyeliminować swych rozmówców z Balli Kombëtar (Front National) oraz powstałej pod koniec 1943 r. promonarchistycznej organizacji Legaliteti (Legality). Po kapitulacji Włoch we wrześniu 1943r., na teren Albanii...

Clausewitz versus Sun Zi. Spór o polityczne i strategiczne realia współczesnej wojny.

Damian Winczewski
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o charakter współczesnej wojny poprzez zarysowanie kontrapunktu między myślą strategiczną dwóch najwyżej cenionych klasyków myśli wojskowej – Sun Zi i Carla von Clausewitza. Autor analizuje interpretacje współczesnych konfliktów zbrojnych, które głoszą przestarzałość myśli strategicznej Clausewitza i przejście do postnowoczesnego paradygmatu opartego na tezach Sun Zi. Artykuł polemizuje z takim ujęciem broniąc zasadności wykorzystywanych w minionych konfliktach elementów strategii politycznej i wojskowej opartej o paradygmat clausewitzowski, a także uniwersalności tez...

Krytyczne uwagi dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

Miroslaw Banasik & Julia Bagińska
Pojęcia infrastruktury i infrastruktury krytycznej są różnie interpretowane i w większości przypadków nie uwzględniają konsekwencji zagrożeń. Celem artykułu było przedstawienie wyników badań nad oceną teorii bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. W artykule przedstawiono interpretacje pojęcia infrastruktura krytyczna i jej autorską definicję. Wyjaśniono uwarunkowania bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i wskazano na kluczowe elementy decydujące o jej bezpieczeństwie.

Regional Significance of the Arctic Search and Rescue Agreement

Michał Łuszczuk
This paper examines the Arctic Search and Rescue Agreement – the first legally binding instrument adopted under the auspices of the Arctic Council – and analyses its direct and indirect implication for both the development of the Arctic shipping and the perspectives of regionalization processes. It is argued that the adoption of the Agreement should be perceived as an ambiguous achievement since, while its direct relevance for the Arctic shipping is not very substantial at...

Cultural Differences In War-Making: Why Do Different Cultures Fight Wars Differently?

Matej Cota
The paper gives insight into the subject of culturally different ways of war-making. The objective is to further examine armed conflict in different societies and cultures. By analyzing key parameters and variables of the concept of war and strategy, the paper puts into focus cultural differences between the ways of making war by prominent military organizations. Unlike other publications, which elaborated in detail key features of warfare between various culturally different societies throughout history, this...

Państwo w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Jaroslaw Gryz
Współczesne państwo pozostaje ważnym aktorem sceny międzynarodowej i kreatorem ładu międzynarodowego, w tym ładu pokojowego. Pozostając w interakcji z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych, określa poziom bezpieczeństwa, wykorzystując do tego posiadane instrumentarium, cechy oraz zakres współzależności. W artykule ukazano teoretyczne ramy zjawisk i procesów politycznych nadających kształt bezpieczeństwu współczesnego państwa w stosunkach międzynarodowych, co pozwoliło na określenie jego roli jako kreatora i podmiotu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa morskiego Polski w okresie międzywojennym. Próba usystematyzowania

Jerzy Bedzmirowski
Zakończenie I wojny światowej i podpisane traktaty pokojowe, a także powołanie do życia Ligi Narodów, miały zagwarantować społeczności międzynarodowej pokojowe współistnienie. Gwarantami tego miały być państwa sojusznicze, które podczas konferencji pokojowej w Paryżu decydowały o kształcie granic i powstaniu nowych państw. Nałożyły one na sprawców tej strasznej wojny szereg ograniczeń, głównie w obszarze zbrojeń. Nie dopuściły do rozmów Rosji bolszewickiej, co było jednoznaczne z wykluczeniem jej z politycznego życia na kontynencie europejskim. Jak się okazało,...

Współczesne wymiary konfrontacji informacyjnej

Piotr Daniluk
W artykule podjęto próbę wyodrębnienia i scharakteryzowania złożoności problematyki współczesnej konfrontacji informacyjnej. Analizę ewolucji technologicznej w obszarze oddziaływania informacyjnego oparto na okresach w rozwoju gospodarczym, wyodrębnionych przez A.D. Chandlera. Pierwszy okres dotyczy dominacji prasy i filmu jako środka oddziaływania informacyjnego. Jest to czas związany z I wojną światową. Drugi stanowi niebywały rozwój radiofonii i jest związany z międzywojniem i II wojną światową. Ostatni, współczesny okres, związany jest z dominującą rolą telewizji i Internetu. Jest to...

A Forgotten Paradigm, Why Postmodernism Should Be Used in Research on European International Relations

Iwona Jakimowicz-Pisarska
The article is focused on the postmodern paradigm and its uses in research on European international relations. It shows how postmodernism is understood in philosophy and how it can be adopted by political science methodology. Although, all aspects – positive and negative – as each paradigm postmodernism can’t be used to every kind of analysis. As a result of European philosophy and based on the European background, the postmodern paradigm seems to be the most...

Recenzja publikacji: Beata Molo (2013). Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, ss. 330.

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 1 (2014)

Recenzja publikacji: Rita Floyd, Richard Matthew (eds.) (2013). Environmental Security. Approaches and Issues. London and New York: Routledge, pp. 302.

Helena Wyligala
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 8 Nr 1 (2014)

Registration Year

  • 2019
    75

Resource Types

  • Text
    75