584 Works

XXXV Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 4 (2010)

Niepodległe Kosowo – finał, czy zarzewie nowych konfliktów?

Katarzyna żywna
17 lutego 2008 r. powstanie niepodległej Republiki Kosowa stało się faktem, implikującym konieczność zastanowienia się nad konsekwencjami nowego status quo dla bezpieczeństwa i stabilizacji regionu. Na podstawie istniejących przesłanek, nakreślić można kilka scenariuszy, w mniejszym lub większym stopniu, umotywowanych zaistnieniem casusu Kosowa.

Fundamentalizm islamski wobec współczesnego bezpieczeństwa. Rola „kaznodziejów” i „szarlatanów”

łukasz Ho Thanh
Fundamentalizm jest cechą charakterystyczną wszystkich wyznań, jednak współczesne czasy zdominował fundamentalizm islamski. Radykalizm muzułmańskich fundamentalistów przekraczający ludzkie granice tolerancyjności, przyzwoitości i wolności, doprowadził do sytuacji, w której śmiało można mówić o konfrontacji religii islamu z resztą świata. W opinii wielu Europejczyków stanowi on największe zagrożenie dla zachodnich wartości, a światowe media szukające przyczyny zamachów zawsze podkreślają fanatyzm terrorystów oraz ich nienawiść do Zachodu. Autor, analizując źródła i przyczyny takiej postawy Muzułmanów, stwierdza, że jest to...

Economic Security of Enterprises in the Context of National Safety of the State

Olena Liutak & Oleh Kravchuk
What is considered in this article are key positions in relation to the factors that form economic security of an enterprise. Hierarchical strengths of securities are analysed. The macroeconomic sources of the threats that have an influence on corporate safety of the subjects management are certain. Directions of the improvement in the area of economic security of enterprises are considered as the bases for forming the national safety and security of the state in line...

Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu społeczno-ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa

Piotr Daniluk
W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania metodologii badań bezpieczeństwa w kontekście warstwy poznawczej określanej przez kształtujące się w Polsce nauki o bezpieczeństwie oraz w ujęciu empirycznym determinowanym przez narastający kryzys gospodarczo-społeczny w Europie. Formułowanym pilnym wymaganiom metodologicznym płynącym z obu tak zdefiniowanych obszarów sprostać może, zdaniem autora, analiza strategiczna. W artykule krótko scharakteryzowano podstawowe cechy tej analizy oraz opisano proces jej realizacji. Podkreślone zostały dwie istotne zalety tej metody, za które uznano wszechstronność wykorzystania na różnych...

Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?

Jerzy Deren
Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta...

Współczesna rodzina jako środowisko kreujące proces socjalizacji społecznej

Adriana Mickiewicz
Celem artykułu jest ocena możliwości wypełnienia przez rodzinę funkcji kreatora procesu socjalizacji społecznej człowieka. Omówiono współczesną rolę rodziny, wskazano rolę jaką odgrywa w społeczeństwie otwartym. Zaprezentowano rolę czynnika religijnego w procesie socjalizacji. W konkluzji uznano, że złożoność współczesnego świata ogranicza rolę rodziny do kreatora procesów internalizacji.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Miejsce Zdarzenia – Oględziny Miejsc Katastrof i Przestępstw o Charakterze Terrorystycznym oraz Identyfikacja Ofiar, 26-27 Kwietnia 2017 r.

Malgorzata Lizut
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 11 No 2 (2017)

Wstęp

Anna Zagorska
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 11 No 2 (2017)

Terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne i psychologiczne

Marina A. Kukartseva
W artykule terroryzm jest rozpatrywany jako socjologiczno – polityczno – psychologiczny fenomen. W kontekście uwypuklone zostały zasadnicze różnice pomiędzy terrorem i terroryzmem. Usystematyzowane zasadnicze parametry kompleksu psychiczno mentalnego terrorysty, rozważona zmiana indywidualnego zachowania jako psychologiczny mechanizm generowania konfliktów.

Międzynarodowa Konferencja o Bezpieczeństwie i pokaz sprawności policji

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 9 No 1 (2015)

O wojnach „lokalnych” w Bydgoszczy

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 9 No 1 (2015)

Nowa era w polityce Niemiec w obszarze odnawialnych źródeł energii

Malwina Ksiezniakiewicz
Punktem wyjścia analiz podejmowanych w artykule jest główny cel niemieckiej transformacji energetycznej – rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Przez ostatnich kilkanaście lat realizacja planu uwydatniła efekty i zyski nie tylko dla wielu niemieckich przedsiębiorstw, ale także dla obywateli. Gwałtowny rozwój OZE niesie za sobą wyzwania i problemy, które mogą spowolnić realizację długofalowej strategii energetycznej. Rozwój produkcji energii z OZE w Niemczech jest związany z wymogami prawa UE i wpisuje się w unijną politykę energetyczną, której...

Współpraca polsko-niemiecka w europejskich programach integracji społecznej

Magdalena Mazik-Gorzelanczyk
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wprowadziło relacje polsko-niemieckie w nową fazę, którą charakteryzuje bardziej zrównoważone partnerstwo i orientacja na wspólne dla obu państw zagadnienia, także o wymiarze europejskim. Wdrożenie w Polsce mechanizmów gospodarki rynkowej i wspólny rynek unijny spowodowały, że Polacy i Niemcy zaczęli identyfikować podobne problemy społeczno-gospodarcze. Fundusze unijne stały się instrumentem pomocowym w ich rozwiązywaniu, a wielu przypadkach skuteczniejszym, gdy stosowanym w wymiarze transgranicznym. W ramach wspólnych projektów kooperacja polsko-niemiecka nabrała pragmatycznego charakteru....

Międzynarodowy kontekst niemieckiej Energiewende

Beata Molo
W artykule przedstawiono niemiecką Energiewende w kontekście trendów rozwojowych w politykach energetycznych Stanów Zjednoczonych, Chin i Indii. Zaprezentowano istotę i założenia Energiewende, podstawowe dane odnoszące się do struktury zaopatrzenia w energię oraz główne założenia i cele polityki energetycznej USA, Chin i Indii. Planowane i realizowane projekty energetyczne mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego tych państw, jak i oddziaływać stymulująco na ich rozwój gospodarczy.

Obwód kaliningradzki w otoczeniu NATO i Unii Europejskiej

Andrzej Sakson
Obwód Kaliningradzki ze względu na swoje położenie odgrywa ważną rolę w rosyjskiej polityce bałtyckiej oraz europejskiej. Umożliwia podjęcie nie tylko kooperacji gospodarczej, ale – dzięki włączaniu tego regionu Federacji Rosyjskiej – w regionalne procesy gospodarcze stwarza możliwość oddziaływania na kształt polityki UE w tym regonie. Bez wątpienia, jego usytuowanie geograficzne określa rosyjskie możliwości oddziaływania polityczno-militarnego na istotnym dla rosyjskiej polityki i gospodarki (prowadzonej wymiany handlowej) obszarze strategicznym, jakim jest Europa.

Międzynarodowe targi i konferencja żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej Waterways Expo 2012

Malgorzata Lizut
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 7 (2013)

XXII Światowy Kongres Nauk Politycznych

Helena Wyligala
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 7 (2013)

Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój inwestycyjny w Polsce.

Marek Z. Kulisz
Artykuł przedstawia rozważania autora na temat związków przyczynowo skutkowych bezpieczeństwa ekologicznego oraz rozwoju inwestycyjnego w Polsce. Bezpieczeństwo ekologiczne jest pojęciem złożonym i wieloznacznym, zależnym od sposobu podejścia do problemu. W procesie zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego szczególną rolę odgrywa Minister Środowiska, który opracowuje projekt Polityki Ekologicznej Państwa oraz odpowiada za monitoring środowiska. Poprzez proces zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym można wpływać na takie stymulowanie procesami rozwoju kraju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku i jego zasobom naturalnym,...

Nurtech 2010

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 5 (2011)

Embedding – współpraca za cenę ograniczeń. Wojskowa koncepcja relacjonowania wydarzeń ze strefy konfliktu zbrojnego przez reporterów wojennych w świetle dokumentów brytyjskich i amerykańskich

Bartosz Odorowicz
Konflikty w pierwszej dekadzie XXI wieku stały się wydarzeniami medialnymi, a sposób relacji kreuje w dużej mierze ich obraz w oczach społeczności międzynarodowej. Zaangażowanie mediów stworzyło sytuację, w której informacja staje się orężem oddziaływania, mającym istotny wpływ na przebieg samego konfl iktu i jego obraz. Uznano, że nowa forma informowania o konfl iktach stanie się istotnym ogranicznikiem sposobu prowadzenia działań militarnych. Okazało się jednak, że zmiana polityki informacyjnej nie stanowi dla armii kraju liberalnej demokracji...

Policja w Bośni i Hercegowinie jako przykład niewydolności systemu bezpieczeństwa narodowego

Patrycja Sokolowska
Porozumienie z Dayton podpisane 21 listopada 1995 roku zakończyło kilkuletnią wojnę domową w Bośni i Hercegowinie, tworząc tym samym podstawy do istnienia dzisiejszego wielonarodowego państwa zamieszkiwanego przez Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Mimo upływu blisko 15 lat od zakończenia wojny obszar tego kraju nadal uważany jest za mało stabilny, zarówno pod względem politycznym, jak i społeczno -gospodarczym. Jednym z problemów, z jakim boryka się państwo i społeczność międzynarodowa, jest reforma służb porządkowych. W Bośni istnieje aż...

Zmiana charakteru obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Próba analizy

Marcin Lason
Autor podjął próbę oceny polskiego zaangażowania militarnego w Afganistanie. Jego zdaniem decyzja o wycofaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego z udziału w misji stabilizacyjnej powoduje jednak określone konsekwencje polityczne, zwłaszcza w aspekcie realizacji polskich zobowiązań wobec NATO. Wprowadzenie w życie zapowiedzi prezydenta Bronisława Komorowskiego o wycofaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) z Afganistanu w 2012 r. wymaga oceny tej decyzji oraz wskazania jej uwarunkowań, możliwości realizacji i potencjalnych konsekwencji.

Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP

Jerzy Deren
Decyzja o utworzenie Dowództwa Wojsk Specjalnych była wynikiem podjętego przez Polskę zobowiązania na szczycie NATO w Rydze w 2006 r. pełnienia, od 2011 r., roli państwa ramowego w operacjach specjalnych Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sposób jego organizacji umożliwia realizację zadań wynikających z pełnienia przez Polskę tej funkcji, planowana struktura organizacyjna Wojsk Specjalnych jest optymalna i odpowiada potrzebom oraz możliwościom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, których ostateczny kształt dostosowany jest do standardów NATO. Problemem jest natomiast wywiązywanie się...

Wrocław Global Forum

Jerzy Deren
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 6 (2012)

Registration Year

 • 2020
  584

Resource Types

 • Text
  584

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  6
 • University of Wrocław
  2
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  2
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • University of Gdańsk
  1
 • University of Białystok
  1
 • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
  1
 • Pedagogical University of Kraków
  1
 • University of Warsaw
  1
 • Jagiellonian University
  1