88 Works

25-lecie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie

Adam Zych

Kształtowanie środowiska dźwiękowego jako przejaw kreatywności dzieci. Perspektywa ekologii akustycznej

Magdalena Sasin

To comply or not to comply: Social exclusion increases compliance in Cyberball but only with the non-rejecters

Malgorzata Gamian-Wilk, Kamila Madeja-Bien & Brita Bjorkelo

Doradztwo zawodowe w opiniach studentów pedagogiki

Anna Kławsiuć-Zduńczyk
W artykule wykorzystano wyniki badań dotyczących wiedzy studentów na temat doradztwa, ich oczekiwań względem usług doradczych, a także posiadanych przez nich doświadczeń. Badanie przeprowadzone zostało metodą sondażu diagnostycznego na próbie 200 studentów pedagogiki. Wyniki badań umożliwiają poznanie, w jaki sposób postrzegają oni doradztwo oraz tego, jakie kompetencje, ich zdaniem, powinien posiadać doradca. Wiedza ta może okazać się pomocna w budowaniu warsztatu pracy doradców zawodu oraz wykładowców, kształcących studentów w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Relacje rodzice-dzieci a poglądy na świat osób dorosłych

Krystyna Skarżyńska
Artykuł prezentuje wyniki badań związków między postawami rodziców i klimatem rodziny a trzema aspektami światopoglądu ich dorosłych dzieci: ogólnym zaufaniem do ludzi, przekonaniem o zagrażającym otoczeniu społecznym oraz tzw. społecznym darwinizmem (przekonaniem o wyłącznie antagonistycznym charakterze relacji społecznych). Teoretycznym punktem wyjścia jest teza, że podstawą sposobu patrzenia na świat społeczny i układania sobie relacji z ludźmi jest ukształtowana w wyniku wczesnej socjalizacji mniej lub bardziej bezpieczna tożsamość (Anderson i Sabatelli, 1990, 1999). Dorosła jednostka widzi...

Daria Zielińska-Pękał (2019). Poradnictwo telewizyjne w perspektywie poradoznawczej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 304

Janusz Włodzimierz Adamowski
Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Nr 9 (2020)

The Symposium: Social justice in Career Guidance and Counselling as a requirement to navigate a fast-paced world at the 17th EARA Conference – Adolescence in a rapidly changing world, 2–5 September 2020

Anna Bilon, Mariana Lucas Casanova, Rosie Alexander, Sanna Toiviainen, Albien, Maria Paula Paixão, Patricio Costa, Rebecca Lawthom & Joaquim Luis Coimbra
Western societies have experienced complex cultural, socioeconomic and political transformations over the last forty years, which have led to various individualised forms of socialisation, community fragmentation, fast-paced social changes and ways of living. Additional transformations in the professional world include uncertainty/risk, competitiveness, and precarity in the labour market. Despite increased productivity, these transformations have contributed to social inequality in developed and developing countries. Therefore, young people develop their life/vocational projects within an increasingly complex, demanding...

„Czas święty” fazy liminalnej. Nowa perspektywa racjonalizacji doradztwa

Maria Mendel
Antropolodzy opisują środkową, liminalną, fazę zrytualizowanych przejść z jednego stanu społecznego (statusu, roli itp.) w drugi, koncentrując się na – charakterystycznej dla tej fazy – aurze sacrum, która przenika czas i przestrzeń stawania się innym. Przedstawiana wypowiedź powstała ze zorientowanego na doradztwo zainteresowania tą „świętą” wyjątkowością, w której następuje zawieszenie trwałości, zanika hierarchia i przestaje działać dotychczasowy porządek, normalnie regulujący społeczne życie. Jaki sens dla doradztwa może mieć wiedza o tym, aktualizowana na podstawie badanych...

Zagadnienia wychowawcze w miesięczniku „Ty i Ja” (1960-1973) a ideały pedagogiki socjalistycznej

Justyna Harbanowicz

Learning to Live Differently in Lockdown

Hazel Wright

Recenzja książki: Kociubiński, K. i Szyszlak, E. (red.). (2020). Globalne problemy, lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 360.

Adam Sokołowski
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 15 Nr 1 (2021)

Radykalizacja młodzieży do terroryzmu na przykładzie ‘zagranicznych bojowników terrorystycznych’ z regionu Kaukazu Północnego

Tomasz Grabowski
Celem artykułu jest opis procesów, które prowadzą młodych ludzi do zaangażowania w działalność terrorystyczną w szeregach międzynarodowych organizacji dżihadystycznych. Główny problem badawczy ujęto w formie pytania o to, jakie mechanizmy grupowe i indywidualne skłaniają młodych ludzi do terroryzmu? W szczegółowych dociekaniach poszukiwano odpowiedzi na dwie kwestie: 1) jak wypracowane dotąd w naukach społecznych teoretyczne modele radykalizacji dają się zastosować do wyjaśnienia współczesnej mobilizacji bojowników walczących w Syrii i Iraku? A także 2) jak w świetle...

The Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania w przypadku Katastrof jako mechanizm zarządzania kryzysowego NATO wobec pandemii COVID-19

Marlena Rybczyńska
W środowisku międzynarodowym rośnie znaczenie pozamilitarnych kwestii bezpieczeństwa takich jak globalne zdrowie, migracje oraz katastrofy naturalne. Przedmiotem badań jest działanie Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w przypadku Katastrof (EADRCC), będącego głównym narzędziem zarządzania kryzysowego NATO podczas pandemii COVID-19. Celem badań było zidentyfikowanie tych działań EADRCC, które przyczyniły się do usprawnienia reagowania NATO wobec pandemii. W artykule wykorzystano przede wszystkim metodę analizy krytycznej (raportów, dokumentów, literatury przedmiotu, artykułów naukowych, materiałów prasowych) oraz analizę historyczną. Udzielono odpowiedzi na...

Inspirational Practices in Cultural Heritage Management. Fostering Social Responsibility

Monique H. van den Dries & Miyuki J.H. Kerkhof

Formation of theoretical thinking in preschool children in the cultural - historical perspective

Ana Paula Gladcheff Munhoz, Andrea Maturano Longarezi, Carolina Picchetti Nascimento, Débora Cristina Piotto, Elaine Sampaio Araújo & Fabiana Fiorezi de Marco

Recenzja książki: Bogdan Góralczyk. (2021). Nowy Długi Marsz. Chiny ery Xi Jinpinga. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, ss. 338.

Bogusław Węgliński
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 15 Nr 2 (2021)

Polityka równouprawnienia w relacjach UE-Afryka. Wybrane aspekty

Anna Cichecka
Konsekwencje negocjacji prowadzonych na linii UE-Afryka stanowią ważne determinanty kształtowania stosunków gospodarczych, politycznych i społecznych w nadchodzących latach i dlatego zasługują na szczególną uwagę. Wyniki tej dyskusji będą również kluczowe dla statusu kobiet i agendy równouprawnienia, zwłaszcza w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19. W związku z powyższym, podstawowym celem artykułu jest omówienie obszarów współpracy między UE a Afryką, istotnych dla inicjatyw równouprawnienia podejmowanych podczas trwających negocjacji. W pierwszej części zarysowano kontekst historyczny rozwoju agendy równouprawnienia...

Polityka cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej na początku trzeciej dekady XXI wieku

Agata Małecka
Charakter polityki cyberbezpieczeństwa UE zmienił się pod wpływem ewolucji katalogu współczesnych zagrożeń. W związku z tym aktywność Unii Europejskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa w ciągu ostatnich lat zaczęła wykraczać poza aspekty stricte gospodarcze i ekonomiczne, obejmując także sferę obronności. Instytucje unijne zaangażowały się w budowę bezpiecznej cyberprzestrzeni, zarówno na obszarze europejskim, jak i w ramach globalnej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest bieżąca polityka cyberbezpieczeństwa UE – jej wyznaczniki oraz charakter. Autor postawił...

Geopolityka jako paradygmat stosunków międzynarodowych. Perspektywy rozwoju

Tomasz Pawłuszko
Artykuł stanowi próbę sportretowania paradygmatu geopolitycznego w celu zdefiniowania jego roli we współczesnym dyskursie nad stosunkami międzynarodowymi. Temat wydaje się ważny, ponieważ od około 30 lat mamy do czynienia z powrotem geopolityki do debaty naukowej, eksperckiej, politycznej, medialnej i obywatelskiej. Dzieje się to zarówno w Polsce, jak i w dyskursie światowym. Tekst ukazuje genezę refleksji geopolitycznej oraz omawia główne jej nurty: geopolitykę klasyczną, geopolitykę krytyczną oraz geoekonomię. Autor stara się ocenić kondycję współczesnej geopolityki jako...

Obszary handlowej i inwestycyjnej współpracy Polski i Republiki Korei Południowej. Stan obecny i perspektywy

Michał Jezioro
Głównym celem artykułu jest próba zdefiniowania roli Republiki Korei w polityce zagranicznej i gospodarczej Polski, w tym stanu i perspektyw współpracy handlowej i inwestycyjnej. Na tej podstawie przyjęto dwie hipotezy badawcze. Po pierwsze, polscy decydenci zaczynają dostrzegać znaczenie Republiki Korei i wyznaczają konkretne ramy dla realizowanej względem niej polityki, której celem ma być aktywizacja i zwiększenie wymiany handlowej, otwarcie nowych rynków zbytu oraz współpraca w zakresie pozyskiwania i rozwoju nowych technologii. Po drugie, w obszarze...

Od tradycyjnego poradnictwa zawodowego do poradnictwa konstruowania kariery i życia. Ciągłość i zmiana

Jolanta Lenart
Artykuł prezentuje przemiany polskiego poradnictwa zawodowego dla młodzieży od okresu międzywojennego do czasów współczesnych. Autorka zaprezentowała w nim modele i koncepcje poradnictwa zawodowego zmieniające się wraz z przemianami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w Polsce. Szczególną uwagę zwróciła na te elementy, które stanowiąc rdzeń wcześniejszych teoretycznych koncepcji i praktycznych podejść, przetrwały do czasów obecnych i stanowią dziś ważną podbudowę nowych modeli poradnictwa zawodowego. W artykule ukazano także sprawy problematyczne, które na różnych etapach rozwoju i funkcjonowania...

Poradnictwo w życiu polskiego emigranta

Aneta Słowik
Autorka wykorzystując imersjonistyczną koncepcję badań nad poradnictwem oraz przeprowadzając interpretację narracji współczesnych polskich emigrantów i do- kumentów autentycznych (listy emigrantów z Chłopa polskiego w Europie i w Ame- ryce – Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego), pokazuje, jakie doświadczenia wyniesione z życia przed emigracją oraz zdobyte na emigracji są znaczące zarów- no dla znalezienia się (dawniej i dziś) w roli radzącego się, jak i podjęcia w nowo powstałym środowisku roli doradcy. Przedstawia również procesy konstruowania samorodnego,...

Registration Year

 • 2021
  88

Resource Types

 • Text
  73
 • Journal Article
  15

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  8
 • University of Wrocław
  3
 • University of Milano-Bicocca
  3
 • University of Warsaw
  3
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Jan Kochanowski University
  2
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  2
 • University of Łódź
  2
 • Anglia Ruskin University
  1
 • Jesuit University Ignatianum
  1