232 Works

Społeczeństwo i państwo polskie a dialog i komunikacja z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi

Karolina Bicz
Artykuł ukazuje problem komunikacji i dialogu państwa i społeczeństwa polskiego z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi. Zagadnienie zostało zaprezentowane na tle kulturowym, historycznym i prawnym. Treść artykułu została podzielona na następujące części: wstęp, pojęcie mniejszość narodowej i etnicznej, problem komunikacji, generalne rozważania o mniejszościach na tle historycznym, problem osobowości prawnej związków wyznaniowych i ekumenizm, szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych, mniejszości etniczne, ich charakterystyka, problem Kaszubów, podstawy prawne oraz podsumowanie. W pracy uwzględniono poglądy międzynarodowej i...

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodych dorosłych wobec rodzicielstwa

Marta Komorowska-Pudło
Celem podjętych badań było określenie społecznych i psychologicznych czynników warunkujących postawy młodych dorosłych wobec rodzicielstwa. Z analiz demograficznych wynika, że wzrasta zjawisko zmniejszania się liczebności dzieci w rodzinach, opóźnia się wiek matek rodzących pierwsze dziecko i zwiększa odsetek kobiet nieposiadających dzieci, w tym nieposiadających ich z własnego wyboru. Z badań przedstawionych w niniejszym artykule wynika, że osoby pozytywnie odnoszące się do dziecka jako wartości i do rodzicielstwa cechuje wysoki poziom religijności i wysoka ocena wartości...

Zakażenia pasożytnicze a płodność

Olimpia Janz & Joanna Smyczyńska
Zakażenia pasożytnicze są poważnym problemem populacji ludzkiej na przestrzeni wieków. W pracy omówiono mechanizmy działania pasożytów w ustroju gospodarza, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk immunologicznych. Przedstawiono podstawowe zasady diagnostyki zakażeń pasożytniczych w oparciu o badania kału, krwi i innych materiałów biologicznych. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa (badania epidemiologiczne u ludzi, badania eksperymentalne na zwierzętach) omówiono wpływ wybranych zakażeń pasożytniczych na płodność, powikłania przebiegu ciąży oraz stan zdrowia potomstwa. Przedstawiono pierwsze spostrzeżenia z własnej praktyki w ośrodku przyczynowego...

Rodzina w procesie przemian społecznych. Multiseksualność a ryzyko implozji demograficznej.

Agnieszka Marianowicz-Szczygiel
Wzorce rodziny zmieniały się w różnych epokach historycznych. Aktualne wskaźniki statystyczne dotyczące rodziny są bardzo alarmujące (spadek liczby małżeństw, wzrost rozwodów, spadek dzietności, wzrost liczby dzieci rodzących się poza małżeństwem) - świadczą o już istniejącym ilościowym i jakościowym kryzysie rodziny. Postmodernizm wprowadził jeszcze nigdy nieznane w historii eksperymentalne formy związków - jak poliamoria, związki queer, LAT, DINKY, GINK, LiL, sologamia, unloving - itp. - które są tu kolejno przedstawiane. Seksualność jest odrywana od związku i...

Wybrane zagadnienia zaburzeń kształtowania się zdrowia prokreacyjnego u dziewcząt. Czy warto włączyć obserwację cyklu do praktyki lekarskiej? Część I. Naturalny przebieg procesu dojrzewania u dziewcząt - granice fizjologii i patologii.

Ewa Ślizień Kuczapska, Joanna Smyczyńska & Michał Rabijewski
Podstawą troski o zdrowie (ang. health literacy) jest – obok zdrowego stylu życia i szeroko pojętej profilaktyki – obserwacja sygnałów płynących z własnego ciała. Wiele chorób i stanów zaburzonej homeostazy organizmu powoduje nieprawidłowości w przebiegu cyklu miesiączkowego, a u dziewcząt zaburza przebieg dojrzewania. W samoobserwacji cyklu miesiączkowego szczególnie przydatne są metody rozpoznawania płodności (MRP) w oparciu o śledzenie wybranych biomarkerów, które powinny stać się narzędziem w codziennej pracy lekarza, jak również elementem profilaktyki zaburzeń zdrowia...

Obraz ciała u kobiet w ciąży oraz w połogu w zależności od zaangażowania w aktywność fizyczną

Beata Ziółkowska & Kinga Ziółkowska
Celem przeprowadzonych badań było określenie związku pomiędzy obrazem ciała a aktywnością fizyczną w grupie kobiet w ciąży oraz w połogu. Badania zostały zrealizowane przy użyciu dwóch kwestionariuszy w polskiej wersji językowej: The Exercise Addiction Inventory – EAI oraz The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire – MBSRQ. Wyniki uzyskane w badaniu własnym wskazują, że kobiety w ciąży oraz w połogu, które deklarowały systematyczne uprawianie aktywności fizycznej, różnią się obrazem ciała w porównaniu do tych kobiet, które są...

Poczucie więzi ze współmałżonkiem a poziom stresu i wypalenie się sił psychicznych u rodziców dzieci z autyzmem

Elżbieta Greszta, Maria Ryś, Paulina Trębicka & Lidia Hoffer-Buczkowska
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było sprawdzenie, czy istnieje związek między poziomem poczucia więzi ze współmałżonkiem a stresem rodzicielskim u rodziców dzieci cierpiących na autyzm oraz ich zespołem wypalania się sił psychicznych. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o znacznym nasileniu dysfunkcji, dotyczących wielu obszarów funkcjonowania psychicznego dziecka. Zaburzenia autystyczne charakteryzują się upośledzeniem zdolności uczestniczenia w relacjach międzyludzkich, opóźnieniem lub brakiem rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Stąd wychowywanie dziecka z autyzmem jest poważnym...

Transnarodowe macierzyństwo. Matka w roli migrantki zarobkowej

Aneta Sylwia Baranowska
Jednym z trendów współczesnych przemieszczeń się ludności jest feminizacja migracji, oznaczająca wzrost liczby kobiet czynnie uczestniczących w procesach migracyjnych. Sprawiła ona, że międzynarodowym fenomenem stało się transnarodowe macierzyństwo, polegające na realizowaniu przez matkę funkcji opiekuńczo-wychowawczych „na odległość”. Zjawisko to niesie ze sobą wiele konsekwencji, zarówno dla migrujących matek, ich rodzin, zwłaszcza dzieci pozostawionych w kraju pochodzenia, a także dla jakości relacji matka-dzieci. Artykuł jest próbą opisania sytuacji matek przebywających w celach zarobkowych na emigracji, doświadczanych...

Rodzinne uwarunkowania agresji u młodzieży w końcowej fazie adolescencji

Maria Jankowska
Celem przeprowadzonych badań było określenie, czy istnieją związki między systemem rodziny pochodzenia, czyli strukturą rodziny i stosowanymi przez rodziców stylami wychowawczymi a agresją u młodzieży w końcowej fazie adolescencji. Badaniom poddano 60 osób (30 dziewcząt i 30 chłopców) następującymi metodami: Kwestionariusz A.H. Bussa i A. Durkee do badania agresywności oraz Kwestionariusz Analiza Środowiska Rodzinnego – Rodzina Pochodzenia (RP) M. Ryś w celu zbadania systemu rodzinnego obejmującego strukturę rodziny i style wychowawcze przez nią stosowane. Uzyskano...

Familizm a orientacja wspólnotowa i materializm w okresie dorosłości

Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
Celem niniejszej pracy było przedstawienie zróżnicowania wartości rodzinnych w za-leżności od płci i wieku badanych. Ponadto określono wpływ familizmu na spostrzeganie orientacji wspólnotowej oraz materialistycznej w zależności od płci badanych. Uczestnikami badań było 200 dorosłych osób (od 18 do 81 roku życia), kobiet i mężczyzn znajdujących się w trzech grupach wiekowych, tj. wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Skalę Familizmu, Skalę do Pomiaru Sprawczości i Wspólnotowości oraz Skróconą Skalę Materializmu. Otrzymane wyniki...

Love without being. Jean-Luc Marion’s phenomenology of love

Piotr Karpiński
Marion's work can be considered as an attempt to radicalize phenomenology. He achieved this basing on two categories: givenness and love. In the phenomenology of givenness, the subject occupies a secondary position relative to the phenomenon. He is not its “producer” but “the given” (l'adonné). Also in the phenomenology of love, Marion redefines the ego – the ego cogito is replaced by the ego amans which erotic reduction leads to and which is not based...

Internet jako miejsce nawiązywania relacji interpersonalnych. Grupy społeczne w obszarze cyberprzestrzeni

Justyna Jastrzębska
Internet jest nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Szerokie spektrum możliwości jego wykorzystania sprawia, że towarzyszy ludziom niemal w każdym obszarze ich funkcjonowania – począwszy od komunikacji, poprzez edukację, pracę, aż do rozrywki. Internet składa się ze zróżnicowanych środowisk o różnorodnym zastosowaniu. Jedną z najważniejszych jego właściwości jest społeczny wymiar sieci. Internet pozwala na nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych, które mogą przyjmować różnorodne formy. Strony internetowe, poczta elektroniczna, fora i grupy dyskusyjne są składowymi sieci, które...

Stadia miłości na drodze życia

Stanisław Ruczaj & Joanna Ruczaj
Jedną z najbardziej znanych idei łączonych z twórczością duńskiego filozofa S. Kierkegaarda jest koncepcja stadiów czy też sfer egzystencji - stadium estetycznego, etycznego i religijnego. W naszym artykule staramy się powiązać ten motyw twórczości Duńczyka z jego oryginalną filozofią miłości, która w ostatnich dekadach stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy. Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie formy przybiera miłość, rozumiana jako duchowa postawa człowieka pozostającego w relacji do bliźniego i do Boga, w...

Valorizzazione del patrimonio culturale: il bisso / Valorisation of cultural heritage: byssus

Małgorzata Wrześniak & Małgorzata Biniecka-Popoli
Abstract Pinna nobis, un molusco bivalve che potrebbe arrivare anche ad 1 m d’altezza produce la bava che indurisce al contatto con l’acqua e che serve per attaccarsi agli scogli del fondo marino. Dai tempi remoti, la fibra del bisso estratta ed elaborata veniva utilizzata grazie ai suoi poteri terapeutici nella medicina, ma soprattutto per produrre tessuti di altissimo pregio. Le antiche produzioni del bisso erano localizzate tra il Mediterraneo e Medio Oriente. La fibra...

Pogarda jako relacja i interakcja – uwagi na tle filozofii Fryderyka Nietzschego i Maxa Schelera

Teresa Klimowicz
Tematem niniejszego artykułu jest pogarda rozumiana nie tylko jako emocja, lecz także jako zjawisko znacznie szersze i powszechne: jako interakcja kulturowa i relacja pomiędzy jednostkami. Celem niniejszego tekstu jest zatem przedstawienie zjawiska pogardy w szerszym kontekście niż tylko wymiar psychologiczny, pokazanie mechanizmów działania pogardy, ujawnienie predyspozycji, które do pogardy prowadzą, wskazanie przyczyn dla których uznajemy innych ludzi za niegodnych istnienia, a godnych pogardy, a także społecznych i moralnych skutków takiego traktowania. Choć pogarda jako pojęcie...

Kształcenie i wychowanie społeczeństwa polskiego do prawidłowych relacji z przyrodą w II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Edyta Wolter
Summary: The paper contains a historical and pedagogical interpretation of the issue of ecological education of the Polish society for the attitude of co-existence with the natural environment in the Second Republic of Poland (1918-1939), presented in “Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane” (in the period: 1927-1939). In the process of scientific research the method of qualitative research was applied (qualitative text analysis/qualitative analysis of the source document).

Ciąża i poród w czasach pandemii COVID-19: wybrane aspekty psychologiczne

Anna Studniczek & Karolina Kossakowska
Kobiety w ciąży doświadczają podwyższonego poziomu stresu, lęku, martwią się o zdrowie i życie swojego dziecka, przebieg porodu i możliwe komplikacje. Ponadto, jeśli kobieta ma już za sobą historię powikłań lub jest w ciąży zagrożonej albo doświadcza kłopotów w związku lub trudności finansowych, jej lęki są istotnie wyższe. Dla przykładu, z irlandzkich badań wynika, że ponad połowa kobiet martwi się o swoje zdrowie przez cały czas choć przed pandemią 83% z nich nie martwiło się...

Znaczenie traumatycznych narracji porodowych oraz oceny opieki ginekologicznej jako czynnika rozwoju tokofobii w oczach młodych kobiet

Ewelina Kamasz, Natalia Pilarska & Agata Włodarczyk
Prezentowane badanie zostało przeprowadzone na grupie 604 młodych kobiet w wieku 19-24 lata, które nie są i nie były nigdy wcześniej w ciąży. Prezentowane badanie zostało przeprowadzone na grupie 604 młodych kobiet w wieku 19-24 lata, które nie są i nie były nigdy wcześniej w ciąży. Celem pracy była analiza ich postaw względem ewentualnej ciąży, porodu, macierzyństwa, służby zdrowia i opieki ginekologicznej w Polsce oraz historie rodzinne budujące postawę wobec ciąży i porodu. Dodatkowym celem...

Charakterystyka współczesnego nupturienta

Agnieszka Katarzyńska
Artykuł stanowi próbę opisania współczesnego nupturienta, jego stanu wiedzy w zakresie związanym z małżeństwem, jego poglądów w dziedzinie religijności, moralności i seksualności, a także motywów zawierania związku małżeńskiego. W opracowaniu wykorzystane zostały wyniki przeprowadzonych kilka lat temu badań obejmujących szeroką grupę respondentów oraz obserwacje i wywiady z narzeczonymi przychodzącymi do poradni życia rodzinnego przy parafii św. Mikołaja w Bochni prowadzone od roku 2016 do chwili obecnej przez autorkę opracowania. Artykuł pokazuje, że współcześni nupturienci różnią...

„Twórcze życie” w narracjach seniorów

Aldona Małyska
W literaturze gerontologicznej sporo miejsca poświęca się uwarunkowaniom pomyślnego starzenia się. Prezentowane są wówczas różne czynniki mające zapewnić udany przebieg tego ostatniego etapu życia. Jedną z form aktywności, która może wypełnić życie człowieka w późnej dorosłości jest twórczość, także amatorska. Kluczowym zagadnieniem wydaje się określenie pożytków jakie niesie ze sobą zaangażowanie w ten niewątpliwy trud. W literaturze przedmiotu wskazywanych jest wiele potencjalnych zysków, z którymi może spotkać się jednostka podejmująca zadanie twórczego rozwoju. Różne bywają...

Zachowania zdrowotne pielęgniarek pediatrycznych

Alina Trojanowska, Paulina Trojanowska, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Sobolewska-Samorek & Danuta Zarzycka
Zamierzeniem badań było zbadanie i opisanie zachowań zdrowotnych wśród pielęgniarek pediatrycznych. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 133 pielęgniarek (średnia wieku 41,9±11,2 lat) pracujących w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (średni staż pracy 19,3±11,9 lat). W badaniach posłużono się autorską ankietą oraz 3 skalami standaryzowanymi: Punktową Oceną Jadłospisu Starzyńskiej, Inwentarzem Mini – COPE oraz IZZ. Wśród respondentek występowało wiele zachowań antyzdrowotnych, takich jak: nie przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, niedostateczna aktywność fizyczna, zbyt krótki odpoczynek nocny, nieumiejętność radzenia...

Sposoby planowania rodzicielstwa a jakość małżeństwa młodych dorosłych

Marta Komorowska-Pudło & Iwona Rawicka
Planowanie rodziny to ważny czynnik oddziałujący na jakość życia małżonków w obszarze więzi, miłości, seksualności, komunikacji i poczucia wzajemnego doboru. W badaniach podjęto analizę dotyczącą określenia zależności, jaka występuje między wyborem przez małżonków sposobu planowania rodziny a jakością ich wzajemnej więzi i relacji. Z dotychczasowych badań wynika, że małżeństwa osób planujących rodzinę w oparciu o metody rozpoznawania płodności cechują się wyższym poziomem jakości, w porównaniu do małżeństw opierających swoje cele prokreacyjne o stosowanie środków antykoncepcyjnych....

Prawo dziecka do integralnego rozwoju własnej tożsamości w kontekście współczesnych zagrożeń społeczno-duchowych

Dawid Wiech
Celem artykułu jest analiza prawa dziecka do integralnego rozwoju własnej tożsamości. Holistyczne ujęcie wymiaru wiary i rozumu w życiu dziecka jest fundamentalnym aspektem wpływającym na kształt jego osobowości, to kim jest i kim będzie w przyszłości. W artykule omówiono podstawowe prawa dziecka, które są szczególnie zagrożone ze względu na celowe działania środowisk lewicowo-liberalnych, wymierzone w młode pokolenie europejskie XXI w. Powyższe prawa to: niezbywalne prawo do życia, prawo do integralnego wychowania w rodzinie, a także...

Relacje w rodzinie pochodzenia a jakość małżeństwa u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Anna Elżbieta Wańczyk-Welc & Małgorzata Marmola
Artykuł prezentuje badania dotyczące zależności pomiędzy relacjami w rodzinie pochodzenia a jakością małżeństwa u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Na tę jakość małżeństwa u młodych rodziców mogą mieć wpływ uwarunkowania rodzinne. Jak zauważają I. Janicka i H. Liberska (2014, s. 14) „doświadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia wywierają niezatarty wpływ na całe życie człowieka”. Ponadto jakość relacji rodzinnych wiąże się z czterema wymiarami funkcjonowania rodziny (komunikacją, spójnością, autonomią i tożsamością), na które może mieć wpływ transmisja...

Typy par rodzicielskich – współzależność postaw rodzicielskich w diadzie

Elżbieta Greszta, Maria Ryś & Paulina Trębicka
Celem artykułu jest analiza typów par rodzicielskich w kontekście współzależności postaw rodzicielskich w diadzie. Postawy rodzicielskie są jedną z zasadniczych form oddziaływania wychowawczego rodziców. Są tendencją do specyficznego zachowania się matki i ojca wobec dziecka. tendencją do odczuwania dziecka, myślenia o nim i zachowania się (werbalnego i niewerbalnego) w określony sposób wobec niego. Jest to tendencja w miarę stała, zmieniająca się jednak w miarę rozwoju dziecka. W artykule omówiono kilka typologii postaw rodzicielskich oraz stylów...

Registration Year

 • 2021
  7
 • 2020
  146
 • 2019
  79

Resource Types

 • Text
  232