142 Works

Analysis of a possible application of a small power plant in the Organic Rankine Cycle, which apply waste heat from a combustion engine

Jacek Żabski & Stanisław Gumkowski
Some considerations on the waste heat treatment, heat and power combined generation and principles of the Organic Rankine Cycle and its application are produced. A thermodynamic screening of eight working fluids for Organic Rankine Cycle (ORC) was carried out. All investigated agents were single component fluids. The considered ORC systems operated at the upper temperature in the range Tmax=146-185°C and the lower one Tmin=27-37°C. The highest pressure in the cycles equalled pmax=3500 kPa and pmin=85...

Waste heat from CHP in biogas plant utilization for local central heating

Leszek Piechowski, Tadeusz Noch & Adam Cenian
The effective utilization of waste heat it is great challenge for highly efficient co-generation based on biogas. The possibility for highly efficient co-generation using biogas is analyzed. The system generating 500 kWe and 700 kWh, where main heat receiver would be village or small city region with central heating system and heat storage system is considered. Both home heating and hot water supply is discussed.

Istota podatku dochodowego od osób fizycznych

Agnieszka Jackowska & Mariusz Fierek
Celem podjętych badań jest zaprezentowanie istoty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie pojęcia, rodzajów i konstrukcji prawnej podatku oraz praw i obowiązków podatnika oraz zasad postępowania podatkowego. Przedstawiono również zeznania podatkowe oraz źródła i koszty uzyskania przychodów oraz zaprezentowano klasyfikację ulg i zwolnień podatkowych.

Droga Wspólnot Europejskich do strefy euro

Marcin Bąk & Mariusz Tadeusz Fierek
Celem podjętych badań jest zaprezentowanie drogi Wspólnot Europejskich do strefy euro. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie genezy jednoczącej się Europy oraz procesu tworzenia Wspólnot Europejskich. Przedstawiono również wprowadzenie wspólnej waluty oraz zaprezentowano rozszerzanie strefy euro.

Selected aspects of real estate management and energetics

Tadeusz Noch & Józef Puczyński
The article characterises selected aspects of real estate management and energetics. It defines the notion of real estate with its individual types. The issue of residential real estate management is raised, with detailed descriptions of a residential community and common real estate. An analysis of heating energetics in relation to heat supply and energetics activity licencing is provided, with special attention paid to the terminology of heat engineering. Conditions of the third party’s access to...

Znaczenie procesu projektowania przy dobrze mocy napędu głównego kontenerowca

Karol Gardyjasz, Adam Muc & Adam Szeleziński
W pracy przedstawiono wybrane metody określania mocy napędu głównego statku typu kontenerowiec. Każdą z metod opisano i podano niezbędne algorytmy obliczeniowe. Zwrócono uwagę na zalety i wady poszczególnych metod. Wskazano na istotne znaczenie statków kontenerowych w żegludze handlowej, przedstawiono również rozwój i przyczyny powstania kontenerowców. Zwrócono uwagę na znaczenie procesu projektowania przy doborze mocy napędu głównego statków kontenerowych.

Sytuacja edukacyjna i pozaedukacyjna dzieci uchodźców i imigrantów pozbawionych opieki dorosłych

Ewa Dąbrowa
Od kilku lat Europa stała się „ziemią obiecaną” dla uchodźców, pragnących schronić się przed zagrożeniami wynikającymi z konfliktów militarnych i niepokojów społecznych. W grupie tej znalazły się także dzieci i młodzież pozbawione opieki dorosłych. Sytuacja, której doświadczają — brak opieki, brak środków do życia, brak odpowiednich warunków sanitarno-bytowych, trauma, choroby — stwarza szczególne zagrożenie deprawacją i wykluczeniem społecznym. Na problem ten zwróciła uwagę Komisja Europejska, co stało się podstawą do ogłoszenia w roku 2010 pięcioletniego...

Projekt naukowo-badawczy „Orient”. Słowo wstępne

Jerzy Szahuniewicz, Andrey Lymar & Mirosław Borkowski
Nauka i biznes to dwa obszary działalności, które przez lata nie potrafiły znaleźć wspólnego mianownika. Na szczęście dla wszystkich okres ten mamy już za sobą. Obecnie, tak jak trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie biznesu bez współpracy z instytucjami naukowymi, tak samo trudno jest funkcjonować uczelniom bez wsparcia i współpracy z szeroko rozumianym biznesem. Współpraca taka może przyjmować, w zależności od podmiotu, różne formy, może być wielopłaszczyznowa. Również działalność Gdańskiej Szkoły Wyższej, uczelni istniejącej już od...

Wolność gospodarcza i lobbing w etyce biznesu

Paulina Sigurska-Fierek & Mariusz Fierek
Celem podjętych badań jest zaprezentowanie wolności gospodarczej i lobbingu w etyce biznesu. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie etyki biznesu oraz wolności gospodarczej. Przedstawiono również przykłady etycznych i nieetycznych działań oraz zaprezentowano lobbing.

The trade wars and the innovations in artificial intelligence

Stanisław Miecznikowski
The US and China were embroiled in the trade battle war in the year 2018 their power struggle has also played out the technology sectors with Chinese telecoms giant Huawei becoming the central part of their dispute. The company has consistently denied the allegations and many in China argue the US is trying to curb the technology ambition. Huawei has repeatedly denied claims that it will help the Chinese government spy or disrupt other countries’...

Eliminacja wąskiego gardła w potokowym procesie produkcji długopisów — studium przypadku II

Jakub Jagielski
Celem artykułu jest pokazanie sposobu niwelacji wąskiego gardła w potokowym procesie produkcji długopisów w przedsiębiorstwie X. Zaprezentowano narzędzia, dzięki którym było możliwe zlokalizowanie zbyt długo trwających zabiegów technologicznych. Wdrożono właściwe działania, których skutkiem było zniwelowanie wąskiego gardła.

Zaburzenia zachowania dzieci i adolescentów — próba rekonstrukcji

Bazyli Panasiuk, Katarzyna Panasiuk & Anna Aleksandra Panasiuk
W artykule podjęto kwestię zaburzeń zachowania dzieci i adolescentów. Wyjaśniono pojęcie, opisano kryteria diagnostyczne i określono przyczyny zaburzeń zachowania. Podjęto też próbę skonstruowania nowego modelu terapii i profilaktyki zaburzeń zachowania.

\"Zło\" i jego sprawca w religiach uniwersalnych. Krótki zarys

Grzegorz Michniewicz
"Zło" — jego istota i przyczyny zawsze interesowały człowieka, który nie potrafił zrozumieć, dlaczego ono istnieje, mając na uwadze stworzenie Świata przez Boga, który nie powinien, w ich mniemaniu, dopuścić do szerzenia się niegodziwości na ziemi. Celem artykułu nie jest wyjaśnienie tego problemu, lecz próba zdefiniowania "zła" w kontekście uniwersalnych religii, a tym samym określenia jego charakteru na tej płaszczyźnie. Ponieważ "zło" nie może istnieć samoistnie, więc koniecznym wydawało się również określenie jego sprawcy. Przy...

Selected issues of anaerobic digestion based on the studies on hydrogen- and methane yielding bioreactors

Anna Sikora, Anna Detman, Aleksandra Chojnacka & Damian Mielecki
Anaerobic digestion of organic matter results from the metabolic activity of many groups of microorganisms. Interactions between microorganisms during acidogenesis, acetogenesis and methanogenesis, source of inoculum, type of feedstock and operational conditions determine metabolic pathways in bioreactors and consequently the efficiency of fermentation processes. In innovative installations it is desirable to separate acidogenesis from acetogenesis and methanogenesis to favour respectively the production of biohydrogen or biomethane under controlled conditions.

Tożsamość europejskiej kultury prawnej

Paulina Sigurska-Fierek & Mariusz Fierek
Celem podjętych badań jest zaprezentowanie tożsamości europejskiej kultury prawnej. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie współczesnego ujęcia kultury oraz jej pojęcia. Przedstawiono również kulturę prawną oraz zaprezentowano kulturę prawa europejskiego.

Legal stability as a factor determining investment attractiveness of a country

Aleksander Rezmer
The aim of the article is to highlight the importance of legal stability as a fundamental factor determining investment attractiveness of a country. The main assumption of the article is the positive role of FDI on a host country’s economy. That is why shaping investment attractiveness is a key issue that governments have to address. FDI flows in the world and in Poland have been presented. Features of good law were identified and legal stability...

Znaczenie prac Komisji Kodyfikacyjnej w procesie unifikacji prawa II Rzeczypospolitej

Sławomira Norkowska
Z chwilą odzyskania niepodległości na ziemiach polskich wytworzył się niezwykle skomplikowany stan prawny. Uznano, iż należałoby powołać odrębny organ, który zająłby się ujednolicaniem prawa II Rzeczpospolitej — utworzono w czerwcu 1919 roku Komisję Kodyfikacyjną. Pełniła ważną funkcję społeczną i pedagogiczną — krzewiła w społeczeństwie polskim ideę praworządności i demokracji.

Uwarunkowania prawne w funkcjonowaniu gospodarki łowieckiej

Tomasz Kozłowski, Jerzy Kozłowski & Patrycja Kozłowska
Od zarania dziejów człowiek związany był z łowiectwem, które zalicza się do najstarszych form działalności ludzkiej. Polowanie warunkowało życie człowieka, ponieważ dostarczało mu mięsa, skór, futer, rogów i kości. Człowiek nauczył się korzystać z dobrodziejstw natury i obcować z dzikimi zwierzętami. Obserwując przyrodę, wykształcił różnorodne metody i narzędzia służące pozyskiwaniu zwierzyny. Łowy były jednym z najważniejszych czynności pierwotnych ludzi przez wiele tysiącleci. Współcześnie łowiectwo określa się jako zespół skoordynowanych i planowanych czynności, mających na celu...

Synthetic triangulation as a method of research in social science and humanities

Sebastian Dama
Triangulation as a tool of location has been known from Antiquity. Notwithstanding in the social sciences, as a research method, it was first used in the middle of the twentieth century. From that time its fate was different. However, the breakthrough was the beginning of the twentieth first century, in which the extended this type of cognition, thanks to N.K. Denzin, has been widely recognized as a research tool. Moreover, this cognitive model has adopted...

Поиск модели федерации в России и фактор Татарстана в начале 1990-х годов: историко-правовые коллизии

Alexey Bushuev
В статье на основе документов, хранящихся в Государственном архиве РФ, рассмотрены основные этапы переговоров между Российской Федерацией и Республикой Татарстан по вопросу о подписании двустороннего договора о разграничении предметов ведения. Показаны объективные и субъективные трудности переговорного процесса и его основные результаты.

Междисциплинарная магистратура и организация самостоятельной работы студентов

Natalia Vladimirovna Zhalnina
В статье рассматриваются пути совершенствования организации работы со студентами. Анализируются наиболее эффективные меры содействия государственной системы высшего образования и педагогической практики университетов в качестве сопряжения систем существенно влияющих на цели, задачи, содержание, структуру, методы обучения и воспитание молодежи.

Zarządzanie zapasami i przepływem materiałów

Marcin Musiałek
W artykule ukazano praktyczne zasady dotyczące stworzenia właściwego, szeroko rozumianego sytemu zamawiania (obejmującego nie tylko sam proces zamówień, ale również strategii wobec dostawców i odbiorców, odpowiednich algorytmów sterujących uzupełnianiem zapasów itd.).

Российский провинциальный университет в условиях изменения законодательства управления высшей школой 1905–1906 гг. (опыт Казанского университета)

Ludmila Alexandrovna Bushueva
В работе рассмотрено состояние одного из старейших высших учебных заведений Российской империи — Казанского университета в период Первой русской революции. Показано, каким образом изменение университетского законодательства повлияло на данное учебное заведение.

Wybór metody pomiaru efektywności zarządzania kapitałem obrotowym

Marcin Musiałek
Opracowanie niemniejsze nawiązuje do zarządzania kapitałem obrotowym jako działań operacyjnych. Istotne jest zwrócenie uwagi na to, że nie istnieje prosta liniowa zależność pomiędzy efektywnością a długością cykli kapitału obrotowego. Wyznaczanie optimum nie polega więc na maksymalnym skracaniu lub wydłużaniu tych cykli, jak się często uważa.

Istota państwa według Hansa Hermanna Hoppego

Filip Kozik
Niniejszy artykuł stanowi próbę syntezy poglądów Hansa Hermanna Hoppego wobec istoty państwa. Założeniem autora było ukazanie wizji stosunków społeczno-gospodarczych pod kątem najczęściej artykułowanych przez Hoppego elementów otaczającej człowieka rzeczywistości. Wśród nich warto wymienić m.in. zasadność istnienia państwa, ewentualny system sprawowania władzy, jeśli państwo faktycznie istnieje lub powinno istnieć, własność prywatną i ustrój gospodarczy, a także system obronny. W celu prawidłowego przedstawienia koncepcji filozofa i ekonomisty, nie jest możliwe pominięcie nakreślenia tła libertariańskiej doktryny, której Hoppe...

Registration Year

 • 2020
  100
 • 2019
  41
 • 2018
  1

Resource Types

 • Text
  142

Affiliations

 • Gdansk School of Higher Education
  3
 • Polish Naval Academy
  2
 • Gdansk University of Physical Education and Sport
  2
 • WSB University in Gdańsk
  1
 • Lviv State University of Internal Affairs
  1
 • Kaliningrad State Technical University
  1
 • Zaporozhye Institute of Economics and Information Technologies
  1
 • Academy of Tourism and Hotel Management in Gdansk
  1