997 Works

Wpływ preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi na liczebność i biomasę mikroorganizmów glebowych

&

Chemiczne wskaźniki żyzności gleb Polski w świetle badań monitoringowych

Zanieczyszczenia i metody uzdatniania komunalnych osadów ściekowych

, &

Wdrażanie wybranych pakietów rolno-środowiskowych oraz zalesień na obszarach problemowych rolnictwa (OPR)

&

Klasyczne i zaawansowane metody badania przestrzennego zróżnicowania żyzności gleb i łanu roślin

, &

Wybrane zagadnienia technologii uprawy roślin bobowatych drobnonasiennych

Wybrane elementy technologii pszenicy jarej uprawianej na cele młynarskie i piekarnicze

Wartość pokarmowa mieszanek roślin strączkowych ze zbożami

Stan rolnictwa ekologicznego na świecie w Unii Europejskiej i Polsce

Narodowy program wapnowania gleb w Polsce na lata 2007–2013

&

Wymagania jakościowe dla nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz zasady wprowadzania ich do obrotu

Ocena wpływu nawozów na środowisko

&

Polityka strukturalna Unii Europejskiej jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych

Metody statystyczne stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa

Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce

&

Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym

, &

Wymagania EUROSTATU w zakresie statystyki rolnośrodowiskowej

Bilans azotu brutto dla Polski i województw w latach 2002–2005

System certyfikacji w rolnictwie ekologicznym

Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwoju różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce (z uwzględnieniem uwarunkowań WPR)

Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce

Agroturystyka jako alternatywny kierunek działalności gospodarstw rolniczych

Rola mikroelementów w kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku ozimego

&

Ocena potrzeb nawożenia kukurydzy borem

&

Registration Year

 • 2022
  49
 • 2021
  67
 • 2020
  828
 • 2019
  49
 • 2018
  4

Resource Types

 • Data Paper
  970
 • Journal Article
  25
 • Other
  2