707 Works

Variables of application of collaborative robots in ergonomic assembly working stations

Michał Regus, Adam Patalas, Marcin Suszyński & Rafał Talar
Over the years, industrial robots had been used for numerous of repeatable tasks in different fields of industry, especially in automotive. Due to the safety reasons, robotized working stations had to be isolated by safety cell. Nowadays, we can observe a strong trend of automation and robotization of production processes, which is considered as the fourth industrial revolution. Industry 4.0 has brought new opportunities and challenges. One of the key directions of Industry 4.0 is...

Counteracting the negative aspects of ageing through promotion of physical activities on the example of the Nysa Daily Care Centre

Marzena Dobruk
The article deals with the growing problem of an ageing society as well as the role of the state in prophylaxis and prevention of negative effects of this process primarily by promoting physical activity among the elderly. The aim of the study is to show how public institutions carry out preventive activities in this area. The starting point is to present this issue on a global, European and Polish scale. Then on a selected example,...

Instrumenty zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw logistycznych sektora FMCG

Adam Figiel, Leszek Kozioł & Janusz Liber

Czas i praca. Kierunki badań i usprawnień

Leszek Kozioł & Michał Kozioł

Relacje uczeń-nauczyciel we współczesnej szkole

Jan Rajmund Paśko

Problemy Współczesnej Pedagogiki

Study in standard of living—methodology of structure of selected indicators

Maria Dąbrowa
Social statistics has been interested for many years in such categories as: standard of living and quality of life. These two categories should be regarded separately, even though in common language they are often synonymous. For this reason, the initial part of this paper provides clarification for these terms along with comments related to terminology and methods used in the research. The paper is dedicated to only one of these categories, standard of living, yet...

Wybrane zastosowania technologii informatycznych wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową wszystkich kończyn w sterowaniu komputerem osobistym

Katarzyna Jach & Justyna Piwińska
W artykule przedstawiono przegląd współczesnych technologii możliwych do zastosowania przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową wszystkich kończyn, zastępujących tradycyjne rozwiązania, tj. mysz i klawiaturę komputera. Ze względu na wykorzystane technologie omawiane rozwiązania zostały sklasyfikowane w czterech grupach: oparte na śledzeniu twarzy, oparte na śledzeniu wzroku, oparte na rozpoznawaniu położenia obiektu oraz pozostałe. Stosownie do reprezentantów każdej grupy przeprowadzono porównanie technologii według dziewięciu kryteriów istotnych z punktu widzenia użytkownika. Wagę poszczególnych kryteriów przyporządkowano na podstawie badania...

Zmiana modelu biznesu wyzwaniem dla rad nadzorczych

Kazimierz Barwacz
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: W artykule zaprezentowano problematykę nadzoru właścicielskiego w kontekście wyzwań stawianych przed zarządami i radą nadzorczą. Celem autora jest przedstawienie ewolucji postaw rad nadzorczych spółek sektora komunalnego w kontekście konieczności zmiany modelu biznesu. Materiał empiryczny do analizy uzyskano na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przewodniczącymi rad nadzorczych i prezesami zarządów spółek, które każdorazowo brały udział w badaniach w latach 2008, 2011 i 2014. Narzędziem...

Śledzenie ścieżki wzroku w ocenie użyteczności oprogramowania

Paweł Krzos
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: Celem tego artykułu jest dokonanie przeglądu literatury związanej z zastosowaniem śledzenia ścieżki wzroku do oceny użyteczności oprogramowania. Ocena użyteczności jest procesem trudnym, ponieważ znaczącą rolę odgrywają indywidualne cechy i preferencje badanych, co utrudnia sformułowanie ogólnych wzorców. Śledzenie ścieżki wzroku (ang. eye-tracking) polega na pomiarze ruchów gałki ocznej i odwzorowaniu ich w przestrzeni na elementy, na które kierowany jest wzrok badanego. Proces ten...

Historical hotel management in Poland on the example of the Historical Heritage Hotels Foundation (Heritage Hotels Poland)

Krzysztof Sala
Accommodation base is one of the key elements of tourism development. The level of development, quality or diversity of its offer significantly determines the level of tourist services in a given country. Hospitality as a part of the accommodation base is not a homogeneous concept. There are many types of hotels on the tourist market: resort, business, city or spa type hotels. Among the many types of hotels operating on the market, it is worth...

The role of organizational factors in OSH management performance

Małgorzata Pęciłło
In this study, we examine if and to what extent a relationship exists between organizational factors and OSH (occupational safety and health) management performance measured by employees’ behaviours and attitudes towards risks among different age groups. To answer this question, a survey of 1524 employees was conducted. The respondents were asked to assess organizational factors related to occupational safety and health OSH in their enterprises, their mental resources, unsafe behaviours, and their attitudes towards risks...

Perception and understanding of quality in Deming’s management theory and quality process improvement in education

Wioletta Magdalena Pacholarz & Dominik Bucki
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635 Abstract: H. Grabowski (2000) defined the teacher as a specialist in human behaviour, whose work consists in intentionally motivating him to change socially desirable behaviour. The assumptions of the reform of the education system in Poland clearly define the tasks of the general school, in which it is stated that teachers should strive for a comprehensive (multidirectional) development of the pupil as the...

Entrepreneurship in tourism as exemplified by the Lubusz Voivodeship. Present state and development perspectives

Krzysztof Sala
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstract: Tourism is a vibrant economy in Poland and in the world. As a positive economic policy phenomenon, it plays an increasingly important role in the economies of most countries of the world. Tourism helps in combating such negative economic phenomena as unemployment or recession. It also causes disproportionately lower environmental risks compared to industry. The purpose of this publication is to present...

Kultura bezpieczeństwa pracy kobiet w przedsiębiorstwie przemysłowym

Karolina Łakomy, Krzysztof Nowacki & Wioletta Ocieczek
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy są jednymi z istotnych zagadnień, gdyż czynnik ludzki jest przyczyną większości wypadków przy pracy (około 70% przyczyn według danych GUS). Dlatego celem zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach powinno być dążenie do wzrostu kultury bezpieczeństwa, która jest istotną częścią składową kultury organizacji. Wzrost ten jest uzależniony między innymi od zaangażowania, z jakim pracodawca i pracownicy przestrzegają założonych wartości i...

Marketing bezpośredni samochodów luksusowych w świetle ochrony danych osobowych

Janusz Ząbek
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: Celem artykułu jest analiza oddziaływania wybranych przepisów prawnych o ochronie danych osobowych na kształtowanie marketingu bezpośredniego stosowanego w dystrybucji samochodów luksusowych. Podstawą powstania pracy jest wynik obserwacji rynku dealerów samochodowych w Polsce oraz dostępne w literaturze opinie autorów o kształtowaniu się rynku dóbr luksusowych. W artykule wykazano, że w dystrybucji samochodów luksusowych, oprócz tradycyjnej formy oddziaływania bezpośredniego (np. podczas sprzedaży osobistej), mają...

Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie

Leszek Kozioł & Michał Kozioł
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Analiza czasu pracy wciąż jeszcze stanowi słabo zdiagnozowane zagadnienie analizy ekonomicznej. Podstawowy problem badań to rozpoznanie luki organizacyjnej, która jest różnicą między stosowanymi metodami pracy a wykorzystanymi systemami czasu pracy, jak również wskazanie sposobu niwelacji tej luki. Przyjęto tezę zakładającą odpowiedniość między systemem czasu pracy a metodą pracy. Zawarte w artykule pojęcie metody pracy zawiera: elementy systemu produkcyjnego, elementy...

Wpływ fizycznych czynników środowiska pracy na obciążenia pracą monotypową

Elżbieta Janosik, Ewa Kułagowska, Stanisław Marzec & Katarzyna Mazur-Kajta
Stanowiska pracy monotypowej spotyka się w wielu zakładach przemysłowych oraz w innych miejscach pracy. Zarówno wykonywanie samych czynności monotypowych, jak i czynniki występujące w środowisku pracy są źródłami obciążającymi organizm pracownika, co może skutkować stresem, spadkiem wydajności pracy oraz pojawieniem się zmęczenia, a także wielu dolegliwości, w tym schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego (tzw. MSDs). W artykule przedstawiono istniejące definicje pracy monotypowej, skutki zdrowotne, które może ona wywoływać, istniejące metody oceny stopnia obciążenia wynikającego z monotypowości ruchów...

Ergonomiczne aspekty kształtowania nowych form pracy

Ewa Budniak, Wiesław Grzybowski & Jerzy Olszewski
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: W skład artykułu wchodzi dziewięć części: wstęp, siedem rozdziałów oraz uwagi końcowe. We wstępie wskazano, że wzrost znaczenia wiedzy, potencjału technologicznego oraz kapitału ludzkiego stanowi wyzwanie dla każdej organizacji. Odejście od tradycyjnego systemu pracy i wdrożenie elastycznego czasu pracy przyniosło wiele korzyści natury ergonomicznej, co wyraża się między innymi we wzroście satysfakcji pracowników, podniesieniu ich kompetencji, jak również w poprawie organizacji pracy....

Роль экологического аудита в современной экономике Украины

Wasilij Rudnicki & Oksana Sarahman
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Rola audytu środowiskowego we współczesnej gospodarce Ukrainy. Abstrakt: Mając na względzie ciągłe pogarszanie się stanu środowiska oraz nieustanną antropopresję, staje się jasne, że audyt środowiskowy zaczyna być traktowany ze szczególną uwagą i zapotrzebowaniem przez podmioty gospodarcze. Powinien on się stać skutecznym mechanizmem procesu zarządzania otaczającym środowiskiem i powinien być prowadzony na Ukrainie w celu zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawodawstwem dotyczącym ochrony przyrody....

Methods used for communicating OSH-related issues in companies

Zofia Pawłowska
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstract: Dynamic development of IT technologies has had a growing impact on internal communications in companies. However, some researchers dealing with communication processes claim that implementation of the new communication channels precedes the understanding of effects that their implementation brings about and theories about their impact on different organizational processes (Raeth, Zmolnik, Urbach, and Zimmer, 2009). Therefore, a question arises to what extent...

The concept of absenteeism management system in a company

Leszek Kozioł, Muszyński Zenon & Michał Kozioł
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstract: In many enterprises managing absenteeism is dictated by legal regulations in this regard and managerial pragmatics boiling down mainly to the control of absences and disciplining employees. In recent years, the approach of firms to employees has been changing. Caring about their condition, commitment and satisfaction from work are not perceived as a duty any more, but as a chance. However, there...

Strategic approach to tourism destination management

Lahorka Halmi & Kornelija Severović
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstract: Managing tourism in a sustainable manner requires a strategic approach and frame thinking, being particularly emphasized at a tourism destination level alluding to collaboration of many and various stakeholders, thus trying to establish and retain a competitive edge. In order to achieve this, tourism destinations have a need for a destination management that is to manage organizations and stakeholders’ interests through strategic...

Czynniki determinujące znaczenie i pozycję rynkową wiodących terminali kontenerowych w Polsce w latach 2007–2016

Adam Lewiński & Robert Sterniński
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: Artykuł przedstawia czynniki, które spowodowały, że od 2007 roku terminal kontenerowy DCT w Gdańsku dynamicznie się rozwija, podczas gdy w tym samym okresie terminale w Gdyni nie zwiększyły znacząco skali swojej działalności, mimo wzrostu całego rynku usług przeładunkowych. Wykorzystane metody badawcze to wtórna analiza danych oraz wywiady eksperckie przeprowadzone z przedstawicielami branży. W pierwszej części przybliżono tendencje rozwoju globalnego rynku przeładunku kontenerów,...

Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa u pracowników przemysłu motoryzacyjnego

Katarzyna Wegner, Anna Błaszczyk, Magdalena Zygmańska & Małgorzata Barbara Ogurkowska
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: Artykuł oparty jest na badaniach wykonanych wśród 113 mężczyzn pracujących na linii produkcyjnej zakładu produkcyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Dobór do grupy badawczej następował po analizie biomechanicznej materiału filmowego, na którym zarejestrowano pracę na poszczególnych stanowiskach zakładu. Badano mężczyzn z działu montażu i odlewni zakładu produkcyjnego. Pracownicy z wybranych miejsc linii produkcyjnej brali udział w badaniu ankietowym. Uzyskano informacje na temat przyjmowanych pozycji ciała...

Registration Year

 • 2020
  585
 • 2019
  30
 • 2018
  92

Resource Types

 • Text
  707

Affiliations

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  17
 • Cracow University of Economics
  3
 • Poznań University of Economics and Business
  3
 • Warsaw University of Life Sciences
  3
 • Jan Kochanowski University
  2
 • University of Agriculture in Krakow
  2
 • Catholic University of America
  2
 • Instituto Politécnico de Beja
  1
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
  1
 • Lublin University of Technology
  1