708 Works

Nowy Jedwabny Szlak jako utopia globalna

Adam Nobis
Wyobrażenia o Jedwabnych Szlakach, starym i nowym mają utopijny charakter. Są skonstruowane i nadal konstruowane z ważnych dla ludzi idei, znaczeń, wartości. Postrzeganie przeszłości jest myśleniem o współczesności i podstawą formułowanych planów na przyszłość. Z kolei nasze obecne i planowane działania są realizacją wyobrażeń o przeszłości. Idealizowane utopie przeszłości i przyszłości starego i nowego Jedwabnego Szlaku wzajemnie użyczają sobie znaczeń, wartości i przyczyniają się do swojego rozwoju i atrakcyjności.

Między realizmem a utopizmem Edwarda Abramowskiego

Andrzej Sędek
W artykule dokonano krytycznej weryfikacji myśli Edwarda Abramowskiego. Głównym powodem skłaniającym do refleksji nad jego propozycjami jest aktualność i odkrywczość wielu aspektów etyki, filozofii społecznej oraz wskazań praktycznych służących kształtowaniu „nowego człowieka”, a także obserwowany renesans jego myśli w dyskusjach i sporach ideowo-światopoglądowych. W filozofii Abramowskiego dominuje pogląd o wyjątkowej roli jednostki w życiu społecznym, realizowany w warunkach całkowitej swobody i niezależności w stosunku do innych, jak też wobec państwa. Organizacją zapewniającą rozwój człowieka jest...

Założenia reformy kodeksu spółek handlowych w zakresie projektowanej prostej spółki akcyjnej (PSA) – wybrane zagadnienia

Tomasz Okos
The article is a concise analysis of currently prepared evolutionary changes in the Code of Commercial Companies in the form of the introduction of a new type of capital company – simple joint stock company, which is intended to serve business in innovative industries. Basic issues of the company’s operations, in particular its material structure and protection of the creditors, are discussed due to the ongoing disputes regarding its final settlement. The article is an...

Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Aleksandra Pasek
The article regards effects of declaration of bankruptcy on marital property regime of the bankrupt. Upon declaration of bankruptcy of one of the spouses, a separate property regime shall arise between the spouses. If the community property regime existed between the spouses, the community property shall be included in the bankruptcy estate and may not be divided.

Gry miejskie jako współczesna, oryginalna i innowacyjna metoda nauczania i uczenia się seniorów

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone & Charoula Giannelaki
Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale dokonano diagnozy dotyczącej osób starszych i ich kompetencji w zakresie nowych technologii. W tym rozdziale opisano także dostępne w krajach partnerskich programy edukacyjne w zakresie ICT skierowane do osób starszych. Kolejny rozdział zawiera opis i wyniki eksperymentu pedagogicznego, którego celem było porównanie efektywności metody uczenia seniorów używania smartfonów. W eksperymencie porównano metodę klasowo-lekcyjną, która dominuje w ofercie edukacyjnej skierowanej do seniorów, z metodą zgodną ze strategiąedutainmentu...

Odesłanie prejudycjalne a polska procedura cywilna

Ewa Bobin
The article presents the preliminary ruling procedure in the context of its functioning in polish civil courts. The author discusses a.i. the issue of civil courts entitled to submit preliminary rulings, indicates in what situations civil courts can or are obliged to submit an application, as well as discusses the elements of polish civil procedure related to this EU procedure.

Reverse squeeze-out i sell-out w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych

Dominik Delczyk
The subject of the article are legal institutions designed to counterbalance squeeze-out’s regulations. The article presents the legal structure of reverse squeeze-out and sell-out, ratio legis and tax issues of the institutions.

Prawno-administracyjne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom na terytorium Polski a stan faktyczny

Robert Hryszkiewicz
The author in the presented article introduces legal and administrative regulations for granting protection to foreigners on the territory of Poland. The author does this by analyzing the applicable legal provisions relating to this matter, and also indicates statistical data and examples of the application of the analyzed provisions in practice by the competent administrative authorities. It should be stated that despite very broad and fairly precisely described forms of assistance to foreigners seeking for...

Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem.

Małgorzata Łakota-Micker
Książka zatytułowana Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, to druga edycja wydania z 2013 roku, uzupełniona i zaktualizowana o bieżące wydarzenia. Stanowi szerokie studium wiedzy o państwie, jego historii, ustroju, sytuacji społeczno-politycznej, uwarunkowaniach kulturowych. Tematem przewodnim pozostaje jednak w publikacji „bezpieczeństwo Czarnogóry” – jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Bazą źródłową publikacji są materiały obcojęzyczne, stanowiące znaczną część wykorzystanej literatury. W pracy zebrane, opracowane i poddane naukowej analizie zostały liczne źródła i materiały. Pobyty badawcze Autorki w Czarnogórze,...

Schools “Detached” from Reality. On the Architectonics and Dynamics of Contemporary Educational Space

Rafał Włodarczyk
Each institutionalized social practice, including school practice, is placed in a separate temporal, spatial and situational context appropriate for itself. In this way a distance is created between school education and social reality. This distance is changing under the influence of developments in the organization of schools and social practices. A number of studies reveal the negative effects of the increasing distance between school education and social practice. The aim of this paper is to...

Uwagi o przedawnieniu roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom

Wojciech Dubis
Nowelizacja przepisów o przedawnieniu dokonana na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w poważnym stopniu zmieniła kształt tej instytucji w prawie polskim. Jednolita konstrukcja przedawnienia została rozbita i obecnie mówić należy o przedawnieniu roszczeń wobec konsumentów i przedawnieniu innych roszczeń. Wprowadzona nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, poza koniecznością oznaczenia daty wymagalności roszczenia we wszystkich pozwach w sprawach o zasądzenie roszczenia, przynosi...

Niecodzienna codzienność. Nie tylko o jednym wierszu Juliana Tuwima

Radosław Sioma
Artykuł jest interpretacją wiersza Juliana Tuwima Życie codzienne, w którym poeta odsłania wyjątkowość codzienności, jej niepojętość i tajemnicę. Lektura wiersza odwołuje się do innych utworów poetyckich (Zbigniewa Herberta, Jerzego Lieberta, Krystyny Miłobędzkiej), a przeprowadzona zostaje przy pomocy opozycyjnych kategorii poręczności rzeczy i ich istnienia (Martin Heidegger), komunikacji (Søren Kierkegaard/Michał Paweł Markowski), niesamowitości (Zygmunt Freud) i epifanii literackiej (Ryszard Nycz). W ostatecznym rachunku poezja jawi się jako próba poszukiwania języka dla niepojętości („jedyności” – Józef Czechowicz)...

The Social Construction of ‘Ethnic Identity’: Confusion over Terms? How the Sociology of ‘Ethnic Identity’ can be Relevant to the Use of Theory in Counselling Psychology

Byron Gaist
In today’s shifting social climate of financial crises, war, economic migration and refugee crises, ethnic identity is an increasingly important psychosocial variable to consider within the helping professions. In this article, a postmodern perspective on the development and experience of ethnic identity is discussed - in particular, the social constructionist view, which is based on a fluid, non-binary identity logic. Using applications of ethnic identity in the field of counselling psychology as a professional example,...

Strategie zarządzania czystością seksualną na przykładzie amerykańskiego ewangelikalnego poradnika dla adolescentów. Studium przypadku

Grzegorz Wiktorowski
Celem artykułu jest ukazanie strategii dyskursywnych stosowanych w poradniku o randkowaniu i seksualności dla adolescentów, pisanym z perspektywy ewangelikalnej, a zatem religijnej. Stosując specyficzny tryb uzasadniania i argumentacji oraz określone środki retoryczne jako środki perswazyjne, autorzy kreują narrację, która ma zachęcić dorastającą młodzież do powstrzymania się od podjęcia aktywności seksualnej i zachowania czystości do dnia swojego ślubu. Tę ostatnią kategorię definiują w kilku istotnych aspektach, które możemy określić jako moralno-etyczne, sakralne, psychologiczne oraz terapeutyczne, odsyłające...

Działalność nauczycielska Antoniego Gustawa Bema (1848–1902) we wspomnieniach wychowanków. Mistrzostwo pedagogiczne czy osobiste?

Ewa Kula
W artykule zaprezentowana została sylwetka nauczyciela gimnazjów kieleckiego i warszawskiego Antoniego Gustawa Bema w świetle wspomnień jego wychowanków. Uczniem Bema był znany później pisarz Stefan Żeromski i z jego pamiętników dowiadujemy się o tym nauczycielu najwięcej. Na podstawie przytaczanych opinii można zaryzykować twierdzenie, że Bem osiągnął w swoim zawodzie tzw. mistrzostwo osobiste, co oznacza, zgodnie z terminem zaproponowanym przez Petera M. Senge w pracy "Piąta dyscyplina", traktowanie życia jak działalności twórczej, przyjęcie czynnego, a nie...

Stawianie stałych granic zachowania – obszar (nie)kompetencji rodziców

Anna Mitręga
Stawianie stałych granic zachowania jest jednym z zasadniczych warunków aranżowania bezpiecznego otoczenia wychowawczego dziecka. Stałe, jasne przekazy dotyczące reguł i zasad regulujących funkcjonowanie ludzi w swoim środowisku umożliwiają swobodne i bezpieczne drogi rozwoju. Analizując kompetencje rodziców w kontekście teoretycznym, można zauważyć, że jedną z najtrudniejszych rodzicielskich powinności jest równoważenie przeciwstawnych dążeń dziecka do bliskości i nieskrępowanej eksploracji. Problemem podjętym w opracowaniu jest świadomość konieczności stawiania stałych granic, praktyczna umiejętność definiowania reguł, ekspresji emocji i zachowań,...

Znaczenie pracy z książką drukowaną dla podopiecznych świetlicy szkolnej

Małgorzata Prokosz
W niniejszym opracowaniu autorka, odnosząc się do badań opisujących zmniejszanie się czytelnictwa u dzieci w Polsce, wskazuje na główne przyczyny tego zjawiska. Następnie analizuje korzyści poznawcze, moralne i terapeutyczne płynące z kontaktu z książkami drukowanymi. W końcowej części wskazuje na dobre praktyki w zachęceniu dzieci, także tych o szczególnych potrzebach, do czytania, możliwe do realizacji przez wychowawców w świetlicach szkolnych.

Św. Augustyn jako mistrz i nauczyciel w relacji Possydiusza z Kalamy

Filip Pech
Artykuł traktuje o życiu św. Augustyna z Hippony, który był i nadal jest prawdziwym mistrzem i nauczycielem dla niezliczonych pokoleń chrześcijan. Cudzołożnik, poganin, heretyk i zatwardziały grzesznik, który stał się świętym biskupem i Ojcem Kościoła. Jego życie stanowi niezwykłą historię o nawróceniu. Znamy ją dzięki Possydiuszowi z Kalamy, uczniowi św. Augustyna, autorowi Vita Sancti Augustini (Żywot św. Augustyna) oraz dzięki samemu Augustynowi i jego słynnym Wyznaniom.

Kryzys ekonomiczny i jego postrzeganie w świecie arabskim jako jedna z kluczowych części składowych sytuacji na Bliskim Wschodzie

Ziad Abou Saleh
Jednym z najważniejszych problemów Europy obecnych czasów jest kryzys migracyjny, rozumiany jako żywiołowy i niekontrolowany napływ uchodźców z terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W artykule wykazano, że proces ten ma charakter obiektywny, a jego przyczynami są sytuacja polityczna i gospodarcza na Bliskim Wschodzie oraz przekształcenia polityczne w państwach Unii Europejskiej. W artykule zwrócono uwagę na konieczność ujęcia ekonomicznych przyczyn procesu migracji w ramy organizacyjne. Wydaje się bowiem, że dzięki temu możliwe będzie minimalizowanie konfliktów...

Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Rafał Majzner
Celem artykułu jest próba dokonania analizy zaleceń zawartych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej, odnoszących się do różnych form doświadczania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Na tej podstawie autor formułuje postulaty związane z formami doświadczania świata muzyki przez dziecko nieujętymi w programach kształcenia, a koniecznymi dla pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Koncepcja wsparcia pedagogicznego dziecka z dysleksją rozwojową

Aneta Ratajek
W artykule zawarto główne założenia autorskiej koncepcji wsparcia dziecka z dysleksją. Propozycja została zainspirowana badaniami dotyczącymi sukcesów i niepowodzeń osób z dysleksją rozwojową.

Wspieranie rozwoju uczniów w integracyjnej i inkluzyjnej edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Dobrowolski
Uczniowie uczęszczający do klas integracyjnych bądź uczestniczący w edukacji inkluzyjnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej mają wiele potrzeb w sferze rozwoju. Rozwiązania, jakie są obecnie dostępne jako formy pomocy, nie zawsze zaspakajają wszechstronny rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto zatem przyjrzeć się dokładniej różnicy między integracją a inkluzją, a także samej ofercie edukacyjno-wspierającej dzieci z deficytami w tych placówkach.

Grupa rówieśnicza miejscem wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka Jędrzejowska
Tekst dotyczy grupy rówieśniczej jako szczególnej przestrzeni dla wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyjątkowość oddziaływania dzieci pełnosprawnych na ich rówieśników z zaburzeniami wynika z naturalnej predyspozycji dzieci do współodczuwania, a także pomagania i tworzenia pola do współdziałania – do bycia razem. Postawa dzieci pełnosprawnych cechuje się również, poza wrażliwością i okazywaniem bliskości, intuicyjnie mądrym stawianiem wymagań (dostosowanych do możliwości rozwojowych ich niepełnosprawnych kolegów).

Praktyka pedagogiczna kontekstem reorganizacji personalnej wiedzy o nauczaniu przyszłych nauczycieli. Propozycja zmiany modelu kształcenia nauczycieli

Renata Michalak
W artykule zaprezentowano refleksje na temat znaczenia praktyki pedagogicznej dla konstruowania roli zawodowej kandydatów na nauczycieli. Jednocześnie podkreślono wartość wysokiej jakości praktyki edukacyjnej dla zdobywania i wzbogacania doświadczeń istotnych w procesie krystalizowania tożsamości zawodowej adeptów sztuki nauczania. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania ich kompetencji kluczowych w toku kształcenia akademickiego, które prowadzą do bycia samoświadomym profesjonalistą. Ponadto zaprezentowano innowacyjny model kształcenia nauczycieli, oparty na wdrażaniu zmian w środowisku edukacyjnym.

Edukacja outdoor w praktykach studenckich a rzeczywistość

Bożena Roszak
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba spojrzenia na praktyki studenckie z perspektywy edukacji outdoor i wskazania korzyści, jakie niesie ona ze sobą w procesie wychowania i nauczania. Analizie poddane zostaną również strefy modelu Komfort – Napięcie – Panika, sprzyjające nabywaniu miękkich kompetencji podczas aktywności w terenie. Aktywne zajęcia w terenie wymagają od nauczycieli stosowania kompetencji, które w formalnej edukacji szkolnej nie są ujawniane, zasadne jest więc również analizowanie pożądanych kompetencji nauczyciela oferującego aktywne zajęcia outdoor.

Registration Year

 • 2020
  277
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  708

Affiliations

 • University of Wrocław
  228
 • Wrocław Medical University
  18
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  14
 • University of Silesia
  13
 • University of Szczecin
  13
 • University of Warsaw
  9
 • University of Łódź
  9
 • Pedagogical University of Kraków
  8
 • Jan Kochanowski University
  7
 • Maria Curie-Skłodowska University
  7