1,433 Works

Uwagi na temat funkcjonowania sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie w czasach panowania Władysława IV

Robert Kołodziej

Z Prochowic do Lasu i z powrotem. Z badań nad początkami miasta nad dolną Kaczawą

Artur Boguszewicz

Města a vojáci v oblasti Opolska za třicetileté války

Jan Kilián

Miastotwórcza rola kolei na przykładzie miejscowości Śląska, Wielkopolski i Lubuskiego: Jaworzyny Śląskiej, Krzyża Wielkopolskiego oraz Zbąszynka

Miron Urbaniak

Charyzmatycy czy markieranci – obraz pastorów i księży w Dzienniku Andrzeja Cinciały z lat 1846–1853

Marzena Bogus-Spyra

Periodyki jako źródło historyczne do dziejów kultury na Śląsku w okresie międzywojnia (wybrana problematyka)

Joanna Nowosielska-Sobel

Marek Łuszczyna, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Kraków: Znak Horyzont, 2017, ss. 320.

Karolina Wolska-Pabian

Wpływ mlecznych produktów fermentowanych na zdrowie człowieka

Joanna Wajs & MAGDALENA STOBIECKA
Fermentowane produkty mleczne (zwłaszcza jogurt i kefir) zajmują wysoką pozycję w diecie człowieka, w tym w żywieniu dzieci, chorych czy rekonwalescentów, a ich spożycie wzrasta. Zgodnie z zaleceniami WHO mieszkańcy Europy powinni codziennie spożywać mleko i przetwory mleczne ze względu na ich wysoką wartość odżywczą i korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Istnieje wiele doniesień naukowych, które potwierdzają ich dobroczynny wpływ na osoby borykające się z różnymi chorobami nie tylko układu pokarmowego. W porównaniu z mlekiem...

Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia

Anna Dąbrowska & MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO
Rynek usług e-zdrowia to rynek perspektywiczny. Z jednej strony mamy do czynienia ze stale zwiększającą się ofertą tych usług, a z drugiej coraz więcej konsumentów z nich korzysta, w tym osoby starsze. W artykule wykorzystano wyniki autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego w grudniu 2019 r. metodą CAWI na grupie 363 respondentów w wieku 60+. Pozwoliły one pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę, że osoby starsze w Polsce coraz lepiej poruszają się na rynku usług e-zdrowia, wobec ich wzrastających...

Marketingowe aspekty organizacji biegów masowych w Polsce – poszukiwanie nowych możliwości

Paweł Waniowski & Tomasz Waniowski
Bieganie jest najprostszą, znaną od pokoleń, formą aktywności fizycznej, dostępną dla większości zdrowych ludzi w każdym niemal wieku. Od ponad dwóch dekad bieganie jest popularne również w Polsce, co wyraża się w organizacji licznych biegów masowych na różnych dystansach. Biegi te stanowią istotny element promocji wielu miejscowości, będąc nawet wydarzeniem budującym prestiż jednostki terytorialnej oraz firm zaangażowanych w działania sponsoringowe. Biegi masowe, przyciągające niejednokrotnie wiele tysięcy uczestników i często jeszcze więcej osób towarzyszących biegaczom oraz...

Znaczenie żywności funkcjonalnej, nutraceutyków, w tym astaksantyny w żywieniu człowieka

Kinga Lis & Henryk Kołoczek
Żywienie odgrywa niezmiernie istotną rolę w zachowaniu prawidłowej kondycji ciała i zdrowia człowieka. Mimo to obecnie obserwuje się wiele złych nawyków żywieniowych, związanych z trybem pracy, nieustannym pośpiechem czy stresem. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do występowania poważnych dietozależnych chorób cywilizacyjnych, wśród których najbardziej dotkliwe są: cukrzyca, choroby serca i układu krążenia czy nowotwory, stanowiące jedne z najczęstszych przyczyn zgonów w XXI w. Naprzeciw temu wychodzi jednak nieustanny rozwój zarówno w sektorze żywienia, jak i...

Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia

Wioletta Nowak & Katarzyna Szalonka
W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomicznych i społecznych uwarunkowań długości życia. Pokazano także wpływ odżywiania i konsumpcji leków na stan zdrowia i długość życia człowieka. Ponadto, podkreślono znaczenie zachowań prozdrowotnych i wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie dla jakości i długości życia. Monografia zawiera również rozważania dotyczące wpływu instytucji na długość życia.

Makroekonomiczne uwarunkowania długości życia

Wioletta Nowak
Celem artykułu jest pokazanie zależności między głównymi czynnikami makroekonomicznymi a zdrowiem i oczekiwaną długością życia człowieka. Skupiono się na najczęściej rozważanych w literaturze przedmiotu czynnikach, tzn. dochodzie, nierównościach dochodowych i poziomie ubóstwa. Na podstawie krytycznego przeglądu literatury ustalono, żezależność między dochodem a stanem zdrowia i długością życia występuje zarówno w przypadku osób, jak i krajów. Na poziomie indywidualnym większą rolę odgrywa dochód względny niż jego poziom absolutny. Nierówności dochodowe mają negatywny wpływ na stan zdrowia...

W służbie społeczeństwu i rodzinie – współczesne ujęcia etyki farmaceutów

Wojciech Kućko
Szybki rozwój medycyny rodzi nie tylko nowe pytania techniczne, biomedyczne, ale i etyczne. Ważnym i ciągle docenianym przez pacjentów sektorem świata służby zdrowia są apteki oraz cały świat farmaceutyczny, obejmujący także przemysł i sferę handlu środkami leczniczymi i usługami farmaceutycznymi. Celem artykułu jest ukazanie współczesnych modeli etyki farmaceutów, w świetle których na początku trzeciego tysiąclecia może być odczytywana tożsamość pracowników tego sektora świata medycznego. Przywołane są różne perspektywy filozoficzne i antropologiczne: deontologia farmaceutyczna i model...

Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych

Mariusz Jabłoński & Magdalena Abu-Gholeh
Prezentowane opracowanie ma na celu przybliżenie ustroju i zasad funkcjonowania innych instytucji niż te, które znamy jako klasyczne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Szczególnie w kulturze europejskiego prawa analiza poświęcona prawodawcy, egzekutywie i judykaturze jest bowiem obszerna i dobrze już udokumentowana. Autorzy w poszczególnych artykułach koncentrują się więc na takich rozwiązaniach ustrojowych, które ze względu na swoją specyfikę warte są bliższego poznania, a jednocześnie ich struktura, kompetencje i sposób działania w istotny sposób różnią...

Rola Lorda Kanclerza jako stróża praworządności w brytyjskim systemie ustrojowym

Aleksandra Oślizło
Artykuł przedstawia jeden z bardziej znanych i prestiżowych brytyjskich urzędów, jakim jest instytucja Lorda Kanclerza. Autor poświęca znaczącą część rozważań nad zagadnieniem zmian ustrojowych, jakie dotknęły omawiany urząd w ostatnich dwóch dekadach, skupiając się głównie na tematyce wyboru kandydatów na urząd Lorda Kanclerza. Opracowanie porusza również zagadnienie dotyczące zasady rządów prawa jako naczelnej imperatywy brytyjskiego ustroju.

Instytucja sędziów pokoju na przykładzie USA

Krzysztof Liszewski
Niniejsza praca opisuje instytucję sędziów pokoju (ang. justices of the peace) w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przestrzeni lat, od ich genezy w średniowiecznej Anglii, poprzez jej rozwój, następnie ekspansję do USA oraz funkcjonowanie po dzień dzisiejszy. Ukazuje jej przemiany na przestrzeni lat oraz opisuje jej działanie we współczesnych częściach składowych USA, łącznie z pozytywnymi i pejoratywnymi cechami. Zawiera również odniesienia do polskiego systemu prawnego w tym aspekcie.

Sąd Podatkowy Stanów Zjednoczonych

Dominik Kossak
Niniejszy artykuł dotyczy funkcjonowania Sądu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (United States Tax Court) – sądu legislacyjnego (legislative court) rozstrzygającego o niektórych sprawach podatkowych. Na przestrzeni prawie 100 lat jego istnienia rozszerzał się stopniowo jego skład osobowy, zwiększał się zakres kompetencji, a także zmieniał się charakter prawny. Wszystko to czyni z niego interesującą instytucję funkcjonującą w ramach systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych.

Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym

Rafał Kowalczyk
W monografii Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym, autor (na zasadzie katalogu negatywnego), dokonał selekcji i analizy prawnej wszystkich tych dochodów, które nie są zaliczone do grupy dochodów podatkowych, a jednocześnie (w ramach katalogu pozytywnego) ustalił, które spełniają kryteria uznania ich za dochody własne o charakterze publicznoprawnym. Impulsem do podjęcia analizy tej grupy dochodów był brak kompleksowych opracowań prawniczych dotyczących innych niż podatkowe, dochodów publicznych gmin. Tymczasem nawet wstępna analiza warstwy...

Autonomia jednostki w międzynarodowym prawie biomedycznym

Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Celem monografii zatytułowanej „Autonomia jednostki w międzynarodowym prawie biomedycznym” jest prezentacja i analiza sytuacji prawnej pacjenta i lekarza w procesie podejmowania decyzji medycznych w perspektywie prawnomiędzynarodowej w związku z rozwojem biologii, biotechnologii i medycyny. Począwszy od wprowadzenia dekalogu zasad prowadzenia badań biomedycznych z udziałem człowieka w formie Kodeksu norymberskiego z 1947 r., z jego naczelną zasadą szacunku dla autonomii pacjenta wyrażoną w formule dobrowolnej i świadomej zgody na udział w eksperymencie, międzynarodowe prawo biomedyczne stale...

Analiza wybranych uprawnień komornika sądowego oraz jego charakter prawny w świetle ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

Patrycja Rudak
Przedstawiony artykuł dotyczy statusu prawnego komornika sądowego w oparciu o reformę wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Poruszane kwestie odnoszą się przede wszystkim do uprawnień, które komornicy sądowi zyskali dzięki ww. ustawie, tj. uprawnienia do wypoczynku, jak również do usprawiedliwionej nieobecności. Rozważania w niniejszym artykule mają na celu przedstawienie czytelnikowi, jakie wątpliwości i nieścisłości w tym zakresie wprowadza polski ustawodawca.

Określenie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie

Zlata Dmytruk
Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie badań komparatystycznych dotyczących określenia przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie. Podjęto próbę ustalenia wspólnych dla tych dwóch europejskich porządków prawnych rozwiązań, a szczególną uwagę zwrócono na różnice w regulacji analizowanego pojęcia. Ponadto w artykule zestawiono polskie i ukraińskie normy dotyczące przebiegu procesu określenia przedmiotu działalności badanego rodzaju spółki. Zastanowiono się także nad istnieniem obowiązku umieszczenia tego elementu w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawione...

O poglądach społeczno-politycznych Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej

Katarzyna Kaczmarek
Przyznanie pełni praw wyborczych dla kobiet na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 r. stanowiło rezultat aktywnej działalności niepodległościowej kobiet w czasie zaborów. Kobiety aktywnie uczestniczyły w walkach zbrojnych o wyzwolenie spod całkowitej zależności państw zaborczych, prowadząc równocześnie działalność konspiracyjną. Szanse na większy dział kobiet na scenie politycznej nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na konserwatywne poglądy panujące w polskim społeczeństwie sprowadzające kobietę jedynie do roli żony i matki. Pomimo że...

Relacja zasady skuteczności prawa unijnego i prawa do skutecznej ochrony sądowej – konieczność wyważenia dwóch wartości w prawie europejskim na przykładzie (w ramach) funkcjonowania systemu Europejskiego Nakazu Aresztowania (cz. II)

Maciej Ferenc
Celem niniejszego artykułu jest w szczególności próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej respektuje standard prawa do skutecznej ochrony sądowej (wypracowany przede wszystkim przez Europejski Trybunał Praw Człowieka), w ramach obowiązywania mechanizmu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rozważania dotyczyć będą przypadków, w których wystąpił lub mógł wystąpić konflikt pomiędzy zasadą skuteczności prawa unijnego a prawem do skutecznej ochrony sądowej. Innymi słowy, zasadne staje się sprawdzenie, czy Trybunał Sprawiedliwości dopuszcza ograniczenie prawa do skutecznej...

Język figuratywny w przestrzeni symbolicznej – interpretacja i wyobraźnia w rozumieniu znaczeń

Grażyna Lubowicka
Tekst zawiera analizę filozoficznych kontekstów języka, wynikających z tzw. przełomu retorycznego, który wystąpił w latach 70. XX wieku i był reprezentowany głównie przez Paula de Mana. Podkreśla on znaczenie mechanizmów retorycznych w języku oraz wskazuje jako źródło swoich tez, że język jest retoryką. Artykuł prezentuje znaczenie interpretacji i wyobraźni w języku figuratywnym (metafora, symbol, obraz). Analiza metafory, symbolu i wizerunku pokazuje fundamentalne znaczenie interpretacji i wyobraźni w rozumieniu znaczeń. Zrozumienie znaczeń wymaga odniesienia do kodu...

Registration Year

 • 2022
  223
 • 2021
  388
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  1,032
 • Other
  251
 • Journal Article
  144
 • Journal
  5
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Wrocław
  356
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  44
 • University of Silesia
  35
 • Wrocław Medical University
  24
 • University of Zielona Góra
  20
 • University of Łódź
  19
 • Pedagogical University of Kraków
  16
 • Jan Kochanowski University
  14
 • University of Gdańsk
  13
 • University of Warsaw
  13