5 Works

Dziecko i jego rodzinny dom – na marginesie utworów wspomnieniowych XX-lecia międzywojennego

Izabela Kiełtyk-Zaborowska
W XX-leciu międzywojennym powstało wiele powieści, w których ukazywano środowisko rodzinne. Ważnym elementem tych utworów jest ich wspomnieniowy charakter, albowiem to właśnie związane z domem rodzinnym wspomnienia z dzieciństwa kształtują charakter i wpływają na dalsze życie. Uniwersalność poruszonej w analizowanych powieściach tematyki pogłębiono szerokim wachlarzem prezentowanych wartości. Postacie ukazane w powieściach budują swój dorosły świat na bazie wspomnień z dzieciństwa. Powrót do domu rodzinnego staje się dla nich okazją do przeanalizowania relacji wewnątrzrodzinnych. Miłość, wsparcie,...

Działalność nauczycielska Antoniego Gustawa Bema (1848–1902) we wspomnieniach wychowanków. Mistrzostwo pedagogiczne czy osobiste?

Ewa Kula
W artykule zaprezentowana została sylwetka nauczyciela gimnazjów kieleckiego i warszawskiego Antoniego Gustawa Bema w świetle wspomnień jego wychowanków. Uczniem Bema był znany później pisarz Stefan Żeromski i z jego pamiętników dowiadujemy się o tym nauczycielu najwięcej. Na podstawie przytaczanych opinii można zaryzykować twierdzenie, że Bem osiągnął w swoim zawodzie tzw. mistrzostwo osobiste, co oznacza, zgodnie z terminem zaproponowanym przez Petera M. Senge w pracy "Piąta dyscyplina", traktowanie życia jak działalności twórczej, przyjęcie czynnego, a nie...

Pedagodzy – zasłużeni dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na uchodźstwie po II wojnie światowej (na przykładzie organizacji Polska Macierz Szkolna)

Olga Zamecka-Zalas
W artykule przedstawiono sylwetki zasłużonych pedagogów, którzy na czoło swych zadań wysunęli walkę o tożsamość narodową Polaków na uchodźstwie, przyczyniając się do zachowania polskości w rodzinach emigracyjnych, a szczególnie do wychowania ojczystego i religijnego młodego pokolenia Polaków.

Jakość życia dzieci w rodzinach robotniczych w Polsce okresu międzywojnia. Wybrane aspekty

Katarzyna Szymczyk
Dokumenty źródłowe z okresu międzywojnia prezentują wiele narracji, chociażby samych najmłodszych, o warunkach życia, w jakich przyszło im egzystować. Pozwolą one pokrótce przedstawić sytuację bytową rodzin proletariackich, począwszy od kwestii finansowych, lokalowych, po zagadnienia sanitarno-higieniczne, zdrowotne i edukacyjne. Najwięcej uwagi zostanie poświęcone trzem ostatnim aspektom. Nieodzownym jest także ukazanie różnych form opiekuńczo-pomocowych, społecznych oraz państwowych kierowanych do tej grupy społecznej i poprawiających jakość życia najmłodszych.

Refleksyjność jako postawa wobec zmiany – na kanwie autobiografii, pamiętników, wypowiedzi osobistych nauczycieli z ostatniego ćwierćwiecza

Wanda Dróżka
W swym tekście podejmuję próbę ukazania treści i form refleksji nauczycieli nad zmianami, jakich doświadczali w ostatnim ćwierćwieczu, na kanwie ich autobiografii, pamiętników, dzienników i innych wypowiedzi osobistych, zgromadzonych w wyniku badań o charakterze jakościowym. Wyniki tych badań sugerują, że zmiana jest podstawowym kontekstem życia i pracy nauczycieli w tych latach oraz wymaga refleksyjnego, krytycznego nastawienia, popartego głęboką wiedzą i gruntownym wykształceniem.

Registration Year

  • 2019
    5

Resource Types

  • Text
    5

Affiliations

  • Jan Kochanowski University
    5