8 Works

O „duszy nauczycielstwa” w świetle wspomnień gimnazjalistów galicyjskich

Katarzyna Dormus
"Dusza nauczycielstwa", doskonały traktat Jana Władysława Dawida, został opublikowany w 1912 roku w Krakowie. W dziele tym Dawid zawiera prawdopodobnie jedną z najbardziej precyzyjnych definicji nauczyciela-mistrza, choć nie używa tego terminu dosłownie. Koncentruje się na pragnieniu nauczyciela, aby pomócswoim uczniom, stać się za nich odpowiedzialny. Z relacji studentów wynika, że wśród nauczycieli szkół średnich w Galicji wielu zbliżyło się do ideału nakreślonego przez Dawida.

Atopia w teorii systemów autopojetycznych

Michał Głażewski
Przedmiotem artykułu jest fenomen atopii – jednej z możliwych form społecznych „realnej” utopii, która pojawiła się we współczesnym globalnym świecie wraz z towarzyszącymi jej derywatami, jak dystopia i heterotopia. Praca składa się z sześciu części: 1. Uśmiech Kota z Cheshire; 2. Fenomen atopii; 3. Atopia według Willkego; 4. Atopia wolnego rynku; 5. Maszyny aniołów; 6. Eksterytorializacja społeczeństwa. Główną ideą artykułu jest opisanie i rozważenie oryginalnej koncepcji stosunku do studium nowoczesnego społeczeństwa opracowanego przez Helmuta Willkego,...

Terra Utopia. Glosy i konteksty pedagogiczne utopii

Michał Głażewski
Przedmiotem artykułu jest fenomen utopii postrzegany i interpretowany w kontekście edukacyjnym. Praca składa się z czterech części: 1) Dobre miejsce nigdzie; 2) Szczęśliwi Utopianie; 3) Pedagogiczne konteksty utopii; 4) Pochwała utopii. W pierwszej części zostały przedstawione zagadnienia genezy i specyfiki tożsamości definicyjnej utopii w aspekcie literackim, społecznym i filozoficznym. Podjęto tu próbę prześledzenia źródeł i uwarunkowań najważniejszych jej aplikacji oraz rozwinięć społecznych i ideowych. W części drugiej przedstawiono analizę projektów społecznych systemów utopijnych w wymiarze...

Od świata życia do świata wiedzy. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla

Andrzej Ryk
Artykuł prezentuje wybrane możliwości aplikacji myśli fenomenologicznej Edmunda Husserla do teorii i praktyki pedagogicznej. Szczególnie dotyczy to kategorii codzienności rozumianej jako kategoria zakorzeniona w tradycji nauk społecznych. Codzienność staje się tu rodzajem ontycznego paradygmatu konstatowanego w zróżnicowanych ramach pedagogicznej epistemologii.

Rodzeństwo głuche w rodzinie. Z perspektywy SODA

Malwina Kocoń, Natalia Malik & Anna Michalczyk
Problematyka rodzeństwa pełnosprawnego mającego siostrę lub brata z niepełnosprawnością wciąż stanowi przedmiot zainteresowań badawczych wielu krajowych i zagranicznych naukowców. Analiza literatury przedmiotu wskazuje jednak na deficyt opracowań naukowych dotyczących rodzeństwa SODA oraz ich głuchego brata lub siostry. Cel: Celem przedstawionych w niniejszym tekście badań było uzyskanie informacji na temat stosunku SODA do niepełnosprawności głuchego rodzeństwa, ich komunikacji oraz wzajemnych relacji. Metody: Badanie zostało przeprowadzone na podstawie jakościowej strategii weryfikacji empirycznej, tj. Metodzie Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych...

Kult sukcesu w kontekście kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Katarzyna Długosz

Nauczyciel wczesnej edukacji w obliczu utopijnych wyobrażeń matek. Ku teorii ugruntowanej

Anna Szkolak-Stępień
Artykuł podejmuje problem matczynej rekonstrukcji wzorcowego nauczyciela wczesnej edukacji z zastosowaniem jakościowej strategii badawczej (teoria ugruntowana badanego fenomenu). W rezultacie prowadzonych badań skonstruowano hipotezę badawczą, stanowiącą przybliżenie osadzonej w kontekście i będącej interpretacją konkretnego procesu teorii ugruntowanej i nakreślenie portretu „idealnej” sylwetki nauczyciela wczesnej edukacji (nauczyciela – mistrza) w oddolnej, utopijnej perspektywie matek.

Registration Year

 • 2020
  2
 • 2019
  6

Resource Types

 • Text
  8

Affiliations

 • Pedagogical University of Kraków
  8
 • Jesuit University Ignatianum
  1
 • Jagiellonian University
  1