843 Works

Wpływ odejścia od normalności rozkładu na poprawność zastosowania miar ryzyka systematycznego

Magdalena Homa & Monika Mościbrodzka
Celem opracowania jest zbadanie rozkładu stóp zwrotu wybranych FI (reprezentantów grup o różnych strategiach inwestycyjnych) i zbadanie wpływu odejścia od normalności na poprawność zastosowania klasycznego i dolnostronnego współczynnika beta (semi-beta). Badania empiryczne oparto na analizie prostej regresji i korelacji opartych na tygodniowych szeregach stóp zwrotu FI notowanych na GPW. Wyniki badań empirycznych wskazują, że niezależnie od strategii inwestycyjnej FI są podstawy do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu stóp zwrotu w długim okresie, co oznacza po...

Etyczne problemy wdrażania medycznego Internetu rzeczy

Jaroslaw Greser
W niniejszym opracowaniu autor porusza problematykę związaną z wdrażaniem medycznego Internetu rzeczy, przy czym z etycznego punktu widzenia. W literaturze podkreśla się, że problemy etyczne związane z korzystaniem z urządzeń H-IoT cieszą się zainteresowaniem badaczy od początków rozwoju tej technologii i są analizowane z różnych perspektyw, z których każda naświetla inne obawy. Przedstawione zatem zostały wybrane problemy etyczne z perspektywy producentów urządzeń mających swoją siedzibę na terenie UE. Artykuł podzielono na cztery części, z których...

Socjologia rodziny – Ja, My i Oni

François De Singly

\"Cusztajer\" - Bibliografia zawartości

Adam Stepnowski

Sprawa polska w sejmach Prus i Rzeszy Niemieckiej w 1918 r.

Tomasz Nodzyński

Kwestie kościelne w polsko-czeskich sporach granicznych z lat 1945–1947

Piotr Pałys

Deficyt polityki społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego : zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich

Przemysław Żukiewicz

Aleksandra Klęczar, Ha-Makdoni. Images of Alexander the Great in Ancient and Medieval Jewish Literature, Kraków 2019 : [recenzja]

Krzysztof Nawotka

Cyrus Młodszy, Tissafernes i miasta jońskie, 403–402 r. przed Chr.

Michał Podrazik

A great introduction into the subject of Byzantine aristocratic family (Nathan Leidholm, Elite Byzantine Kinship, ca. 950–1204: Blood, Reputation and the Genos, Leeds 2019) : [recenzja]

Paweł Lachowicz

Young Precarious Workers in Poland and Germany. Insights into life strategies, political consciousness and activism

Adam Mrozowicki, Juliusz Gardawski & Vera Trappmann
The publication is a summary of the key results of the PREWORK scientific project - " Young precarious workers in Poland and Germany: a comparative sociological study on working and living conditions, social consciousness and civic engagement " carried out in 2016-2020. Chapters concern, among others, the definition of precarious employment, the situation of young Poles and Germans on the labour market, the vision of a well-ordered economy, coping strategies with precarity and political awareness...

Local Government Financial Institutions in Poland and the European Union

Witold Srokosz, Tomasz Kopyściański & Rafał Kowalczyk
The book is the culmination of research conducted as part of a research project financed by the Polish National Science Centre. The first thread of this research concerns the functioning of local government financial institutions in Poland and the European Union. However, the second thread concerns the preparation of basic assumptions for the legal regulation of the system of Polish depository and credit institutions (i.e. credit institutions, according to the European Union nomenclature), which are...

Obowiązki przewodniczącego związane z przygotowaniem rozprawy

Anna Woźniak
W artykule przedstawiono obowiązki przewodniczącego składu orzekającego związane z przygotowaniem rozprawy w kontekście ostatnich zmian Kodeksu postępowania cywilnego. Koncentrują się one przede wszystkim wokół organizacji i przebiegu posiedzenia przygotowawczego, instytucji dotąd nieznanej sądowemu postępowaniu cywilnemu. Zwrócono uwagę na nowe wyzwania, jakie ustawodawca stawia przed sędziami, wynikające z regulacji nakazujących dążenie do ugodowego rozwiązania sporu bez potrzeby przeprowadzenia rozprawy.

Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych – główne cele i założenia regulacji

Dominika Pałęga
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie zmian, jakie zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. W artykule zostały zasygnalizowane podstawowe cele, jakie przyświecały ustawodawcy, oraz kluczowe odrębności postępowania gospodarczego w stosunku do zwykłego postępowania cywilnego. Wśród nich należałoby wskazać na odrębności w zakresie terminów, instytucje procesowe, których zastosowanie...

Zabezpieczenie dowodów a protokół stanu faktycznego

Julia Skawińska
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instytucji zabezpieczenia dowodów oraz protokołu stanu faktycznego, a także ich porównanie. Zabezpieczenie dowodów jest instytucją postępowania dowodowego i leży w kompetencji sądu, natomiast protokół jest czynnością nieegzekucyjną dokonywaną przez komornika. Obie instytucje wykazują wiele podobieństw, jednak posiadają równie liczne różnice. Obie mogą wpłynąć na postępowanie dowodowe, jeszcze zanim zostanie ono wszczęte. Jednak różnią się w zakresie podmiotów mogących je wykorzystać, opłat, organizacji przebiegu, kontroli. Co więcej, kształt protokołu stanu faktycznego...

Uwzględnianie rozsądnych życzeń małoletniego jako wyraz zasady dobra dziecka w sprawach opiekuńczych dotyczących kontaktów z dzieckiem

Paulina Sikora
Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie pozycji małoletniego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rzeczywistego wpływu na rozstrzygnięcie sądu w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem. Na wstępie podjęto próbę zasygnalizowania problemów, jakie wiążą się ze stosowaniem aktualnie obowiązujących regulacji. W dalszej kolejności omówiono pojęcia i instytucje prawne, które odgrywają istotną rolę dla oceny znaczenia dziecka w przedmiotowym kontekście. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy obecny stan prawny pozwala na realizację konstytucyjnej zasady dobra dziecka, przede wszystkim w...

Sprawa gospodarcza. Kognicja sądów w sprawach gospodarczych

Izabella Gil & Elwira Marszałkowska-Krześ
W pracy omówiono kwestie związane ze sprawami gospodarczymi i rozpoznawaniem tych spraw przez sądy gospodarcze oraz opisano procedurę związaną ze złożeniem sprawy do sądu gospodarczego. Szczegółowo przeanalizowano, jakiego rodzaju sprawy zostały uznane za sprawy gospodarcze w związku ze zmianą Kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.

Przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej w ujęciu Kodeksu karnego z 1997 roku

Rajnhardt Kokot
Artykuł podejmuje problematykę wprowadzonego do systemu polskiego prawa karnego mocą nowelizacji z 23 marca 2017 r. przestępstwa niezatrzymania się do kontroli drogowej. Nowa konstrukcja nie tyle kryminalizuje, co przewartościowuje kryminalizację części zachowań, które dotąd traktowane były jako czyny stanowiące wykroczenie (art. 92 § 2 k.w.). Opracowanie stanowi próbę zwrócenia uwagi na niektóre najistotniejsze wątpliwości – tak natury teleologicznej, jak i interpretacyjnej – jakie wywołuje sama idea typizacji przestępstwa z art. 178b k.k., jak i jego...

Understanding Daily Reality in Clifford Geertz’s Interpretive Anthropology

Grażyna Lubowicka
The paper discusses understanding of daily reality with reference to the ideas of contemporary cultural anthropologist Clifford Geertz. The cultural anthropology solutions Geertz proposed can both provide a methodological basis for conceptualising understanding of individuals or social groups under study, and prove useful in the individual’s reflection and deliberation on themselves.

Prawna możliwość wspierania systemu oświaty w sferze edukacji szkolnej przez organizacje pozarządowe

Jolanta Blicharz & Renata Raszewska-Skałecka
Współcześnie tak w oświacie, jak i w całej administracji coraz wyraźniejsze są tendencje do włączania podmiotów pozarządowych w realizację zadań publicznych (w tym zadań w dziedzinie oświaty). Oddaje to istotę zarządzania partycypacyjnego jako formy współpracy władz publicznych z obywatelami oraz ich organizacjami w procesach kreowania polityki oświatowej.

Problemy stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy

Andrii Mostovyj
Przedstawiona poniżej analiza ma na celu omówienie kwestii stosowania zasad prawa podatkowego Ukrainy. Głównym problemem jest niespełnienie wymogów odpowiedniej zasady oraz koncentrowanie się na interesie publicznym i zaniedbywanie interesu prywatnego przy stosowaniu odpowiednich norm podatkowych. Normy prawne, w tym podatkowe, muszą być poddane dokładnej analizie i doprowadzone do stanu zgodności z Konstytucją Ukrainy oraz innymi ustawami, w tym i prawem cywilnym i gospodarczym. Głównym wnioskiem jest, że rozwiązanie problemu nieprzestrzegania zasad prawa podatkowego polega nie...

Pojęcie „środków budżetowych” w ukraińskim ustawodawstwie

Oleh Ilnytskyi
Pod środkami budżetowymi (środkami budżetu) jako przedmiotem publicznej działalności finansowej (zarządzania) należy rozumieć wartość, która występuje i jest redystrybuowana w procesie produkcji społecznej oraz wyraża się poprzez transakcje obrotu równowartościowego instrumentami finansowymi w postaci odpowiednich stosunków budżetowych, poprzez realizację kompetencji budżetowych, określonych w odpowiednim budżecie (jako akcie planowania finansowego). Definicja ta pozwala odkryć istotę pojęcia „środki budżetowe”, które są integralną częścią jego natury ekonomicznej, ale również sformułować prawną definicję poprzez relacje z ustawą o budżecie...

Rodzinne i intelektualne środowisko ostatniego kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego Iwana Anatoljewicza Kurakina (1874–1950)

Ewa Kula
Artykuł powstał w celu przedstawienia sylwetki księcia Iwana Anatoljewicza Kurakina. W artykule podjęto próbę ukazania jego najbliższego środowiska rodzinnego, szkolnego i uniwersyteckiego, które miało wpływ na kształtowanie zainteresowań zawodowych i społecznych przyszłego (w latach 1915–1917) kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego.

Polskie „dzielnicowe” organy emancypacyjne u schyłku I wojny światowej i po jej zakończeniu

Bogdan Cybulski
Streszczenie: Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań autora poświęconych problematyce odbudowy polskiej państwowości w przełomowym okresie schyłku pierwszej wojny światowej i pierwszych latach po jej zakończeniu. Przedmiotem zainteresowań pisarza jest budowa struktur władz politycznych, administracyjnych, sądowych i wojskowych postępująca na obszarach zamieszkałych przez Polaków, które stanowiły niegdyś terytorium suwerennej Rzeczpospolitej. Autor umiejętnie akcentuje złożony charakter problematyki, zaangażowanie wielu środowisk oraz różnorodność form i celów działań, jakie podejmowane były w tym czasie przez polskich patriotów na ziemiach...

Registration Year

 • 2021
  21
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  818
 • Other
  25

Affiliations

 • University of Wrocław
  253
 • Wrocław Medical University
  20
 • University of Silesia
  17
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  15
 • University of Szczecin
  12
 • University of Łódź
  10
 • University of Warsaw
  9
 • Pedagogical University of Kraków
  8
 • Jan Kochanowski University
  7
 • Maria Curie-Skłodowska University
  7