843 Works

Parlament brytyjski w pierwszej połowie XIX wieku w oczach polskiego podróżnika Krystyna Lacha-Szyrmy

Marian Mikołajczyk
Krystyn Lach-Szyrma, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, opiekun syna księcia Konstantego Czartoryskiego, w 1820 r. wyjechał ze swym wychowankiem do Wielkiej Brytanii. Ich pobyt w Anglii i Szkocji trwał kilka lat – wiązał się bowiem ze studiami młodego Czartoryskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. K. Lach-Szyrma po powrocie do kraju, już jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego opublikował trzytomowe dzieło Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820-1824 odbytej. W zawierającej mnóstwo bardzo ciekawych spostrzeżeń książce znalazł się także opis...

Przestępstwa przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Pasek
Opracowanie przedstawia przebieg prac w sekcji prawa karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących stanów faktycznych przestępstw przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych. Ich podstawę stanowiły referaty wygłoszone podczas obrad sekcji przez Wacława Makowskiego i Juliusza Makarewicza. Zawarte w nich propozycje zostały wykorzystane przy opracowaniu ostatecznego projektu polskiego kodeksu karnego. Wykazano, że konstrukcja omawianych przestępstw została ukształtowana na podstawie pogłębionych rozważań prowadzonych w ramach sekcji prawa karnego. Celem było ich ujęcie na podstawie najnowszych rozwiązań na gruncie...

„Powstanie więc Polska, co ja mówię? Jest już Polska, a raczej nigdy ona być nie przestała...”. Stracone szanse Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego na odzyskanie suwerenności państwowej

Jacek Przygodzki
Pamiętne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie w dniach 26-28 czerwca 1812 r., kiedy to powołano Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, na długo przeszły do historii naszego państwa. Właśnie wtedy, w przeddzień wybuchu II wojny polskiej z carską Rosją, miały decydować się losy powstania niezawisłego Królestwa Polskiego. Miał być to czas, kiedy polskie elity miały zdać egzamin dojrzałości ze swojego patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny. Tekst jest analizą przyczyn utraconych szans na powodzenie działań Polaków zmierzających...

Uprawnienia do reprezentowania małżonki w koncepcjach glosatorów i komentatorów

Aleksandra Szymańska
Przedmiotem artykułu jest analiza poglądów glosatorów i komentatorów na temat uprawnień męża do reprezentowania żony. Analizie zostały poddane opinie takich jurystów jak Accursius, Odofredus, Cynus de Pistoia, Bartolus de Saxoferrato, Baldus de Ubaldis czy Paulus de Castro. W obliczu uznawanego przez glosatorów i komentatorów faktu, że kobieta mogła podejmować działania w swoich sprawach, mogła również udzielać stosownych pełnomocnictw. Naturalnym mandatariuszem wydawał się małżonek. Czasem jednak żona nie wydała żadnych dyspozycji odnośnie do swoich spraw. Mąż...

Efektywność ekonomiczna jako cel prywatyzacji zadań z zakresu administracji świadczącej. Studium prawno-administracyjne

Jolanta Blicharz & Renata Raszewska-Skałecka
Wskazanie na specyfikę administracji świadczącej wynika stąd właśnie, że ma ona „dwa oblicza: z jednej strony, to piecza okazywana poszczególnemu człowiekowi, z drugiej strony, świadczenie na rzecz całej społeczności. Konstatacja ta prowadzić więc może do wniosku, że rola państwa obejmuje nie tylko zaopatrywanie ludności w dobra i usługi o istotnym znaczeniu dla egzystencji, ale także minimalizowanie poczucia zagrożenia i stanów niepewności ekonomiczno-społecznej w sytuacji trudnego położenia jednostek.

Prawne aspekty prywatyzacji zadań publicznych w sferze administracji świadczącej

Justyna Mielczarek-Mikołajów
Problematyka prywatyzacji należy do najbardziej aktualnych problemów badawczych dla współczesnej administracji. Najczęściej proces ten polega na przekazaniu realizacji usług publicznych podmiotom prywatnym. Prywatyzacja występuje często w zadaniach publicznych, realizowanych w ramach administracji świadczącej. Do zakresu tej administracji można zaszeregować świadczenia i usługi realizowane w ramach transportu publicznego. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania autorka podejmie problematykę prywatyzacji usług publicznych dotyczących miejskiego transportu publicznego, analizując m.in. skalę i przyczyny tego zjawiska. Tematyka ta tworzy również...

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako przejaw prywatyzacji wykonywania usług publicznych

Maciej Błażewski
Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest środkiem prawnym prywatyzacji zadania publicznego obejmującego zapewnienia publicznego transportu zbiorowego. Model tej prywatyzacji zakłada kooperację dwóch podmiotów: organizatora i operatora. Przepisy prawa regulują sposób zawarcia tej umowy i jej wykonania.

Przyszłość pewnej utopii a widma dystopii. Uwagi o filozofii Emmanuela Lévinasa

Rafał Włodarczyk
Esej z pogranicza filozofii kultury i filozofii żydowskiej składa się z czterech zasadniczych części. W części pierwszej Autor charakteryzuje topikę utopii, w drugiej i trzeciej – esencjalnie wskazuje na newralgiczne następstwa Holocaustu dla zachodniej kultury, w tym intelektualistów żydowskich, humanistyki i nauk społecznych. W obszernej części czwartej omawia i rozważa, w kontekście wyprowadzonych wcześniej wątków, utopizm filozofii Emmanuela Lévinasa. Esej zamyka kilka wynikających z przeprowadzonych dociekań spostrzeżeń.

Iluzja upełnomocnienia jako środka emancypacji w edukacji i poprzez edukację

Maria Czerepaniak-Walczak
Na gruncie pedagogiki krytycznej wciąż zadane i drążone są pytania dotyczące możliwości wykorzystania potencjału emancypacyjnego, umożliwiającego uczestnikom interakcji i procesów edukacyjnych doświadczenie ich wolności i odpowiedzialności. Zarówno emancypacja, jak i upełnomocnienie/empowerment są modnymi słowami żargonu w edukacji (nie tylko krytycznej). Tekst koncentruje uwagę i argumentację na uproszczonej, czasem naiwnej identyfikacji tych dwóch pojęć, co prowadzi do nieporozumień i logicznych uproszczeń w rozumowaniu, a jeszcze gorzej w praktyce. Każdy z tych terminów odnosi się do różnych...

(Geo)poetyka marzenia. Utopia – heterotopia – trzecia przestrzeń

Małgorzata Piasecka
Artykuł jest prezentacją autorskiego projektu badawczego. Budując koncept dotyczący marzeń, czyli fenomenów trudno uchwytnych badawczo, autorka stara się znaleźć subtelny sposób opisu, zachowując w największym stopniu ich oniryczną istotę. Szuka w zracjonalizowanym dziś świecie przestrzeni możliwej dla ujawniania się marzeń, tj. nie-binarnej, nie do końca zdesakralizowanej. Nazywa tę przestrzeń (geo)poetyką marzenia. Konstruując autorski koncept, wskazuje na metapoziom, który stanowią praktyki przestrzenne wynikające z założeń zwrotu przestrzennego. Ważne asumpty, z których twórczo czerpie, to: przestrzeń doświadczana,...

„Doskonalenie się czyni człowieka wolnym” – niemiecka koncepcja „Bildung” jako etyczny nakaz i metoda spełniania się jednostki, czyli o utopii i ideologii

Helena Anna Jędrzejczak
Tekst porusza problematykę niemieckiej koncepcji „Bildung”, oznaczającej uczenie się i doskonalenie jako sposób na uzyskanie pełni człowieczeństwa. Do jego analizy wykorzystano kategorie ideologii i utopii w rozumieniu niemieckiego socjologa wiedzy Karla Mannheima. W artykule zaprezentowano koncepcję „Niemieckiej drogi odrębnej” i odniesiono się do najważniejszego elementu tworzącego „Bildungsbürgertum” – mieszczanina, dla którego ciągłe kształcenie się stanowi wypełnienie jego powołania. Te idee rozpatrywane są w kategoriach myślenia utopijnego według Mannheima. Wykorzystując metodologię socjologii wiedzy i historii idei,...

Żydowska pamięć o Polsce lat 1967–1968. Analiza doświadczeń i emocji na podstawie wybranych wspomnień

Marek Szajda

Uwolnić alchemika: zabiegi Zygmunta III na dworze cesarskim o wypuszczenie z więzienia w Pradze Michała Sędziwoja. Nowe źródła

Ryszard Skowron

Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska

Wojciech Mrozowicz

Nauka administracji – między prawem a polityką

Jan Jeżewski
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom współrealizacji zadań państwa z zakresu administracji publicznej i polityki. Ukazane zostały podstawy teoretyczne obu tych dziedzin oraz dążenia do ich separacji. Wskazano różnice w tradycji badań europejskich i amerykańskich.

Samorząd terytorialny

Marcin Miemiec
Tadeusz Bigo, przedstawiając koncepcję samorządu, stwierdził, że można go ujmować w aspekcie socjalno-politycznym oraz prawnym. W drugim znaczeniu samorząd jest typem decentralizacji, czyli specyficzną formą organizacyjną administracji opartą na zasadzie niezależności hierarchicznej. O cechach szczególnych samorządu rozstrzyga zawsze aktualne prawo pozytywne. Stąd nie można skonstruować uniwersalnego pojęcia prawnego samorządu. Omawiając samorząd, pominął teorie polityczne. Jako najstarszą wskazał teorię naturalną o własnym prawie gminy do samorządu, opartą na prawie natury. Według niej byt prawny gminy i...

Fundacje

Jolanta Blicharz
Określenie istoty fundacyjnej osoby prawnej wypracowane na gruncie przedwojennej doktryny prawniczej ma podstawowe znaczenie dla ustalenia funkcji, jakie mają pełnić fundacje w ramach porządku prawnego. We współczesnej literaturze zwraca się również uwagę na kierunki rozwojowe instytucji fundacji jako podmiotów pozarządowych wykonujących zadania administracji publicznej.

Przedsiębiorstwo prywatne, państwowe, komunalne

Tadeusz Kocowski
Artykuł ukazuje poglądy, jakie profesor T. Bigo przedstawiał w swoich wykładach i pracach na temat majątku administracyjnego, zakładu administracyjnego i przedsiębiorstwa. W szczególności prace wskazujące na różnice pomiędzy zakładem administracyjnym a przedsiębiorstwem stały się inspiracją do dalszych rozważań, które kontynuowali jego uczniowie.

Intuicja sędziowska w aktualnym dyskursie amerykańskiej jurysprudencji – przegląd stanowisk

Anna Tomza-Tulejska
Dotychczas przyjmowana w polskim prawniczym dyskursie teza o intuicji sędziowskiej, na mocy której przyjmuje się, że intuicja stanowi nieświadomy proces podejmowania decyzji sędziowskich, nie znajduje potwierdzenia w najnowszych badaniach amerykańskich uczonych. Współczesny dyskurs amerykańskich uczonych, intuicję traktuje z nowej, logicznej perspektywy badawczej, zastępując uprzednią, psychologiczną. Dotychczasowy brak polemiki ze stanowiskiem wyrażanym przez sędziego Hutchesona o hunchu dziś pokutuje nieaktualnym dorobkiem w odmiennych od amerykańskiego systemów prawa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia badań...

Uzyskanie dostępu do drogi publicznej na etapie ustalenia warunków zabudowy nieruchomości : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r.,sygn. II SA/Gd 348/17

Sławomir Zwolak
Glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r., II SA/Gd 348/17, odnoszącego się do problematyki dostępu do drogi publicznej jako warunku, który musi być spełniony do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Z wyroku płynie wniosek, że warunek dostępu do drogi publicznej musi być prawnie zagwarantowany. Nadto dostęp do drogi publicznej powinien być nie tylko prawny, ale również faktyczny na etapie ustalania przez właściwy organ administracji publicznej warunków zabudowy.

Formalization, Discretion, and Trust on Public Procurement Market

Agnieszka Chrisidu-Budnik
Zamówienie publiczne stanowi umowę, której stronami są instytucje zamawiającego i wykonawcy. Proces zamówienia publicznego jest kategorią prawną o charakterze dynamicznym, który konstytuują trzy etapy: przygotowania, udzielenia, wykonywania zamówienia publicznego. Jest to kategoria prawna w wysokim stopniu sformalizowana. Formalizacja ma zapewnić efektywność ekonomiczną całego systemu zamówień publicznych, jego transparentność, uczciwość zachowań uczestników rynku zamówień publicznych. Jednocześnie zbyt wysoki stopień sformalizowania może okazać się dla realizacji owych celów szkodliwy i nieskuteczny, ogranicza bowiem elastyczność działań zamawiającego i...

Registration Year

 • 2021
  21
 • 2020
  391
 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  818
 • Other
  25

Affiliations

 • University of Wrocław
  253
 • Wrocław Medical University
  20
 • University of Silesia
  17
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  15
 • University of Szczecin
  12
 • University of Łódź
  10
 • University of Warsaw
  9
 • Pedagogical University of Kraków
  8
 • Jan Kochanowski University
  7
 • Maria Curie-Skłodowska University
  7