960 Works

(Not) Crossing Borders: Reader on the Borderland of Meanings

Sergej Legeza
The article discusses the transformation of the Other’s concept in Post-Soviet popular culture, as well as the transformation of perception of “Self” and “Other” due to the emergence of real (state) and cultural borders and demarcations, which appear during the reader-text interaction. The paper explores such novels as M. Galina’s “Autochthony” and “The Little Glusha”, and V. Arenev’s “Gunpowder of the Dragon Bones”, to identify the types of the reader’s comprehension. The readers, in their...

REWITALIZACJA MIAST JAKO PROGRAM PUBLICZNY NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC W LATACH 1971-2000

Andreas Billert
Revitalization of cities is a complex concept. In material (traditional) terms, it covers activities supporting the rehabilitation of ‘outdated’ spatial, functional, and building structures of city districts. Since the end of the 20th century, it has included also activities aimed at eliminating undesired socio-economic phenomena, such as social disintegration and marginalization, poverty, unemployment, and crime in city districts considered to be problematic or degraded. Both degradation and revitalization of city districts are often involved in,...

Application of the Drazin inverse to the analysis of pointwise completeness and pointwise degeneracy of descriptor fractional linear continuous-time systems

Tadeusz Kaczorek & Andrzej Ruszewski

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA OSÓB STARSZYCH POMIĘDZY AUTOTELICZNOŚCIĄ A INSTRUMENTALNOŚCIĄ

Sylwia Słowińska
W tekście podjęta została kwestia autotelicznego i instrumentalnego znaczenia aktywności kulturalnej osób starszych. Odnosząc się do literatury, autorka wskazuje, że autoteliczność jest cechą definicyjną praktyk z obszaru kultury symbolicznej i odróżnia ją od kultury bytu oraz socjetalnej. W rzeczywistości jednak granice te nie są nieprzekraczalne. W artykule zaprezentowane zostały wyniki wtórnej analizy materiału z badań empirycznych aktywności kulturalnej osób starszych (wywiadów indywidualnych pogłębionych), ukierunkowanej pytaniami o podejścia (znaczenie) seniorów do aktywności kulturalnej; o to, czy...

UZ@LEŻNIENIA W DYSKURSIE BEHAWIORALNYM

Lidia Wawryk
W artykule Autorka zaprezentowała podstawowe treści dotyczące uzależnień behawioralnych, przybliżyła także charakterystykę uzależnienia od Internetu i gier komputerowych ich istoty, przejawów, kryteriów diagnostycznych i ogólnych podstaw terapii uzależnień od elektronicznych środków przekazu. Teoretyczne zasoby artykułu zostały zilustrowane analizą indywidualnego przypadku młodego mężczyzny ukazującego rozwój jego uzależnienia od Internetu i gier komputerowych – przejawiającego jego pełnoobjawowe symptomy. Dokonana analiza przypadku pozwoliła określić przyczyny, mechanizmy i konsekwencje wynikające z jego uzależnienia.

NOWE MEDIA W PROCESIE NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ STUDENTÓW

Jacek Jędryczkowski
Po dwóch latach od wprowadzenia przedmiotu akademickiego elektroniczne formy wspomagania badań naukowych podjęto próbę oceny wykorzystywanego na zajęciach zaplecza dydaktycznego. Materiały dla studentów zamieszczono na stronie internetowej (https://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz/EFWBN.html). Jest to platforma e-learningowa oferująca 27 filmów, narzędzia do pracy na odległość oraz dostęp do elektronicznych testów i ankiet. Wszystkie filmy zamieszczono w serwisie YouTube. W ten sposób uzyskano dostęp do systemu YouTube Analytics. Oferuje on wiele raportów i zestawień dotyczących sposobów korzystania z materiałów wideo. To...

ROZMOWY O SPEŁNIANIU PASJI. FENOMENOGRAFICZNA REKONSTRUKCJA KONCEPCJI PASJI PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI I ICH MOŻLIWE IMPLIKACJE DLA STAWANIA SIĘ REFLEKSYJNYM NAUCZYCIELEM

Iwona Kopaczyńska
Celem niniejszego tekstu jest prezentacja badań dotyczących koncepcji pasji przyszłych nauczycieli i różnych potencjałów wyłonionych koncepcji dla rozwoju nauczycielskiej refleksyjności. W tym celu wykorzystana została procedura fenomenograficzna, która umożliwiła zrekonstruowanie funkcjonujących w świadomości przyszłych nauczycieli koncepcji pasji i jej znaczenia dla człowieka. W badaniu ujawnionych zostało siedem konceptualizacji pasji. Zgodnie z procedurą fenomenograficzną są one następnie interpretowane, a jako rama teoretyczna wykorzystana została perspektywa zradykalizowanej nowoczesności Anthony Giddensa z jej istotnymi cechami, jak: racjonalizacja, szanse...

SYTUACJE GRANICZNE W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Mirosław Kowalski
Śmierć, cierpienie-choroba to sytuacje graniczne i jednocześnie kategorie edukacji całożyciowej – swoisty problem/zagadnienie andragogiki. Proponowany Czytelnikowi tekst dedykowany jest zmarłym aktorom Annie Przybylskiej i Krzysztofowi Kolbergerowi i stanowi filozoficzną podstawę bardziej szczegółowej refleksji, która może się odbyć na gruncie wzmiankowanej subdyscypliny pedagogicznej. Z jednej strony sprowadzenie niejednokrotnie abstrakcyjnych problemów filozoficznych do jak najbardziej realnych spraw istnienia empirycznego i egzystencji człowieka jest możliwe, przekona Czytelnika porównanie odnośnych fragmentów tekstu z wyimkami z myśli między innymi H.-G....

GOVERNANCE OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND LEARNING WITHIN A NEW CAREER POSITION

Ingela Bergmo-Prvulovic & Kristina Hansson
In 2013, the Swedish government introduced a career reform for teachers (SFS 2013, p. 70) that established two new career-track positions, namely, lead teachers and senior subject teachers. This study analyses the process of integrating this career reform into the Swedish school system in its early stage and focuses on lead teachers’ professional development and learning when trying to interpret and translate this new career position in their daily working life. The study explored teacher´s...

WSPIERANIE SPOŁECZNEJ INKLUZJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Jarosław Bąbka
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia tworzenia w środowisku kontekstu sprzyjającego uczeniu się oraz podejmowaniu pracy zawodowej przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, co przyczynia się do ich społecznej inkluzji. Praca umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną uwalniać się od stereotypu jednostek nieprzydatnych, wymagających pomocy, doświadczać satysfakcji emocjonalnej i finansowej z aktywności zawodowej, a także utrwalać status dorosłego człowieka. Podjęty w opracowaniu problem przeanalizowano w kontekście założeń paradygmatu normalizacyjnego i emancypacyjnego, koncepcji zadań rozwojowych według Roberta J....

SLEEP HABITS AND BIOGRAPHICAL LEARNING. A REVIEW OF PREVIOUS RESEARCH ON THEIR CONNECTIONS

Agnieszka Bron
Opierając się na badaniach w neurobiologii i teoriach biograficznego uczenia się artykuł rozpatruje możliwy związek między uczeniem się dorosłych a nawykami dotyczącymi snu. Powszechnie przyjmuje się, że uczenie się ma miejsce w ciągu dnia. Jak dobry sen lub brak snu przyczynia się do naszego uczenia się? Czy uczymy się podczas snu? Niniejszy artykuł ma na celu krytyczne przeanalizowanie wcześniejszych badań nad dwoma mitami dotyczącymi dorosłych: że dorośli nie mogą się uczyć, gdy się starzeją, a...

ZNACZENIE I ROLA ŚWIADKÓW W LEGALIZACJI WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH DOKUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DOKUMENTÓW ZAKONU TEMPLARIUSZY

Henryk Streit
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE WITNESSES OF THE LEGALISATION OF THE EARLY MIDDLE AGES’ RECORDS ON THE BASIS OF THE KNIGHTS TEMPLAR’S DOCUMENTS S u m m a r y This article describing the issue of the witnesses and their functions in the process of legalization of medieval documents also aim to show the rightness of the opinions about the authenticating functions of testators created in the diplomatic doctrine. It also indicates that the...

PRÓBA POROZUMIENIA POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEGO NA TLE DZIAŁALNOŚCI KLUBU CZESKO-POLSKIEGO W MORAWSKIEJ OSTRAWIE W LATACH 1929-1934

Dariusz Miszewski
ATTEMPTS AT POLISH-CZECHOSLOVAK SETTLEMENT AND THE ACTIVITY OF THE POLISH-CZECH CLUB IN MORAVIAN OSTRAVA OVER THE PERIOD OF 1929-1934. The Polish-Czechoslovak tensions of 1918-1920 stemmed from the dispute over the Duchy of Cieszyn, the district of Spisz, and the district of Orawa. The settlement, imposed by the Council of Ambassadors on July 28, 1920, harmed Poland. The Poles in the Duchy of Cieszyn became a minority in Czechoslovakia which wanted to assimilate them. The Poles...

KONCEPCJA WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO FRYDERYKA SCHILLERA - INSPIRACJA DLA EDUKACJI KULTURALNEJ DOROSŁYCH?

Sylwia Słowińska

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, JEJ FUNKCJE ZAŁOŻONE I RZECZYWISTE

Katarzyna Bulewicz

REKLAMA W ŚWIETLE PARADYGMATU KRYTYCZNEGO

Anna Kowal-Orczykowska

PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ MIGRACYJNYCH DOROSŁYCH

Małgorzata Rosalska

PROBLEMATYKA KONCEPCJI ŻYCIA W PORADNICTWIE REHABILITACYJNYM

Małgorzata Oleniacz

KOBIETA „UPADŁA” – O STEREOTYPOWYM POSTRZEGANIU KOBIET ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE. ANALIZA FORÓW INTERNETOWYCH

Joanna Dec-Pietrowska & Agnieszka Walendzik-Ostrowska

ROK 1981 W DZIENNIKU HALINY SEMENOWICZ – PRZESŁANIE DLA TERAŹNIEJSZOŚCI

Agata Szwech

BIOGRAFICZNE KONTEKSTY FORMOWANIA SIę POSTAWY TWÓRCZEJ

Marek Zadłużny
Tekst syntetycznie prezentuje współczesne teorie dotyczące twórczości oraz formowania postawy twórczej. Nieco bardziej rozwinięty został aspekt środowiskowych czynników twórczości warunkujących kreowanie szeroko pojmowanej postawy twórczej. Artykuł zawiera wnioski z badań prowadzonych w orientacji jakościowej, metodą zmodyfikowanego biograficznego wywiadu narracyjnego, zorientowanego na pola problemowe dotyczące kontekstów kształtowania się postawy twórczej. Problematyka badawcza dotyczyła rozpoznania, jak środowisko rodzinne, szkolne, działania grupowe, osoby znaczące (mentorzy) oraz inne czynniki oddziaływały na formowanie postawy twórczej badanych dwojga artystów. W artykule...

ROLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W EDUKACJI MEDIALNEJ

Ewa Nowicka
W prezentowanym artykule autorka wyjaśnia i podkreśla rolę rodziców i nauczycieli w zakresie praktykowania edukacji medialnej wśród najmłodszych odbiorców mediów, jakimi są dzieci. W artykule zostały przedstawione cele i zadania edukacji medialnej oraz kompetencje medialne nauczycieli. Odwołując się do podstawy programowej, autorka przedstawia treści kształcenia w zakresie edukacji medialnej na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Autorka przedstawia proponowane w literaturze rozwiązania realizacji głównych założeń edukacji medialnej w środowisku szkolnym i rodzinnym. Podkreśla potrzebę nauczania dzieci...

KSZTAŁCENIE NA ODLEGłOŚĆ W EDUKACJI CAłOŻYCIOWEJ

Jarosław Wagner
Artykuł traktuje o aktualnej i ważnej dla edukacji społeczeństwa problematyce kształcenia ustawicznego, które należy obecnie do istotnych zadań uczelni wyższych. Autor artykułu uzasadnia konieczność wykorzystania kształcenia ustawicznego wspomaganego komputerowo jako elementu mogącego poprawić sytuację osób starszych na rynku pracy. Zaprezentowane zostały także wybrane zmiany zachodzące w strukturze społeczeństwa i wynikające z tego konsekwencje dla szkolnictwa. W artykule zawarto informacje o dokumentach, podkreślających istotną rolę ICT w procesie edukacji całożyciowej. Ukazano potencjał drzemiący w technologiach informacyjno-komunikacyjnych...

Registration Year

 • 2021
  15
 • 2020
  240
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  959
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  23
 • Warsaw University of Life Sciences
  16
 • University of Wrocław
  3
 • University of Silesia
  3
 • University of Łódź
  3
 • National Academy of Sciences of Armenia
  2
 • University of Hradec Králové
  2
 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1