960 Works

ROK 1981 W DZIENNIKU HALINY SEMENOWICZ – PRZESŁANIE DLA TERAŹNIEJSZOŚCI

Agata Szwech

BIOGRAFICZNE KONTEKSTY FORMOWANIA SIę POSTAWY TWÓRCZEJ

Marek Zadłużny
Tekst syntetycznie prezentuje współczesne teorie dotyczące twórczości oraz formowania postawy twórczej. Nieco bardziej rozwinięty został aspekt środowiskowych czynników twórczości warunkujących kreowanie szeroko pojmowanej postawy twórczej. Artykuł zawiera wnioski z badań prowadzonych w orientacji jakościowej, metodą zmodyfikowanego biograficznego wywiadu narracyjnego, zorientowanego na pola problemowe dotyczące kontekstów kształtowania się postawy twórczej. Problematyka badawcza dotyczyła rozpoznania, jak środowisko rodzinne, szkolne, działania grupowe, osoby znaczące (mentorzy) oraz inne czynniki oddziaływały na formowanie postawy twórczej badanych dwojga artystów. W artykule...

ROLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W EDUKACJI MEDIALNEJ

Ewa Nowicka
W prezentowanym artykule autorka wyjaśnia i podkreśla rolę rodziców i nauczycieli w zakresie praktykowania edukacji medialnej wśród najmłodszych odbiorców mediów, jakimi są dzieci. W artykule zostały przedstawione cele i zadania edukacji medialnej oraz kompetencje medialne nauczycieli. Odwołując się do podstawy programowej, autorka przedstawia treści kształcenia w zakresie edukacji medialnej na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Autorka przedstawia proponowane w literaturze rozwiązania realizacji głównych założeń edukacji medialnej w środowisku szkolnym i rodzinnym. Podkreśla potrzebę nauczania dzieci...

KSZTAŁCENIE NA ODLEGłOŚĆ W EDUKACJI CAłOŻYCIOWEJ

Jarosław Wagner
Artykuł traktuje o aktualnej i ważnej dla edukacji społeczeństwa problematyce kształcenia ustawicznego, które należy obecnie do istotnych zadań uczelni wyższych. Autor artykułu uzasadnia konieczność wykorzystania kształcenia ustawicznego wspomaganego komputerowo jako elementu mogącego poprawić sytuację osób starszych na rynku pracy. Zaprezentowane zostały także wybrane zmiany zachodzące w strukturze społeczeństwa i wynikające z tego konsekwencje dla szkolnictwa. W artykule zawarto informacje o dokumentach, podkreślających istotną rolę ICT w procesie edukacji całożyciowej. Ukazano potencjał drzemiący w technologiach informacyjno-komunikacyjnych...

ROLA I ZNACZENIE METAFORY W MEDIACJACH NARRACYJNYCH

Elżbieta Lipowicz
Głównym obszarem przemyśleń zawartych w niniejszym artykule jest problematyka mediacji, którą autorka prezentuje z perspektywy paradygmatu narrative mediation. W myśl tej koncepcji konflikty powstają pod wpływem konkurujących ze sobą opowieści stron (narracji) o tym, co się wydarzyło. Oponenci tworzą własne historie konfliktu kształtowane przez różnorodne konteksty społeczno-kulturowe oraz język, którym się posługują. Celem mediacji w tym ujęciu jest dekonstrukcja narracji podtrzymujących konflikt i tworzenie przestrzeni niezbędnej do wyłonienia alternatywnych opowieści, bądź nadania nowego znaczenia już...

NIEFORMALNE OBSZARY UCZENIA SIę DOROSłYCH – EDUKACYJNE KONTEKSTY PODRÓżOWANIA

Agata Wiza
W pierwszej części artykułu omówiono teoretyczne koncepcje uczenia się, cechy edukacji osób dorosłych, mobilność, refleksyjność. W artykule autorka prezentuje część swoich badań. Ich celem była rekonstrukcja backpackingu opierająca się na doświadczeniach turystów. Jako strategię badawczą zastosowano metodę dokumentarną, natomiast wywiad stanowił technikę gromadzenia materiału badawczego. W rezultacie mamy różne edukacyjne korzyści z podróżniczych doświadczeń. Podróżowanie dla wielu dorosłych jest formą nauki, sposobem poznawania świata, poszerzania horyzontów, mają oni szerszy zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej (niektórzy...

ORGANIZACJE MłODZIEŻOWE NA WSI – PRZESTRZEŃ PRZYGOTOWANIA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM – NA PRZYKŁADZIE ZWIĄZKU GMIN JEZIORA ROŻNOWSKIEGO

Łukasz Hajduk
W tekście zostały scharakteryzowane formalne i nieformalne organizacje młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży, funkcjonujące na terenie wybranych gmin powiatu nowosądeckiego, w województwie małopolskim. Autor zastanawia się w jaki sposób organizacje pozarządowe przygotowują młodych ludzi do aktywnej dorosłości. Zwraca uwagę na organizację harcerską, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, lokalne stowarzyszenia, grupy działające przy kościele, a także na organizacje funkcjonujące w ramach instytucji publicznych i grupy nieformalne (koleżeńskie). Charakterystyka organizacji poprzedzona jest definicją pojęć oraz krótkim...

PODTRZYMYWANIE STRATEGII INTERAKCJI PARASPOŁECZNEJ W TRIADZIE: TELEWIZJA - ŚWIAT SERIALI - TELEWIDZ

Daria Zielińska-Pękał

METAFORA KULTURY I METAFORA TEATRU - INTERPRETATYWNE BADANIA ORGANIZACJI

Joanna Kłodkowska

SPRAWOZDANIE Z VII LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH ANDRAGOGÓW ZIELONA GÓRA, 9-13 MAJA 2005

Agnieszka Dziublewska
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 07 (2006): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

PRZEKAZ TELEWIZYJNY W PERSPEKTYWIE NAUK SPOŁECZNYCH

Daria Zielińska-Pękał

Z DOŚWIADCZEŃ MŁODEGO ANDRAGOGA - O POZNAWANIU CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

Monika Sulik

EDUKACJA DOROSŁYCH WOBEC PRZEMIAN SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. NOWE (?) ROLE ANDRAGOGA

Małgorzata Rosalska

Wstęp

Józef Kargul
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 06 (2005): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

SPRAWOWANIE WŁADZY POPRZEZ REKLAMĘ

Anna Kowal-Orczykowska

WIELOKULTUROWOŚĆ W NIEMIECKICH KONCEPCJACH I STRATEGIACH PEDAGOGICZNYCH

Sylwia Słowińska

BYĆ DORADCĄ

Dorota Tomaszewska

DRAMATURGIA SYTUACJI PORADNICZEJ W DORADZTWIE I PORADNICTWIE „USŁUGOWYM”

Joanna Minta

TOŻSAMOŚĆ W EDUKACJI DOROSŁYCH

Jaroslaw Klebaniuk

HIPHOPOWCY - RAPSODYCZNI POECI CZY BLOKERSI?

Anna Kowal-Orczykowska

PRZEMOC W TELEWIZJI A ZACHOWANIA AGRESYWNE WIDZA

Jaroslaw Klebaniuk

EDUKACJA DOROSŁYCH W WOJSKU W ASPEKCIE INTEGRACJI POLSKI Z NATO

Krzysztof Klimek

ŚWIAT WARTOŚCI UCZĄCYCH SIĘ DOROSŁYCH

Hanna Sawicka

Registration Year

 • 2021
  15
 • 2020
  240
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  959
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  23
 • Warsaw University of Life Sciences
  16
 • University of Wrocław
  3
 • University of Silesia
  3
 • University of Łódź
  3
 • National Academy of Sciences of Armenia
  2
 • University of Hradec Králové
  2
 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1