960 Works

EDUKACJA OBYWATELSKA W WYŻSZYM SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM W HOLANDII

Anna Bilon

WOLONTARIAT JAKO PRZESTRZEń UCZENIA SIĘ SENIORÓW

Małgorzata Malec

ZWALCZANIE ODRADZAJĄCEGO SIĘ ANALFABETYZMU – ZADANIE I WYZWANIE EDUKACJI DOROSŁYCH

Urszula Dmochowska

XV LETNIA SZKOŁA ANDRAGOGÓW I PORADOZNAWCÓW

Agnieszka Szewczyk
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 15 (2014): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

JAK DOBIERAMY SIĘ W PARY? PŁEĆ BIOLOGICZNA I PŁEĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA A PREFEROWANE CECHY PARTNERA

Emilia Paprzycka, Edyta Mianowska & Zbigniew Izdebski

TWÓRCZOŚĆ W POLU DZIAŁALNOŚCI ANIMATORA KULTURY

Marek Zadłużny

WYKORZYSTANIE STRATEGII EMICZNEJ W BADANIACH NAD PORADNICZYMI PRAKTYKAMI WSPÓLNOT WIRTUALNYCH

Daria Zielińska-Pękał

OBLICZA WSPÓŁCZESNYCH KARIER W PERSPEKTYWIE PORADOZNAWCZEJ

Joanna Minta

Wstęp

Małgorzata Olejarz
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 15 (2014): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

SPRAWOZDANIE Z III TRANSDYSCYPLINARNEGO SYMPOZJUM BADAń JAKOśCIOWYCH 8-10 WRZEśNIA 2014 ROKU, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Ewa Trębińska-Szumigraj
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 16 (2015): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

INICJATYWY Z UDZIAŁEM OSÓB 50+ A ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W WOJ. LUBUSKIM – DIAGNOZA I EWALUACJA – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Sylwia Słowińska
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 16 (2015): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

WIZERUNEK OJCOSTWA W POLSKIEJ REKLAMIE TELEWIZYJNEJ

Agata Rejowska
Celem artykułu jest przedstawienie różnych typów wizerunku ojcostwa w wybranych polskich reklamach telewizyjnych emitowanych na przestrzeni lat 2008-2013. Świat reklamy i świat społeczny wzajemnie się przenikają i wpływają na siebie. Przekaz reklamowy można zatem uznać za nośnik znaczeń, odzwierciedlenie przekonań i stereotypów funkcjonujących w społecznej świadomości. Analiza została przeprowadzona na podstawie czterech głównych kategorii analitycznych: wizerunek mężczyzny i jego rola, relacje ojca i dziecka, relacje z partnerką oraz przestrzeń, w której rozgrywa się akcja reklamy....

XVI LETNIA SZKOŁA ANDRAGOGÓW I PORADOZNAWCÓW

Małgorzata Kutyła
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 17 (2016): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

ENTITY IN NEOLIBERALISM – SOME CRITICAL REFLECTIONS

Przemysław Szczygieł
Adult Education Discourses, Nr 17 (2016): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

UBIERAJĄC SIĘ DLA DUCHÓW. O ROLI PŁCI (KULTUROWEJ), TRANSWESTYTYZMU I CIELESNOŚCI W RYTUAŁACH SZAMAŃSKICH

Wojciech Połeć
W niniejszym artykule autor analizuje sposoby ujmowania transwestytyzmu szamanów w literaturze naukowej, by następnie przeprowadzić studium przypadku oparte na bezpośrednich badaniach terenowych. Głównym celem studium jest pokazanie, w jaki sposób zmienia się obraz pozornie bardzo podobnych zjawisk, gdy umieścimy je w szerszym kontekście kulturowym. Głównym pytaniem teoretycznym jest to, czy i na ile zasadnym jest porównywanie nietypowych sposobów ubierania się i przyjmowania nietypowych wzorów ról społecznych związanych z płcią w kulturach obserwowanych przez antropologów z...

WSTYD JAKO EMOCJA UCIELEŚNIONA – TWARZ, CIAŁO I ROLE PŁCIOWE W PROCESIE SPOŁECZNEJ KONSTRUKCJI WSTYDU

Agata Młynarska-Jurczuk
W niniejszym artykule zaprezentowano rozważania dotyczące procesów społecznej konstrukcji emocji wstydu. Szczególną uwagę autorka poświęciła cielesnemu wymiarowi doświadczenia tej emocji. Podjęła próbę ustalenia związków wstydu z twarzą, ciałem i płcią. Wstyd określono mianem emocji twarzy, przy czym pojęcie to potraktowane zostało zarówno w sposób dosłowny, jak i metaforyczny. Ustalenie społecznych źródeł wstydu oraz wyłaniania się samoświadomości jako elementu właściwego dla tej emocji umożliwiło wyjaśnienie związków wstydu z płcią. Na podstawie rozważań teoretycznych i przytoczonych wyników...

TAJEMNICE KOBIECEGO CIAŁA. DOŚWIADCZENIA KOBIET ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z NIEPŁODNOŚCIĄ NIEZNANEGO POCHODZENIA

Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Bohaterkami niniejszego artykuły autorka uczyniła wybraną kategorię kobiet doświadczających utrudnionej prokreacji – kobiety, których trudności zostały zdefiniowane przez system medyczny jako niepłodność nieznanego pochodzenia. Podstawę do analiz zamieszczonych w artykule stanowią wybrane fragmenty wywiadów z szesnastoma kobietami, które w momencie udziału w badaniu posiadały diagnozę niepłodności nieznanego pochodzenia. Przedmiotem analizy autorki jest proces starania się o dziecko tych kobiet od momentu podjęcia decyzji o działaniach prokreacyjnych do etapu, w którym znajdowały się one w momencie...

SPOŁECZNE KONSTRUOWANIE CIELESNOŚCI I SEKSUALNOŚCI. ANALIZA WYBRANEGO KONTEKSTU EDUKACJI SEKSUALNEJ

Joanna Dec-Pietrowska & Emilia Paprzycka
W artykule zaprezentowano wyniki badań przekazów dotyczących ciała i zachowań seksualnych w podręcznikach do przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Badania zorientowane były na ustalenie, jak w tych podręcznikach definiowana jest cielesność dziewcząt i chłopców w kontekście wyglądu fizycznego i urody, jaki wzorzec wyglądu i urody oraz zachowań seksualnych dziewcząt i chłopców jest w nich prezentowany i jakie znaczenia nadaje się cielesności i seksualności. Badania realizowano strategią jakościową z zastosowaniem techniki analizy treści i...

STUDENCI W KULTURZE NADMIARU. PROFILE AKTYWNOŚCI MEDIALNEJ A TYPOLOGIA UCZESTNICTWA W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM

Edyta Mianowska
Artykuł zawiera wyniki badań uczestnictwa studentów w kulturze. Badaniami objęto losową próbę studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badania realizowano metodą sondażu i techniką ankiety. Główne pytania badawcze sformułowano następująco: Czy wśród studentów można wyróżnić specyficzne profile uczestnictwa w kulturze za pośrednictwem mediów elektronicznych (Internetu, telewizji) i tradycyjnych (prasy)? Czy dystrybucja czasu studentów między codzienne aktywności różnicuje profile medialne? Sprawdzone zostały hipotezy o różnicującym wpływie ilości czasu poświęcanego trzem rodzajom aktywności: społecznej, dydaktycznej i kulturalnej na preferowanie określonego...

KOMPETENCJE KADR KULTURY – MIĘDZY UŻYTECZNOŚCIĄ A MĄDROŚCIĄ

Jolanta Skutnik
Zmiany, jakie dotykają sektor kultury, nie omijają jej znaczącego elementu – kadr realizujących działalność kulturalną. Szczególnym przejawem zmian w tym obszarze, a głównie w ostatniej dekadzie, jest silna presja ukierunkowania na permanentne podnoszenie kompetencji utożsamiane z rozwojem zawodowym i profesjonalizacją działań w kulturze. Presja jest tym silniejsza, im mocniejsze jest przekonanie rynków i gospodarek o rosnącej, w skali europejskiej i światowej, wartości ekonomicznej tak zwanych przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. W ślad za tym pojawiają...

Registration Year

 • 2021
  15
 • 2020
  240
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  959
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  23
 • Warsaw University of Life Sciences
  16
 • University of Wrocław
  3
 • University of Silesia
  3
 • University of Łódź
  3
 • National Academy of Sciences of Armenia
  2
 • University of Hradec Králové
  2
 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1