959 Works

Moc apotropaionu. Nie tylko o starożytnych reminiscencjach w średniowiecznym uzbrojeniu z terenu ziem polskich

Arkadiusz Michalak
Powierzchnie tarcz dekorowano już od czasów antycznych. Motywem często powtarzanym w ich zdobnictwie były wizerunki złych oczu, potworów, mitycznych zwierząt (signa horribilia). Wyobrażenie z tarczy zwiększało apotropeicznie, ochronne właściwości tarczy. Popularnym motywem twarzy pojawiającym się także na tarczach w tym czasie był również emblemat lwiej fizys, czy postaci ze stylizowanymi zwierzęcymi uszami, przywołujące skojarzenie z postacią mitologicznego satyra oraz personifikacji ciał niebieskich: Słońca i Księżyca. Na ołtarzach powstałych w pracowniach czeskich na tarczach odnajdujemy również...

Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści i cztery”. Przegląd interpretacji

Krystian Saja
Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu koncepcji odczytania słów „czterdzieści i cztery” z dramatu Dziady, części III Adama Mickiewicza oraz zaprezentowanie nowej autorskiej interpretacji. Interpretacja ta będzie się odwoływać do historii rodu Napoleona Bonaparte. Prześledzimy powiązania Widzenie ks. Piotra z Napoleonem I, Napoleonem II oraz Ludwikiem Napoleonem Bonaparte. Analizie zostanie również poddana niezachwiana wiara Mickiewicza w siłę tego francuskiego rodu.

Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem, Poznań 2018, ss. 302

Jacek Goclon
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 14 (2020): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

STRATEGIE RADZENIA SOBIE PRZEZ DZIECI W WARUNKACH ZMIANY SPOWODOWANYCH CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Agnieszka Pawluk-Skrzypek

Możliwości analityczne koncepcji społecznego tworzenia rzeczywistości w odniesieniu do homoseksualizmu w Polsce. Refleksje dla poradnictwa

Marta Bartusiak
The text attempts to indicate the analytical possibilities offered by the concept of the social construction of reality in relation to the phenomenon of homosexuality in the context of Poland. It also points to an important area from the perspective of the counselling discourse, which is the work with homosexual people and people whose relatives have a homosexual sexual orientation. The article consists of three parts. The first one presents the attitude of Polish law...

ZMIANA SPOŁECZNA – RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ, PROBLEMÓW I PERSPEKTYW BADAWCZYCH. WPROWADZENIE

Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

TYTUŁ ARTUKUŁ 18

Imię Nazwisko18

TYTUŁ ARTUKUŁ 07

Imię Nazwisko7

TYTUŁ ARTUKUŁ 18

Imię Nazwisko18

BARTLEBY VERSUS AMERICAN PSYCHO. NADZIEJA W OBLICZU SPUSTOSZENIA KULTUROWEGO UNIWERSYTETU

Oskar Szwabowski

TYTUŁ ARTUKUŁ 06

Imię Nazwisko6

WPROWADZENIE

Ewa Bochno

Kariery naukowe kobiet w perspektywie systemowej

Joanna Wyleżałek
W artykule zaprezentowano odmienną dynamikę karier naukowych kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę, że liczba awansów naukowych i zawodowych kobiet maleje wraz ze wzrostem statusu naukowego i usytuowaniem na wysokich szczeblach hierarchii uniwersyteckiej. Uznając, że w systemie szkolnictwa wyższego wykształcenie i awanse naukowe mają znaczenie szczególne, ponieważ są niezbędnym warunkiem awansów zawodowych i sprawowania wielu prestiżowych funkcji związanych z władzą organizacyjną oraz szybkim wzrostem wynagrodzeń, autorka artykułu założyła istnienie strategicznych działań warunkujących te ograniczenia. W artykule...

Przywracając pamięć miejscom (UMK). O procesie uczenia się studentów przez działania popularyzatorskie

Kinga Majchrzak-Ptak
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wyników idiograficznych poszukiwań, przeprowadzonych w toku realizacji czterech cykli interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-badawczego „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK”. W warstwie teoretycznej projekt ten opierał się między innymi na koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory, w warstwie metodologicznej osadzony został w ramach badań w działaniu, wspartych analizą i interpretacją danych empirycznych zgromadzonych dzięki przeszukiwaniu źródeł wtórnych, wywiadów na podstawie zdjęć, czy też podporządkowanej gęstemu opisowi (samo)obserwacji, w warstwie dydaktycznej zbudowany zaś został wokół...

TYTUŁ ARTUKUŁ 16

Imię Nazwisko16

Restoring the memories of places at the Nicolaus Copernicus University (NCU). On the process of students’ learning through popularization activities

Kinga Majchrzak-Ptak
This paper presents considerations regarding the results of idiographic research carried out within the course of four cycles of an interdisciplinary project: „Students towards the places of (non)memory at Nicolaus Copernicus University”. On a theoretical level, the project was based, among other things, on the concept of memorial sites of Pierre Nora. In terms of methodology the project was based on action research supported by the analysis and interpretation of empirical data collected through the...

Cosmopolitan soft skills: self- and social awareness fostering human flourishing

Blanka Rósa
While globalisation is a multidimensional phenomenon, present educational foci tend to lie not on preparing students for a complex, globalised 21st century, but on preparing students for a 21st-century economic globalisation. In order to advocate a change of consciousness, this present study examined the concept of human flourishing and the skills – referred to as cosmopolitan soft skills – fostering the phenomenon. The theoretical analysis undertaken by the study identified flourishing to be a three-dimensional...

TYTUŁ ARTUKUŁ 12

Imię Nazwisko12

TYTUŁ ARTUKUŁ 08

Imię Nazwisko8

ZMIANY W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ A SYTUACJA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Beata Skotnicka

KULTURA PRACY. POMIĘDZY NIEZALEŻNOŚCIĄ I POWINNOŚCIĄ

Zdzisław Wołk

Registration Year

 • 2021
  15
 • 2020
  239
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  959

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  23
 • Warsaw University of Life Sciences
  16
 • University of Wrocław
  3
 • University of Silesia
  3
 • University of Łódź
  3
 • National Academy of Sciences of Armenia
  2
 • University of Hradec Králové
  2
 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1