23 Works

Implementacja koncepcji płci społeczno-kulturowej we współczesnych badaniach społecznych

Edyta Mianowska & Emilia Paprzycka

3D PRINTING SKILLS AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN MIDDLE CHILDHOOD

Marzanna Farnicka & María Noemí Serrano Diaz
The aims to describe the Dream Makers Project. The main objective of the project is to improve creative thinking and skills at the stage of pre-school education through 3D printing activities. The main concepts of this project are entrepreneurship education and training. This perspective is a well-established field of study that fosters entrepreneurial mindsets and skills which integrate socio-emotional aspects, such as self-confidence, leadership, creativity, motivation, resilience and self-efficacy. The article presents the background information...

INNOWACJE W PRACY SOCJALNEJ Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Anna Korlak-Łukasiewicz
In the last half-century, there has been a revolution in the way contemporary society perceivers, supports, and treats people with, and interacts with them. The previous models of working with people with disabilities used in social work have been replaced with new, innovative approaches. Professional social workers will have to face the new consisting in the right of people with disabilities to self-determination.

THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION IN EDUCATION

Anita Famuła-Jurczak, Miroslav Gejdos & Andrzej Kobiałka

GDZIE TE DZIECI? O PRONATALISTYCZNEJ (NIE)EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU \"RODZINA 500 PLUS\"

Izabela Kaźmierczak-Kałużna

INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING/TEACHING PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. A POLISH-LITHUANIAN COMPARATIVE STUDY

Małgorzata Karczewska, Vaida Žeguniene & Laima Kupriene
teaching/learning methods is then juxtaposed with Polish and Lithuanian higher education reality. The aim of the survey was to find out what modern technologies are used in foreign language teaching and what modern technologies the respondents would like to have used in the foreign language classroom, and why. 100 Polish and 100 Lithuanian university students were asked to fill in a questionnaire. As digital natives, the respondents were expected to be familiar with modern technologies...

SIECI WSPÓŁRZĄDZENIA W PROCESACH REWITALIZACJI

Anna Mielczarek-Żejmo
W odpowiedzi na znaczenie partycypacji aktorów sektora publicznego i pozarządowego w rewitalizacji celem artykułu jest ustalenie możliwości kształtowania relacji interesariuszy procesów tego rodzaju w warunkach demokracji przedstawicielskiej. Kluczowe pytania dotyczą sposobów włączania zróżnicowanych podmiotów w systemach demokratycznych w proces rewitalizacji, kształtu relacji pomiędzy jego uczestnikami w warunkach demokracji przedstawicielskiej, szczególnie pomiędzy samorządami a pozostałymi uczestnikami oraz warunków (czynników i barier) efektywności sieci współpracy w procesach rewitalizacji. W odpowiedzi na sformułowane powyżej pytania, dyskusji poddaję tezę...

REWITALIZACJA A PARTYCYPACJA. PRZEŁAMYWANIE BARIER MENTALNYCH

Jerzy Leszkowicz-Baczyński & Zbigniew Michalski
Artykuł dotyczy problematyki rewitalizacji w ujęciu partycypacyjnym. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze przeszkody pojawiające się w procesie rewitalizacji partycypacyjnej. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania często są obarczone błędnym rozumieniem celu i istoty rewitalizacji. Taka sytuacja stwarza problemy i bariery skutkujące zmniejszoną efektywnością procesu. Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie i analiza warunków powstawania tych problemów oraz nakreślenie sposobów na przełamywanie tych barier, szczególnie barier mentalnych.

KULTURA PRACY. POMIĘDZY NIEZALEŻNOŚCIĄ I POWINNOŚCIĄ

Zdzisław Wołk

SUMIENIE NAUKOWE I KRYZYS NIEZALEŻNOŚCI UCZONYCH

Joanna Dudek

IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF LIFELONG LEARNING IN NGOS ON THE POLISH-CZECH-GERMAN BORDERLAND

Paulina HOJNY & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

ZMIANA SPOŁECZNA – RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ, PROBLEMÓW I PERSPEKTYW BADAWCZYCH. WPROWADZENIE

Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI W TRADYCJI EUROPEJSKIEJ. UJĘCIE RETROSPEKTYWNE

Bartkowiak Edyta
The essence of creative education and schools consists in creating opportunities and situations in the child’s environment that foster the release of the child’s potential and in enabling the child to develop spontaneously through activity and independent effort. The basis of creative education is the recognition and inclusion of the child’s innate abilities and interests, whereas the basis of the work in creative schools is the rule of experiencing and cooperating. The canons of creative...

NA TROPACH ANTROPOLOGICZNEGO ASPEKTU REWITALIZACJI

Magdalena Pokrzyńska
W artykule podjęta jest problematyka temporalnego aspektu kultury. Autorka prezentuje kulturę w kontekście kształtowania tradycji, procesów reinterpretacji i powrotów do zarzuconego dziedzictwa. Akcentuje jedno ze słabo widocznych dziś w publicznym dyskursie znaczeń terminu rewitalizacja, jakim jest przywracanie aktualności elementom dawnej kultury. Ujmuje rewitalizację jako przywracanie do życia zapoznanej kultury (idei, wartości, wzoru myślenia lub działania, normy społecznej, obiektu kultury materialnej etc.). Przywołuje znaną na gruncie antropologii definicję rewitalizacji i wskazuje na znaczenie ruchu społecznego w...

ZACHOWANIA ETYCZNE NAUCZYCIELI

Krzysztof Zajdel

Slavpoplit Letters. International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature , Nr 1 (2019)

Autorzy: Olena Romanenko, Adam Mazurkiewicz, Jakub Z. Lichański, Vasily Koželjank, Dejan Ajdačić, Kornelija Kuvac-Levacic, Tatiana Hajder, Olena Pavlova, Sergej Legeza, Iryna Zhyvohliadova, Timofey Kohan, Bijlana Rajčinova-Nikolova, Oxana Kovalyova

DIAGNOZA PARTYCYPACYJNA A REWITALIZACJA PRZYPADEK GORZOWSKIEGO KWADRATU

Joanna Frątczak-Mueller & Anita Łukowiak
Rewitalizacja jest przedsięwzięciem społecznym i ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Celem artykułu jest prezentacja diagnozy partycypacyjnej jako wartej zastosowania metody do prowadzenia procesów rewitalizacji. Podstawą prowadzonych rozważań jest analiza procesu rewitalizacji Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wielkopolskim, potocznie zwanego Kwadratem, prowadzona w latach 2017- 2018 z wykorzystaniem technik diagnozy partycypacyjnej. Na jego przykładzie autorki prezentują jej cele i zadania oraz możliwe efekty. W artykule wskazano również na ważne relacje między sektorem...

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET DOJRZAŁYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI LIFE LONG LEARNING

beata trzop & Magdalena Witkiewicz
Celem artykułu jest ukazanie problematyki aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w odniesieniu do szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych, a w efekcie do funkcjonujących rozwiązań w ramach polityki społecznej i programów aktywizacji zawodowej kobiet dojrzałych. Osią teoretyczną artykułu jest także koncepcja life long learning, która w społeczeństwach starzejących się, w obliczu następujących szybkich przemian technologicznych, gospodarczych i kulturowych ma za zadanie wspomagać rozwój indywidualny jednostek, ale także całych społeczeństw poprzez różnorodne formy, w systemie formalnym i nieformalnym....

ALICANTO CZY SIMURG? O ZMIANIE ORIENTACJI NA INNOWACJE I PRZYWÓDZTWO W SZKOLNEJ CODZIENNOŚCI

Inetta Nowosad
The incorporation of Simurgh and Alicanto metaphors in the title is meant to draw attention to two opposite types of leadership and to refine the understanding of the approach to innovation that has been practiced at school. In pursuing such a specific objective, the author analyzed selected theoretical approaches and studies on effective models of leadership, i.e., models that ensure a sustainable development of the school community. The adoption of the organizational learning theory exposes...

WSTĘP

Jarosław Bąbka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec & Krzysztof Zajdel

POLISH AND UKRAINIAN ATTITUDES TOWARDS CLIMATE CHANGE. A COMPARATIVE ANALYSIS

Beata Trzop, Dorota Szaban & Vita Hrytsanyuk

EWOLUCJA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W POLSCE. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI

Jerzy Leszkowicz-Baczyński
Działania rewitalizacyjne stały się ważnym składnikiem współczesnej polityki miejskiej. Autor przyjmuje, że ich początek wyznaczyły przemiany transformacyjne z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, skutkujące zwiększeniem uprawnień władz samorządów miejskich. Same początki rewitalizacji odległe były jednak od poprawnego pojmowania istoty tego procesu, a realizowane zadania opierały się głównie na zadaniach o charakterze techniczno-remontowym. Ewolucja pojmowania rewitalizacji, zmierzająca do postrzegania jej jako procesu wieloetapowego, wieloletniego i służącego przede wszystkim podnoszeniu jakości życia, umożliwiła autorowi wydzielenie...

Registration Year

 • 2020
  16
 • 2019
  7

Resource Types

 • Text
  23

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  23
 • Warsaw University of Life Sciences
  2
 • Eurostat
  1
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
  1
 • Lviv State University of Life Safety
  1
 • Catholic University in Ruzomberok
  1