16 Works

THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION IN EDUCATION

Anita Famuła-Jurczak, Miroslav Gejdos & Andrzej Kobiałka

GDZIE TE DZIECI? O PRONATALISTYCZNEJ (NIE)EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU \"RODZINA 500 PLUS\"

Izabela Kaźmierczak-Kałużna

SIECI WSPÓŁRZĄDZENIA W PROCESACH REWITALIZACJI

Anna Mielczarek-Żejmo
W odpowiedzi na znaczenie partycypacji aktorów sektora publicznego i pozarządowego w rewitalizacji celem artykułu jest ustalenie możliwości kształtowania relacji interesariuszy procesów tego rodzaju w warunkach demokracji przedstawicielskiej. Kluczowe pytania dotyczą sposobów włączania zróżnicowanych podmiotów w systemach demokratycznych w proces rewitalizacji, kształtu relacji pomiędzy jego uczestnikami w warunkach demokracji przedstawicielskiej, szczególnie pomiędzy samorządami a pozostałymi uczestnikami oraz warunków (czynników i barier) efektywności sieci współpracy w procesach rewitalizacji. W odpowiedzi na sformułowane powyżej pytania, dyskusji poddaję tezę...

REWITALIZACJA A PARTYCYPACJA. PRZEŁAMYWANIE BARIER MENTALNYCH

Jerzy Leszkowicz-Baczyński & Zbigniew Michalski
Artykuł dotyczy problematyki rewitalizacji w ujęciu partycypacyjnym. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze przeszkody pojawiające się w procesie rewitalizacji partycypacyjnej. Podejmowane w ramach rewitalizacji działania często są obarczone błędnym rozumieniem celu i istoty rewitalizacji. Taka sytuacja stwarza problemy i bariery skutkujące zmniejszoną efektywnością procesu. Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie i analiza warunków powstawania tych problemów oraz nakreślenie sposobów na przełamywanie tych barier, szczególnie barier mentalnych.

NA TROPACH ANTROPOLOGICZNEGO ASPEKTU REWITALIZACJI

Magdalena Pokrzyńska
W artykule podjęta jest problematyka temporalnego aspektu kultury. Autorka prezentuje kulturę w kontekście kształtowania tradycji, procesów reinterpretacji i powrotów do zarzuconego dziedzictwa. Akcentuje jedno ze słabo widocznych dziś w publicznym dyskursie znaczeń terminu rewitalizacja, jakim jest przywracanie aktualności elementom dawnej kultury. Ujmuje rewitalizację jako przywracanie do życia zapoznanej kultury (idei, wartości, wzoru myślenia lub działania, normy społecznej, obiektu kultury materialnej etc.). Przywołuje znaną na gruncie antropologii definicję rewitalizacji i wskazuje na znaczenie ruchu społecznego w...

ZACHOWANIA ETYCZNE NAUCZYCIELI

Krzysztof Zajdel

ZMIANA SPOŁECZNA – RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ, PROBLEMÓW I PERSPEKTYW BADAWCZYCH. WPROWADZENIE

Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

KULTURA PRACY. POMIĘDZY NIEZALEŻNOŚCIĄ I POWINNOŚCIĄ

Zdzisław Wołk

SUMIENIE NAUKOWE I KRYZYS NIEZALEŻNOŚCI UCZONYCH

Joanna Dudek

IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF LIFELONG LEARNING IN NGOS ON THE POLISH-CZECH-GERMAN BORDERLAND

Paulina HOJNY & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

DIAGNOZA PARTYCYPACYJNA A REWITALIZACJA PRZYPADEK GORZOWSKIEGO KWADRATU

Joanna Frątczak-Mueller & Anita Łukowiak
Rewitalizacja jest przedsięwzięciem społecznym i ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Celem artykułu jest prezentacja diagnozy partycypacyjnej jako wartej zastosowania metody do prowadzenia procesów rewitalizacji. Podstawą prowadzonych rozważań jest analiza procesu rewitalizacji Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wielkopolskim, potocznie zwanego Kwadratem, prowadzona w latach 2017- 2018 z wykorzystaniem technik diagnozy partycypacyjnej. Na jego przykładzie autorki prezentują jej cele i zadania oraz możliwe efekty. W artykule wskazano również na ważne relacje między sektorem...

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET DOJRZAŁYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI LIFE LONG LEARNING

beata trzop & Magdalena Witkiewicz
Celem artykułu jest ukazanie problematyki aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w odniesieniu do szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych, a w efekcie do funkcjonujących rozwiązań w ramach polityki społecznej i programów aktywizacji zawodowej kobiet dojrzałych. Osią teoretyczną artykułu jest także koncepcja life long learning, która w społeczeństwach starzejących się, w obliczu następujących szybkich przemian technologicznych, gospodarczych i kulturowych ma za zadanie wspomagać rozwój indywidualny jednostek, ale także całych społeczeństw poprzez różnorodne formy, w systemie formalnym i nieformalnym....

WSTĘP

Jarosław Bąbka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec & Krzysztof Zajdel

POLISH AND UKRAINIAN ATTITUDES TOWARDS CLIMATE CHANGE. A COMPARATIVE ANALYSIS

Beata Trzop, Dorota Szaban & Vita Hrytsanyuk

EWOLUCJA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W POLSCE. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI

Jerzy Leszkowicz-Baczyński
Działania rewitalizacyjne stały się ważnym składnikiem współczesnej polityki miejskiej. Autor przyjmuje, że ich początek wyznaczyły przemiany transformacyjne z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, skutkujące zwiększeniem uprawnień władz samorządów miejskich. Same początki rewitalizacji odległe były jednak od poprawnego pojmowania istoty tego procesu, a realizowane zadania opierały się głównie na zadaniach o charakterze techniczno-remontowym. Ewolucja pojmowania rewitalizacji, zmierzająca do postrzegania jej jako procesu wieloetapowego, wieloletniego i służącego przede wszystkim podnoszeniu jakości życia, umożliwiła autorowi wydzielenie...

Registration Year

 • 2020
  16

Resource Types

 • Text
  16

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  16
 • Eurostat
  1
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
  1
 • Lviv State University of Life Safety
  1
 • Catholic University in Ruzomberok
  1
 • Warsaw University of Life Sciences
  1