20 Works

U17004 What’s the weather got to do with it? Infant mortality in Northern Sweden during the demographic transition

Mattias Sandström, Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Människans sårbarhet inför klimatet är avhängig individuella faktorer och levnadsförhållanden. Klimatets påverkan på spädbarnsdödligheten i förindustriella subarktiska miljöer saknas det däremot kunskap om. Syftet med detta datauttag och projekt är att undersöka betydelsen av säsong och väder för spädbarnsdödligheten i norra Sverige mellan 1800 och 1950. Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är användardatabaser som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databaserna innehåller data från kyrkoregister...

U16018 Lärare och lärarinnors liv på 1800-talet

Mattias Sandström & Nina Brynefall
Detta datauttag innehåller bland annat demografisk, geografisk samt yrkesmässig information som rör den tidiga lärarkåren i Skellefteåområdet. Ett syfte med uttaget är att undersöka hur lärarrekryteringen i den tidiga folkskolan löstes på lokal nivå. Data hämtas från databasen POPUM, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPUM är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1900 från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och...

U17003 Humankapital: sett ur ett historiskt perspektiv

Maria Wisselgren, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Detta datauttag syftar till att analysera de betyg som prästerna gav församlingsmedlemmarna vid de årliga husförhören. Dessa betyg omfattar bland annat församlingsbornas förmåga att läsa, förstå och förklara de religiösa texter som låg till grund för förhöret. I den ekonomiska litteraturen talar man ofta om "humankapital" som ett sammanfattande mått för utbildning och intelektuella förmågor. I denna studie utgör betygen från husförhörslängderna en form av mått på humankapital, som ska studeras ur ett intergenerationellt perspektiv....

U20001 Pre-industrial occupation patterns in Sweden

Mattias Sandström, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Nina Brynefall
The researcher look at the case of Sweden, a late industrializer that developed into one of the most dynamic economies of the continent. The aim is to construct a database on the occupational structure of the Swedish parishes by gender from 1640 to 1900 using both censuses (from 1750) and non-conventional sources such as tax records and probate inventories (for 1640-1750). To collect information on this earlier period, we use Automated Text Recognition techniques and...

U19011 Ancestral Origins of Adult Health in Historical Data from Västerbotten

Mattias Sandström, Päivi Jänkälä & Nina Brynefall
The aim is to investigate the origins of chronic disease by examining how own early life and ancestral living conditions affect mortality and cause of death. Attention will be paid to the sex-specificity of ancestral and early life transmission. Potential pathways for ancestral transmission include biological (both genetic and epigenetic) and socioeconomic. The main research focus is to determine whether a harvest shock (either in level or radical change from good to bad or bad...

U14017 Livsförloppsperspektiv på funktionshinder och människors delaktighet i samhället, Sverige

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Nina Brynefall & Maria Wisselgren
Professor Lotta Vikström med forskargrupp har erhållit medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) för det tvärvetenskapliga projektet ”Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)”. Som en del i detta projekt ska hälsa och dödlighet bland funktionsnedsatta individer analyseras, vilket bland annat ska ske med hjälp av data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPLINK är en användardatabas som innehåller individdata...

U14015 Familj, karriär eller både och?

Carin Hedlund, Lars Göran Carlsson, Päivi Jänkälä, Maria J Wisselgren & Nina Brynefall
Syftet med datauttaget är att analysera och belysa huruvida kvinnliga lärares yrkesval påverkade deras familjebildning eller vice versa för att skapa en ökad förståelse för kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete och familj, i en tid innan välfärdssamhället utbyggnad. Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. POPLINK innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker,...

U19010 Leaving Home. Geographic variations in the patterns of home leaving: local populations in Sweden 1800-1960.

Mattias Sandström, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Studien jämför mönstren och faktorerna som påverkar personer att lämna föräldrahemmet i Sverige under första hälften av 1900-talet. Studien fokusera bland annat på förhållandena för de som flyttar hemifrån, till exempel om de lämnar för äktenskap eller för arbete, samt de bakomliggande faktorer som gör att man lämnar föräldrahemmet, till exempel klassbakgrund, antal syskon i föräldrahemmet och närvaron/frånvaron av ett eller båda föräldrarna. Analysen inkluderar också kön och potentiella skillnader mellan stads- och landsbygdsområden. Data...

U19005 Laga skiften i 1800-talets Sverige.

Mattias Sandström & Erik Törnlund
Avsikten med datauttaget är att studera laga skiften i Sverige på 1800-talet och framåt och om dessa påverkade bland annat befolkningen i Sveriges församlingar. Data hämtas från databasen FOLKMÄNGD, som är en statistikdatabas med information om befolkningen i svenska församlingar och städer från 1810-1990.

U19007 Social mobility in Sweden: new evidence II

Mattias Sandström, Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Studier av den sociala strukturen och rörligheten under industrialiseringen. Ökade intergenerationell mobilitet, yrkesmobilitet eller social mobilitet genom äktenskap? Vad orsakade denna förändring? Fanns det en skillnad mellan män och kvinnor? Hur stor geografisk variation fanns det? Vad orsakade denna variation? Data hämtas från databasen POPUM, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings-...

U20003 Intergenerational effects of smallpox vaccination over two centuries

Annika Westberg, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Outi Hyvönen
Datauttaget utgör en grund för en studie som undersöker om utbyggnaden av smittkoppsvaccination 1801–1850 i Sverige gav bestående hälsoeffekter, som gjorde det möjligt för individer att överleva utbrott av smittkoppor och andra infektionssjukdomar samt om deras efterföljande generationer hade det bättre. Studien undersöker både kort- och långsiktiga hälso- och socioekonomiska konsekvenser av smittkoppsvaccinering. Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är två historiska befolkningsdatabaser med individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databaserna...

U14005 Determinants of fertility in Northern Sweden 1900 -1970

Carin Hedlund, Lars Göran Carlsson & Mathias Michalski
2014 arbetade utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, med ett datauttag till forskaren Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Syftet med datauttaget är att möjliggöra analyser av effekter av socioekonomiska skillnader på fertiliteten hos svenska kvinnor och män under perioden 1900-1970 i Sverige. Genom att analysera individdata ges möjlighet att koppla fertilitet till såväl faderns som till moderns socialekonomiska situation. Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas...

U16003 Voluntary association and fertility practices in the Skellefteå region 1880-1950

Outi Hyvönen, Roger Lund, Maria Larsson & Maria Wisselgren
Under våtterminen 2017 har utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, arbetat med en beställning från Johan Junkka. Uppdraget har syftat till att länka information från medlemsregister från arbetarrörelseföreningar och nykterhetsföreningar i Skellefteå till ett tidigare datauttag från samma region. Genom att länka information från medlemsregister från arbetar- och nykterhetsrörelsen med information som finns i den digitaliserade kyrkoboksdatabasen POPLINK är det möjligt att studera relationen mellan sociala nätverk och fertilitet ur ett longitudinellt...

U15002 Flergenerationsdatabas: uppdatering

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Erik Lindahl, Nina Brynefall, & Annika Westberg
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden ca 1720 till ca 1960. Genom att koppla samman historiskt data från CEDAR med data från samtida register är syftet att belysa demografiska mönster och processer över generationer samt få en uppfattning av antalet släktingar personer i Sverige har samt hur detta utvecklats över tid. För detta syfte hämtas data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen...

U16010 Cultural determinants of city growth: Evidence from Sweden

Maria Wisselgren
Syftet med detta uttag är att studera kulturella normer, samt migration, kopplat till namngivning av barn. Databasen POPUM är en historisk databas som innehåller individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) samt mellan församlingar (regionslänkning).

U21001 Bruksdöden: sociala och ekonomiska konsekvenser från 1800-talet till idag

Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Datauttaget kommer att fungera som en utgångspunkt för en studie om hur teknologiska förändringar under Sveriges industrialisering påverkade den geografiska fördelningen av befolkningen och den ekonomisk aktiviteten i landet, samt vilka ekonomiska och sociala konsekvenser detta hade för berörda arbetare och individer. Det är en kvantitativ studie som ska länka samman historiska data från flertalet källor. Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta ut detta data från databasen...

U19013 Dödsfall i malaria, Sverige 1749-1859

Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Erik Törnlund
Forskarna undersöker epidemiologin för tidigare pandemier och epidemier, inklusive förändringar i dödlighet över tid och i olika regioner. Forskningsmaterialet är hämtat från Tabellverksdatabasen, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet. Tabellverket bildades 1749 var verksamt fram till 1859, då Kungliga Statistiska Centralbyrån inrättades och övertog insamlandet av befolkningsstatistiken. Tabellverksmaterialet innehåller information om ca 2 500 församlingar, samtliga i Sverige. Informationen täcker en stor mängd uppgifter om, för att nämna några, antal...

U19014 Disability and Disease during the 1918 Influenza Pandemic: Implications for Preparedness Policies

Mattias Sandström, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Nina Brynefall
The aim of the project is to investigate disability as a risk factor for infectious disease, drawing on experiences during the 1918 influenza pandemic. The project involves demographic and statistical analyses of data to determine whether people with disabilities were at greater risk of infection and/or mortality during the pandemic. It will also use quantitative and qualitative data to construct a simulation model for testing hypotheses about disease spread and potential interventions.

U15014 Socio-economic determinants and life course effects of mortality

Sören Edvinsson & Roger Lund
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden 1800 till ca 1960. De individer som ingår i uttaget har någon gång under denna period bott i Skellefte- eller Umeåområdet. Med detta datauttag finns möjligheten att studera utvecklingen av skillnader som rör social hälsa och dödlighet ur ett livsförloppsperspektiv samt ur ett longitudinellt perspektiv. Informationen i detta uttag hämtas från databasen POPLINK. POPLINK är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från...

U20006 The impact of migrations flows on the population structure of the Northern inland of Sweden 1850-1960

Mattias Sandström, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Nina Brynefall
Det övergripande syftet är att undersöka, beskriva och analysera migrationen som drivkraft till befolkningsutvecklingen i det norrländska inlandet från ca 1850 till 1960. Mer specifikt kommer migration till och från de församlingar som ingår i POPLINK att studeras. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats, som ska besvaras av datauttaget: 1. Vilka generella trender och tendenser kan ses i migrationsmönstren till och från församlingarna som ingår i POPLINK under undersökningsperioden samt hur och varför förändras dessa...

Registration Year

 • 2021
  4
 • 2020
  4
 • 2019
  4
 • 2018
  5
 • 2017
  3

Resource Types

 • Dataset
  20