5 Works

U16018 Lärare och lärarinnors liv på 1800-talet

Mattias Sandström & Nina Brynefall
Detta datauttag innehåller bland annat demografisk, geografisk samt yrkesmässig information som rör den tidiga lärarkåren i Skellefteåområdet. Ett syfte med uttaget är att undersöka hur lärarrekryteringen i den tidiga folkskolan löstes på lokal nivå. Data hämtas från databasen POPUM, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPUM är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1900 från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och...

U17003 Humankapital: sett ur ett historiskt perspektiv

Maria Wisselgren, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Detta datauttag syftar till att analysera de betyg som prästerna gav församlingsmedlemmarna vid de årliga husförhören. Dessa betyg omfattar bland annat församlingsbornas förmåga att läsa, förstå och förklara de religiösa texter som låg till grund för förhöret. I den ekonomiska litteraturen talar man ofta om "humankapital" som ett sammanfattande mått för utbildning och intelektuella förmågor. I denna studie utgör betygen från husförhörslängderna en form av mått på humankapital, som ska studeras ur ett intergenerationellt perspektiv....

U14015 Familj, karriär eller både och?

Carin Hedlund, Lars Göran Carlsson, Päivi Jänkälä, Maria J Wisselgren & Nina Brynefall
Syftet med datauttaget är att analysera och belysa huruvida kvinnliga lärares yrkesval påverkade deras familjebildning eller vice versa för att skapa en ökad förståelse för kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete och familj, i en tid innan välfärdssamhället utbyggnad. Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. POPLINK innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker,...

U15002 Flergenerationsdatabas: uppdatering

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Erik Lindahl, Nina Brynefall, & Annika Westberg
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden ca 1720 till ca 1960. Genom att koppla samman historiskt data från CEDAR med data från samtida register är syftet att belysa demografiska mönster och processer över generationer samt få en uppfattning av antalet släktingar personer i Sverige har samt hur detta utvecklats över tid. För detta syfte hämtas data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen...

U15014 Socio-economic determinants and life course effects of mortality

Sören Edvinsson & Roger Lund
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden 1800 till ca 1960. De individer som ingår i uttaget har någon gång under denna period bott i Skellefte- eller Umeåområdet. Med detta datauttag finns möjligheten att studera utvecklingen av skillnader som rör social hälsa och dödlighet ur ett livsförloppsperspektiv samt ur ett longitudinellt perspektiv. Informationen i detta uttag hämtas från databasen POPLINK. POPLINK är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från...

Registration Year

  • 2018
    5

Resource Types

  • Dataset
    5