4 Works

U17004 What’s the weather got to do with it? Infant mortality in Northern Sweden during the demographic transition

Mattias Sandström, Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Människans sårbarhet inför klimatet är avhängig individuella faktorer och levnadsförhållanden. Klimatets påverkan på spädbarnsdödligheten i förindustriella subarktiska miljöer saknas det däremot kunskap om. Syftet med detta datauttag och projekt är att undersöka betydelsen av säsong och väder för spädbarnsdödligheten i norra Sverige mellan 1800 och 1950. Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är användardatabaser som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databaserna innehåller data från kyrkoregister...

U19010 Leaving Home. Geographic variations in the patterns of home leaving: local populations in Sweden 1800-1960.

Mattias Sandström, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Studien jämför mönstren och faktorerna som påverkar personer att lämna föräldrahemmet i Sverige under första hälften av 1900-talet. Studien fokusera bland annat på förhållandena för de som flyttar hemifrån, till exempel om de lämnar för äktenskap eller för arbete, samt de bakomliggande faktorer som gör att man lämnar föräldrahemmet, till exempel klassbakgrund, antal syskon i föräldrahemmet och närvaron/frånvaron av ett eller båda föräldrarna. Analysen inkluderar också kön och potentiella skillnader mellan stads- och landsbygdsområden. Data...

U19005 Laga skiften i 1800-talets Sverige.

Mattias Sandström & Erik Törnlund
Avsikten med datauttaget är att studera laga skiften i Sverige på 1800-talet och framåt och om dessa påverkade bland annat befolkningen i Sveriges församlingar. Data hämtas från databasen FOLKMÄNGD, som är en statistikdatabas med information om befolkningen i svenska församlingar och städer från 1810-1990.

U19007 Social mobility in Sweden: new evidence II

Mattias Sandström, Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Studier av den sociala strukturen och rörligheten under industrialiseringen. Ökade intergenerationell mobilitet, yrkesmobilitet eller social mobilitet genom äktenskap? Vad orsakade denna förändring? Fanns det en skillnad mellan män och kvinnor? Hur stor geografisk variation fanns det? Vad orsakade denna variation? Data hämtas från databasen POPUM, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings-...

Registration Year

  • 2019
    4

Resource Types

  • Dataset
    4