4 Works

U20003 Intergenerational effects of smallpox vaccination over two centuries

Annika Westberg, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Outi Hyvönen
Datauttaget utgör en grund för en studie som undersöker om utbyggnaden av smittkoppsvaccination 1801–1850 i Sverige gav bestående hälsoeffekter, som gjorde det möjligt för individer att överleva utbrott av smittkoppor och andra infektionssjukdomar samt om deras efterföljande generationer hade det bättre. Studien undersöker både kort- och långsiktiga hälso- och socioekonomiska konsekvenser av smittkoppsvaccinering. Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är två historiska befolkningsdatabaser med individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databaserna...

U16010 Cultural determinants of city growth: Evidence from Sweden

Maria Wisselgren
Syftet med detta uttag är att studera kulturella normer, samt migration, kopplat till namngivning av barn. Databasen POPUM är en historisk databas som innehåller individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) samt mellan församlingar (regionslänkning).

U21001 Bruksdöden: sociala och ekonomiska konsekvenser från 1800-talet till idag

Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Datauttaget kommer att fungera som en utgångspunkt för en studie om hur teknologiska förändringar under Sveriges industrialisering påverkade den geografiska fördelningen av befolkningen och den ekonomisk aktiviteten i landet, samt vilka ekonomiska och sociala konsekvenser detta hade för berörda arbetare och individer. Det är en kvantitativ studie som ska länka samman historiska data från flertalet källor. Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta ut detta data från databasen...

U20006 The impact of migrations flows on the population structure of the Northern inland of Sweden 1850-1960

Mattias Sandström, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Nina Brynefall
Det övergripande syftet är att undersöka, beskriva och analysera migrationen som drivkraft till befolkningsutvecklingen i det norrländska inlandet från ca 1850 till 1960. Mer specifikt kommer migration till och från de församlingar som ingår i POPLINK att studeras. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats, som ska besvaras av datauttaget: 1. Vilka generella trender och tendenser kan ses i migrationsmönstren till och från församlingarna som ingår i POPLINK under undersökningsperioden samt hur och varför förändras dessa...

Registration Year

  • 2021
    4

Resource Types

  • Dataset
    4