702 Works

Death is a Biological Phenomenon

Don Marquis
John Lizza says that to define death well, we must go beyond biological considerations. Death is the absence of life in an entity that was once alive. Biology is the study of life. Therefore, the definition of death should not involve non-biological concerns.

What Does a Definition of Death Do?

Laura Specker Sullivan
In his article, “Defining Death: Beyond Biology,” John Lizza argues in favor of a civil definition of death, according to which the potential for consciousness and social interaction marks us as the “kind of being that we are.” In this commentary, I critically discuss this approach to the bioethical debate on the definition of death. I question whether Lizza’s account is based on a full recognition of the “practical, moral, religious, philosophical, and cultural considerations”...

Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji

Joanna Luc
Jedno ze współczesnych podejść do praw przyrody traktuje je jako relacje między uniwersaliami. Jego najbardziej rozwiniętą wersję przedstawił D.M. Armstrong. Celem tego artykułu jest rekonstrukcja i interpretacja jego koncepcji, ale też pokazanie, na czym polega wartość tej teorii, a jakie oczekiwania wobec niej są nieadekwatne. Punktem odniesienia są tu dwa znane zarzuty postawione teorii praw przyrody Armstronga, mianowicie problemy identyfikacji i inferencji. Teza artykułu głosi, że teoria Armstronga w ogólności, a jego odpowiedź na oba...

Antyponowoczesność Alaina Badiou

Andrzej Wasilewski
Artykuł analizuje filozofię Alaina Badiou z punktu widzenia relacji, jaką tworzy z ponowoczesnością. Alain Badiou jest politycznym aktywistą, matematykiem, literatem, dramatopisarzem oraz krytykiem literackim. Jednak nade wszystko jest on filozofem totalnym, czyli takim, który próbuje od początku do końca wyjaśnić świat. W tym sensie jest antypostmodernistą. Cała jego filozofia jest wymierzona przeciwko współczesnej sofistyce. Badiou konsekwentnie buduje swój system przeciwstawiając się filozofii XX wieku. Jednakże Badiou nie dokonuje dogmatycznej krytyki. Czyni coś więcej, gdyż niejednokrotnie...

An Aristotelian Naturalist Perspective on Artificial Nutrition and Hydration

Paolo Biondi
This polemical note looks at the ethical issue of providing artificial nutrition and hydration (ANH) to patients with advanced dementia from the perspective of an Aristotelian and naturalist ethics. I argue that this issue may be considered in terms of the Aristotelian notion of eudaimonia, well-being. I present a number of facts about the conditions of human life that contribute to eudaimonia. In addition, I present a number of facts about advanced dementia as well...

Why Rewilding is Crucial for Human Health

Jan Deckers
Review of the book Feral: Rewilding the Land, Sea, and Human Life by George Monbiot, Penguin Books, London 2014.

Relacja pomiędzy absolutnym a względnym wymiarem rzeczywistości w klasycznych Upaniszadach

Marta Kudelska
Powyższy problem jest przedstawiony na przykładzie wybranych kanonicznych Upaniszad. Punktem wyjścia analizy jest fragment z upaniszady Mundaka (2.2.8): „ujrzano go [brahmana], w tym co wyższe (para) i w tym, co (niższe)”. I właśnie potraktowanie łącznie absolutnego i względnego wymiaru rzeczywistości – co jest niezwykle rzadkie w tekstach kanonu – wymaga według mnie dogłębnej analizy. W badanych tekstach wymiary rzeczywistości para/apara są ściśle skorelowane ze stanami świadomości, w których są doświadczane. Prezentowane rozważania zatem również dotyczą...

Death: The Loss of Life-Constitutive Integration

Doyen Nguyen
This discussion note aims to address the two points which Lizza raises regarding my critique of his paper “Defi ning Death: Beyond Biology,” namely that I mistakenly attribute a Lockean view to his ‘higher brain death’ position and that, with respect to the ‘brain death’ controversy, both the notions of the organism as a whole and somatic integration are unclear and vague. First, it is known from the writings of constitutionalist scholars that the constitution...

Public Religion & Secular State: A Kantian Approach

Mehmet Ruhi Demiray
This paper argues that Kant’s distinction between “civil union” (i.e., the state) and “ethical community” can be of great value in dealing with a problem that causes considerable trouble in contemporary political and social philosophy, namely the question of the normative significance and role of religion in political and social life. The first part dwells upon the third part of Kant`s Religion within the Boundaries of Mere Reason with the intention of exposing the general...

Stanowisko nieredukcyjne w sporze o tożsamość osobową

Mariusz Grygianiec
W dyskusjach nad problemem tożsamości osobowej formułuje się przeróżne kryteria identyczności. Kryteria te są zazwyczaj ujmowane jako warunki zarazem konieczne i wystarczające identyczności i w swojej metafizycznej interpretacji są traktowane jako twierdzenia dostarczające warunków prawdziwości dla odnośnych zdań identycznościowych. Poglądem nieredukcyjnym w odniesieniu do tożsamości osobowej jest teza głosząca, iż nie istnieją żadne niekoliste i informatywne metafizycznie interpretowane kryteria tożsamości osobowej – ani w swym wysłowieniu synchronicznym, ani – w diachronicznym. Celem tekstu jest, po...

How To Get Rid of Closure

Mariusz Grygianiec
Sophie Gibb has recently invented a very interesting strategy against Kim’s causal exclusion argument. This strategy adopts the powers theory of causation and an interpretation of mental causation in terms of double prevention. Gibb’s strategy results both in invalidating the principle of the causal closure of the physical domain in most of its formulations and in disarming the argument in question. In my paper, I present a general procedure for the opponents of reductive physicalism...

Ryzyko równej wolności pozytywnej

Andrzej Stoiński
Artykuł dotyczy wybranych zagadnień związanych z postulatami wyrównywania poziomu wolności pozytywnej. Klasycznie pojmowana indywidualna wolność, zwana negatywną, utożsamiana z brakiem zewnętrznego przymusu, może stać w opozycji do tak zwanej wolności pozytywnej. To ostatnie pojęcie definiowane jest na ogół poprzez możność, co przywodzi na myśl jego związek z pojęciem władzy. Postulat równości w „wolności do” bywa uzasadnieniem dla przeprowadzania społecznej redystrybucji dóbr. W tekście rozpatrywane są przypadki donacji dobrowolnej i przymusowej mające zobrazować konsekwencje wynikające z...

Leonard Nelson and Metaphysical Knowledge against the Neo-Kantian Background

Tomasz Kubalica
Leonard Nelson is known primarily as a critic of epistemology in the Neo-Kantian meaning of the term. The aim of this paper is to investigate the presuppositions and consequences of his critique. I claim that what has rarely been discussed in this context is the problem of the possibility of metaphysics. By the impossibility of epistemology Nelson means the possibility of metaphysical knowledge. I intend to devote this paper to the analysis of this problem...

Two Criticisms against Mathematical Realism

Seungbae Park
Mathematical realism asserts that mathematical objects exist in the abstract world, and that a mathematical sentence is true or false, depending on whether the abstract world is as the mathematical sentence says it is. I raise two objections against mathematical realism. First, the abstract world is queer in that it allows for contradictory states of affairs. Second, mathematical realism does not have a theoretical resource to explain why a sentence about a tricle is true...

The Evil of Refraining to Save: Liu on the Doctrine of Doing and Allowing

Jacob Blair
In a recent article, Xiaofei Liu seeks to defend, from the standpoint of consequentialism, the Doctrine of Doing and Allowing: DDA. While there are various conceptions of DDA, Liu understands it as the view that it is more difficult to justify doing harm than allowing harm. Liu argues that a typical harm doing involves the production of one more evil and one less good than a typical harm allowing. Thus, prima facie, it takes a...

Problem przyszłych zdarzeń przygodnych

Bożena Czernecka-Rej
Recenzja książki Marcina Tkaczyka, Futura contingentia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 450, ISBN 978-83-8061-111-5.

Can a Daoist Sage Have Close Relationships with Other Human Beings?

Joanna Iwanowska
This paper explores the relationship between the art of creating a close, loving bond and the Daoist art of emptying one’s heart-mind. The fact that a Daoist sage is characterized by an empty heart-mind makes him somewhat different from an average human being: he is withdrawn from certain tendencies characteristic of the human heart-mind, and thus it seems that he may be emotionally detached and unsupportive. The question that I would like to delve into...

Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów

Piotr Grzegorz Nowak
Nauki medyczne nie mogą udzielić odpowiedzi na pytanie, kogo należy uratować od śmierci, jeśli nie można wszystkich. Jest to problem etyczny. Tymczasem właśnie przed takim pytaniem stajemy, gdy zastanawiamy się nad kryteriami alokacji narządów do przeszczepu. Głównym zadaniem artykułu jest sformułowanie pluralistycznej teorii sprawiedliwej dystrybucji narządów, która inkorporuje założenia utylitaryzmu, egalitaryzmu oraz teorii poziomu wystarczającego. Każda z tych teorii składowych przyjmuje inną wartość jako kryterium alokacji narządów. Dla utylitaryzmu jest to korzyść zdrowotna odnoszona przez...

Priority to Organ Donors: Personal Responsibility, Equal Access and the Priority Rule in Organ Procurement

Andreas Albertsen
In the effort to address the persistent organ shortage it is sometimes suggested that we should incentivize people to sign up as organ donors. One way of doing so is to give priority in the allocation of organs to those who are themselves registered as donors. Israel introduced such a scheme recently and the preliminary reports indicate increased donation rates. How should we evaluate such initiatives from an ethical perspective? Luck egalitarianism, a responsibility-sensitive approach...

Retributivism, Consequentialism, and the Risk of Punishing the Innocent: The Troublesome Case of Proxy Crimes

Piotr Bystranowski
This paper discusses differences between two major schools in philosophy of criminal law, retributivism and consequentialism, with regard to the risk of (unintentionally) punishing the innocent. As it is argued, the main point of departure between these two camps in this respect lies in their attitude towards the high evidentiary threshold in a criminal trial: while retributivism seems to strongly support setting this standard high, consequentialists may find it desirable to relax it in some...

Coping with Ethical Uncertainty

John R. Welch
Most ethical decisions are conditioned by formidable uncertainty. Decision makers may lack reliable information about relevant facts, the consequences of actions, and the reactions of other people. Resources for dealing with uncertainty are available from standard forms of decision theory, but successful application to decisions under risk requires a great deal of quantitative information: point-valued probabilities of states and point-valued utilities of outcomes. When this information is not available, this paper recommends the use of...

Information

Redakcja ICF Diametros
Diametros, No 55 (2018)

Leopold Hess i Maja Kittel o modalnym realizmie i nazwach własnych

Piotr Warzoszczak
Polemika z tekstem: Leopold Hess, Maja Kittel, Modalny realizm raz jeszcze, Diametros 17

Teologia postmodernistyczna jako szansa dla religii chrześcijańskiej

Michał Zawadzki
Recenzja książki: Marcin Jaranowski, Transcendencja jako ocalenie. Søren Kierkegaard a problem teologii postmodernistycznej, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2007.

O wymieraniu możliwości w teorii czasu rozgałęzionego

Paweł Garbacz
Tekst jest polemiką z artykułem Mateusza Klinowskiego Możliwe zdarzenia w branching-time, który ukazał się w 3. numerze ICF Diametros.

Registration Year

 • 2019
  50
 • 2018
  38
 • 2017
  27
 • 2016
  40
 • 2015
  34
 • 2014
  513

Resource Types

 • Text
  702