226 Works

UNIJNE REGULACJE PRAWNE W SEKTORZE RYNKU GAZU ZIEMNEGO

KLAUDIA GRZEBIELA
1. Cel Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe przedstawienie unijnych uregulowań prawnych w obszarze gazu ziemnego. W tym celu autor ukazuje prawne aspekty problematyki polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie gazu ziemnego z dokładnym omówieniem każdego z aktów prawnych. Począwszy od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, autor przedstawia regulacje prawne odnoszące się do rynku gazu ziemnego wprowadzane w poszczególnych traktatach. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu wpływu art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na politykę...

TERRORYZM SAMOBÓJCZY W INTERPRETACJI ISLAMU

Konrad Harasim
Większość doniesień medialnych ale też wypowiedzi eksperckich, komentujących falę terroryzmu – skupia aparat semantyczny wokół „terroryzmu islamskiego” a szczegółowiej „islamskiego terroryzmu samobójczego”. Zdaje sobie w pełni sprawę, z potrzeby stosowania skrótów myślowych czy uogólnień. Niemniej, chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie: jaka jest eksplikacja terroryzmu samobójczego przez islam? Islam potępia samobójstwo a priori, a zamachy samobójcze przynoszą hańbę tożsamości tej religii, identyfikującej się jako religia pokoju, tolerancji i miłości. Jednocześnie islam oddaje cześć męczennikom – może...

KONTROLA JAKO NIEODZOWNY ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

Wojciech HRYNICKI & EDYTA MOROZEWICZ
1. Cel Celem artykułu jest przedstawienie potrzeby kontroli jako nieodzownego elementu bezpieczeństwa na przykładzie jednej z jednostek działalności publicznej jaką jest regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, podmiot uprawniony do pobierania krwi i jej składników, preparatyki oraz zaopatrzenia w krew lub jej składniki. Autorzy starają się udowodnić, że kontrole w RCKiK w Krakowie istotnie wpływają na bezpieczeństwo publicznej służby krwi. 2. Wprowadzenie Bezpieczeństwo, prócz potrzeb fizjologicznych, jest nadrzędną potrzebą człowieka i jako takie determinuje inne jego...

ZNACZENIE LUSTRACJI W PROCESIE DEMOKRATYZACJI UKRAINY

NATALIYA MINYENKOVA
W artykule określono specyfikę lustracji na Ukrainie w latach 2014‒2016 która była trzecią, udaną próbą. Tym razem przeprowadzono instytucjonalizację procesu lustracji o poszerzonej treści: ograniczono możliwości zajmowania stanowisk publicznych w ciągu 10 i 5 lat dla funkcjonariuszy reżimu W. Janukowycza, skorumpowanych urzędników oraz byłych członków komunistycznej nomenklatury ta agentury KGB. Lustracji, także ta na Ukrainie rozpatrywana jest jako jeden z modeli sprawiedliwości okresu transformacji który sprzyja demokratyzacji, chociaż nie może odbywać się bezbolesne i bezbłędnie.

BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ PODCZAS LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

MICHAŁ ROJOWSKI & JAKUB PIEPRZYK
Celem pracy było zbadanie poziomu bezpieczeństwa młodzieży gimnazjalnej podczas lekcji wychowania fizycznego. Materiał badawczy stanowiło 140 osób – 69 gimnazjalistów oraz 71 gimnazjalistek. Badania zostały przeprowadzone przez autorów w październiku 2016 roku w Gimnazjum nr 15 oraz Gimnazjum nr 83 w Krakowie. Metodą badawczą jaką autorzy wykorzystali w niniejszej publikacji był autorski kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz zawierał 15 pytań, w tym 13 zamkniętych i 2 otwarte. Wyniki przedstawiono w formie procentowej, a poziom zależności odpowiedzi zbadano...

ROLA MEDIÓW MASOWYCH W SAMOORGANIZOWANIU SIĘ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Kamil GORYŃ
Pierwsza połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem globalnych konfliktów zbrojnych. Jednak ich zakończenie pozwoliło na stworzenie solidnych podstaw do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi obecnie najistotniejszy fundament zachodnich cywilizacji. XX wiek zakończył się cyfrową rewolucją, która po przekroczeniu progu nowego millenium dodatkowo przyspieszyła. Postęp technologiczny oraz zmiany w społeczeństwie wpływały na siebie wzajemnie. Jednym z efektów takiego oddziaływania było upowszechnienie się i ewolucja mediów masowych. Wzrosło znaczenie informacji, zmieniły się sposoby ich przekazywania, a obywatelskość...

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM NA PRZYKŁADZIE UDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH O ZHIERARCHIZOWANEJ STRUKTURZE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PATRYCJA GORYŃ
Organizacje pozarządowe biorące udział w systemie zarządzania kryzysowego działają w specyficznym układzie różnego rodzaju typów komunikacji. Członków zhierarchizowanych podmiotów takich jak Związek Harcerstwa Polskiego poza komunikacją pionową i poziomą wymuszoną strukturą Związku posługuje się także komunikacją skośną. Dodatkowo komunikacje i negocjacje organizacji pozarządowych z podmiotami administracji publicznej mogą odbywać się na wielu poziomach oraz na wielu płaszczyznach tak formalnych jak i nieformalnych. Należy także pamiętać, że formalne kanały komunikacji w sytuacjach kryzysowych nie zawsze się...

BRAK NOTYFIKACJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH A MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA SANKCJI ADMINISRACYJNYCH WOBEC PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH GRY HAZARDOWE

DARIUSZ GIBASIEWICZ
Cel: Celem niniejszego artykułu jest przybliżeniem kwestii stosowania przez sądy administracyjne art. 14 ust. 1 oraz 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych, które to przepisy nie zostały notyfikowane Komisji Europejskiej pomimo takiego wymogu wynikającego z prawa unijnego, tj. art. 8 ust. 1 oraz art. 1 pkt 11 Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r., ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów...

Demographic and Social Determinants of Safety of Local Communities in Warmia and Masuria

Bogdan Chmieliński
The picturesque landscape and tourist assets make Warmia and Masuria one of the most attractive regions in Poland. The area is commonly referred to as the “green lungs of Poland” and the “land of a thousand lakes”. Nonetheless, Warmia and Masuria rank among the poorest regions of Poland. The unemployment rate is the highest in Poland. Transport infrastructure (road and rail) is poorly developed. The tourism-oriented profile contributes to poor development of industry and commerce....

Factors Determining Hooligans Crime

Andrzej Czop & Agnieszka Juszczak
During the study authors stated that the main determinant of demoralisation of youth, joining scarfers subcultures, where they act with aggression and brutal violence, are disturbances in the process of their education and socialization. They have presented, in their opinion, the most important factors determining the processes leading to deviant and pathological behaviour of youth, whose negative final is criminal activity. These determinants, in their opinion, are: family environment, school, peer group and negative social...

Management Strategy in the Area of Migration and Asylum for European Cross-Border Security

Andrzej Wawrzusiszyn
The security of contemporary Europe is under a serious threat. The migration crisis has created a serious challenge for the cohesion of the European Union, causing divisions and tensions between the member states and within their societies. The EU’s passive policy deprived of a long-term strategy has proven to be ineffective. The crisis has shown the weakness of its institutions and member states in crisis situations. EU values have turned out to be inconsistent with...

Creating Advance of the Armed Forces of the Slovak Republic

Peter Toma
The system of creating of advances for the Armed Forces of the Slovak republic from the citizens of the Slovak Republic has not been supplemented for more than 10 years. With regard to changes in the security environment as well as potential threats of a non-military nature, the issue of deplorability of armed forces advances becomes a question of the most up-to-date. The fact that, for a long time, there was no exchange and, in...

Development of Constructive Simulation in Slovak Republic Environment – Transition from Military to Civilian Sector and Its Acquisition to Science and Practice

Rastislav Kazansky, Dusan Masar & Matus Grega
The use of simulation in training staffs and personnel (primarily military) had already begun in the seventies of the last century, yet only in developed countries. Slovak Republic, even as non-NATO member (year 2000), has fully implemented standard simulation tools for constructive simulation into staffs’ training environment. Training and preparation of personnel is exactly the area where the possibilities for simulation technologies are (and still going to be) endless. Simulations are the important element able...

Specificity of Leaking Nitric Acid From a Tank Vehicle

Michal Orinčák & Jana Müllerová
The paper deals with the leakage of nitric acid in road transport (ADR); its specifications, problems and complications during its leakage from the tank into the environment. The first part describes specific characteristics and their means of transport. Following part discusses the experimental investigation of the specific characteristics of HNO3. The experiments on reaction of nitric acid in contact with diesel, gasoline, valvoline engine oil and coolant as well as with samples of common vehicle’s...

The Electoral Corruption in the Reality of Unconsolidated Democracy

Jacek Bil
The article is devoted to the problem of corruption in politics. The author presents the risks of corruption for the democratic system of the state and describes the anti-corruption legal regulations. Mechanisms of electoral corruption are presented and the involvement of the state and political parties in the anti-corruption programs is showed. It shows the necessity of anti-corruption education of society.

A Proposal for Special Kickboxing Fitness Test

Tadeusz Ambroży, Jarosław Omorczyk, Arkadiusz Stanula, Amadeusz Kwiatkowski, Wiesław Błach, Dariusz Mucha & Andrzej Kędra
Authors have presented and discussed the content of the Budo Charter, positioning it in social phenomenon forming a system of security culture. This is modernized ethics canon and a kind of credo showing today’s social mission, which is implemented by the transmission of Japanese martial arts of budo. Triangulated problem analysis was carried out from three perspectives – humanist theory of martial arts, security sciences and anthropology of martial arts. It was concluded that the...

Possibility of the Evaluation of Injuries of an Unbelted Passenger in a Vehicle and the Need for Special Procedures while Inspecting the Site of the Accident

Nikita Bobrov, Jan Mandelík, Peter Havaj, Vlastimil Rábek & Juliusz Piwowarski
Article concerns the issue of car accident scene investigation. An example of modern forensic techniques usage is given, with potential for implementing the FORTIS system as an element of trail.

Scenáre možného vývoja v Juhočínskom mori v reakcii na rozhodnutie stáleho arbitrážneho súdu

Jozef Žigray
Nedávne rozhodnutie Stáleho arbitrážneho súdu v Haagu vo veci teritoriálneho sporu Filipín a Číny posúva vývoj v Juhočínskom mori do ďalšej etapy. Rozhodnutie nemá z pohľadu medzinárodného práva pre Čínu účinnosť, nakoľko ho neuznala a odmietla. Je však dostatočne silným impulzom pre reakciu priamo zainteresovaných strán sporov v SCS, nezainteresované štáty a medzinárodné organizácie, najmä ASEAN. Jedným z dôvodov očakávaných reakcií aktérov je ich rastúci záujem využívať sporné územia a priľahlé vody v prospech ich...

CZY SPOŁECZEŃSTWO BOI SIĘ NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII? PRZYPADEK ZABEZPIECZEŃ BIOMETRYCZNYCH

Magdalena TOMASZEWSKA-MICHALAK, Anna BRZUSZKIEWICZ, Przemysław BECELLA & Marcin WOJTKOWIAK
Zabezpieczenia biometryczne coraz częściej przedstawiane są jako skuteczny środek podnoszenia poziomu bezpieczeństwa również w ramach sektora publicznego. Stosowanie biometrii wywołuje jednakże kontrowersje związane z wrażliwością danych biometrycznych oraz z negatywnymi skutkami, jakie wywołać może ich ewentualna kompromitacja. Pomimo słyszalnych głosów sprzeciwu obrońców prawa do prywatności, faktyczna akceptowalność społeczna wykorzystania biometrii nie jest w Polsce znana. Celem artykułu jest zatem częściowe odniesienie się do problemu akceptowalności społecznej biometrii poprzez przedstawienie wyników badań jakościowych przeprowadzonych w ramach...

NIELEGALNE URZĄDZANIE I PROWADZENIE GIER LOSOWYCH, GIER NA AUTOMACIE LUB ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I KRYMINOLOGICZNE

Ewa M. GUZIK-MAKARUK & EMILIA JURGIELEWICZ-DELEGACZ
Urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, gier na automatach i zakładów wzajemnych jest działalnością, którą jest reglamentowana przez państwo. Wszelkiego rodzaju odstępstwa od tego winny być oceniane negatywnie, a nawet sankcjonowane. Tego rodzaju zjawisko, czyli tzw. nielegalny hazard, stanowi zagrożenie zarówno dla państwa – jego interesów finansowych i porządku publicznego, ale też dla obywateli. Celem przybliżenia tego przestępczego zjawiska podjęto próbę przedstawienia jego wybranych aspektów o charakterze prawnym i kryminologicznym.

REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA GIER NA AUTOMATACH W ŚWIETLE SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ROZWAŻANIA DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

MICHAŁ HEJBUDZKI
Cel Tematyka opracowania koncentruje się na zagadnieniu, czy wprowadzenie bezwzględnego zakazu urządzania gier na automatach poza kasynami rzeczywiście mieści się ramach prawnych przesłanek dopuszczających stosowanie ograniczeń względem zasady swobody działalności gospodarczej, a zatem, czy delegalizacja organizacji gier na automatach poza kasynami jest konieczna dla ochrony „ważnego interesu publicznego” w rozumieniu art. 20 i art. 22 Konstytucji, a także czy zasadne jest objęcie tej działalności monopolem państwa. Metody Praca stanowi studium prawne, w którym podstawowym materiałem...

ŚRODEK KARNY ZAKAZU WSTĘPU DO OŚRODKÓW GIER I UCZESTNICTWA W GRACH HAZARDOWYCH

DOROTA KAMUDA & MAŁGORZATA TRYBUS
Środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych nie występował w pierwotnej wersji kodeksu karnego z 1997 roku. Do katalogu środków określonych w art. 39 k.k. został wprowadzony ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Cel Celem opracowania jest przede wszystkim przedstawienie zawartej w art. 41c kodeksu karnego regulacji tego środka karnego. Przeprowadzona analiza obejmuje uwagi dotyczące istoty wskazanego zakazu, w szczególności jego znaczenia, zakresu przedmiotowego,...

PRAWNA REGULACJA ORGANIZACJI RYNKU HAZARDOWEGO W POLSCE. WYBRANE ZAGADNIENIA W ŚWIETLE NOWEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH Z 2009 R.

Eryk KOSIŃSKI
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i „określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach” (art. 1). Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy proponowanej nowelizacji wymienionej ustawy o grach hazardowych pod kątem prawa Unii Europejskiej, przede wszystkim w świetle orzecznictwa sądów Unii Europejskiej. W badaniach zastosowano metodę formalno-dogmatyczną w zakresie analizy tekstu...

URZĄDZAJĄCY GRY NA AUTOMATACH POZA KASYNEM GRY –KWALIFIKACJI PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH KARZE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

TOMASZ TADEUSZ MAJER
Problematyka określenia strony stosunku prawnego jest kluczowa dla jego bytu. Na gruncie przepisów ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009r. powstało szereg wątpliwości dotyczących określenia podmiotu, na który może być nałożona kara z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Doprecyzowania wymaga bowiem jaki zakres podejmowanych czynności i cech pozwala na uznanie określonego podmiotu za organizatora gry i nałożenie nań kary administracyjnej, w oparciu o przepisy ww. ustawy. Kwestia ta nie jest jasna...

Swine Fever Epicentre Elimination

Michal Orinčák
The study paper deals with actual problem of biological hazard elimination in setting of Fire rescue brigade Žilina on Slovakia. The first part describes basic disinfection procedures for intervention in the contaminated area. The second part describes the specifics and the negative effects of swine fever. The third part deals with tactics of elimination swine fever with Fire rescue brigade Žilina.

Registration Year

 • 2020
  25
 • 2019
  18
 • 2018
  78
 • 2017
  105

Resource Types

 • Dataset
  183
 • Text
  43

Affiliations

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  1
 • Academy of the Police Force in Bratislava
  1
 • Pedagogical University of Kraków
  1
 • Opole University
  1