Psychometric properties of the Chinese version of Bullying Participant Behaviors Questionnaire

Qingyao Zhang, Zhi-Jin Hou, Xiu Zhang, Jingjuan Zhang, Yueyue Hu, Xiaoluan Guo, Jiangping Zhou & Ying Sun
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.