Definicja pojęcia „narodu” u J. M. Bocheńskiego. Analiza pragmatyczno-logiczna i krytyka

Piotr Michał Sękowski
Artykuł jest analizą badań Józefa Bocheńskiego nad pojęciem narodu. Bocheński wylicza trudności w definiowaniu narodu w ogóle, po czym stwierdza, że wobec tego będzie dążył do podania definicji narodu polskiego. Naród (a dokładnie naród polski) jest to grupa społeczna skupiona wokół pewnego ideału kulturowego. Niniejsze analizy pokazują, że Bocheński nie ustrzegł się poważnych problemów logicznych. Przede wszystkim w swych tezach popada stale w błędne koło. Ponadto podane w wątpliwość zostaje, że w ogóle odwoływanie się...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.