Sprawy środowiska naturalnego przez pryzmat społeczeństwa i socjologii

Krzysztof Frysztacki
Szeroko rozumiane otoczenie przyrodnicze oraz jego problemy były i pozostają przedmiotem wręcz oczywistej reakcji i refleksji społecznej. Miała ona i nadal często ma postać spontaniczną, z żywiołowo manifestowanymi przejawami niepokoju oraz pragnieniami, a tendencje te są osadzone w sposobach życia, regułach organizacji społecznej, czy szczególnego typu formach aktywności. Jednocześnie, stosunkowo od niedawna, ale z coraz wiekszą siłą, towarzyszą temu idee i badania społeczne o bardziej wyspecjalizowanym charakterze, w tym zaś nurt tzw. socjologii środowiskowej. Ten...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.