การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.