การพัฒนาเทคนิครามานสเปกโตรสโคปีเพื่อการจำแนกเอกลักษณ์ของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปทุมธานี 1

นางสาวศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.