การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง: ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่

1, 26, วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.