การเขียนรายการอ้างอิงตามรูปแบบ APA พิมพ์ครั้งที่ 6: ข้อเสนอแนะบางประการต่อนักวิชาการข้ามชาติ

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30, 3, 220-227
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.