มิติของการตีความคำสอนของศาสนาส่งผลต่อจุดยืนและวิธีการเข้าถึงความจริงสุงสุด

, , &
พุทธมัคค์, 5, 2, 88-97
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.