โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสามารถเชิงพลวัต ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 12, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.