อุปสรรคและตัวขับการยอมรับเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในการชำระค่าสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่: กรณีศึกษาประเทศไทย

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 12, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.