แบบจำลองอุปสงค์การท่องเที่ยวเกาะล้านเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 12, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.