รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อใจผูกพันกับงาน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 12, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.