เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่มีต่อการปรับปรุงอาคารตึกแถว ย่านเมืองเก่า จังหวัดนครพนม

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry BEI), 20, 2, 31-42
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.