การสร้างเสริมบทบาทแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2550-2552

วารสารควบคุมโรค, 39, 3, 246-257
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.