การศึกษากระบวนการบริหารงานระบบสารสนเทศธุรกิจของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ, 1, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.