การจัดการการตลาดโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

, , , &
วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ, 1, 2, 7
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.