การเลือกผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นภายนอก สำหรับรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในประเทศไทย

&
วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 13, 38 (มิถุนายน 60)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.