การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของไซยาไนด์ในเลือดศพที่อุณหภูมิเก็บรักษา

วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, 4, 1, 43-51
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.