การตรวจสอบไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอบนโครโมโซมเพศหญิง ตําแหน่ง DXS7130 ในกลุ่มประชากรคนไทยภาคเหนือ

วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, 4, 2, 70-79
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.