การศึกษาระดับเอนไซม์คอลีนเอสเทอเรสในเลือดภายหลังตายในกรณีที่เสียชีวิตจากการกินสารคาร์บาเมต

วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, 5, 2, 71-80
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.