การเปรียบเทียบระดับเอทานอลที่เกิดขึ้นภายหลังตายในศพที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายในระยะที่แตกต่างกัน

วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, 14, 1, 14-23
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.