การศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ตามประวัติศาสตร?ลำดับกาล

ปุญชิดา แสนพิทักษ
วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 5, 2, 95-108
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.