การสื่อสารทางการเมือง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

วิเชียร ช่วยหนู, สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 5, 2, 74-94
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.