ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ของครัวเรือนชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 5, 1, 77-98
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.