ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของทีวีชุมชนในระบบดิจิตอล: ศึกษากรณีพะเยาทีวีชุมชน

1, 1, วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.