การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคลากรตามคติประจำใจองค์กรของบริษัทผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 2, 2
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.